Азербайджанско-лезгинский словарь

 • ÜŞŞAQ

  [ər. “aşiq” söz. cəmi] сущ. 1. клас. ашукьбур; 2. муз. Азербайжандин классик мугъаматрикай садан тӀвар)

  Полностью »
 • ÜŞÜDÜCÜ

  прил. мекьи ийидай, ччанда фул гьатдай, къай авай, мекьи.

  Полностью »
 • ÜŞÜMƏ

  f.is. кил. üşümək.

  Полностью »
 • ÜŞÜMƏK

  гл. 1. мекьи хьун, ччанда къай (фул, мекь) гьатун, фул акатун, мекьила зурзун, рекъин, къун (мес. гъилер, кӀвачер); 2

  Полностью »
 • ÜŞÜNMƏ

  f.is. кил. üşünmək.

  Полностью »
 • ÜŞÜNMƏK

  кил. üşümək.

  Полностью »
 • ÜŞÜTMƏ

  1. f.is. кил. üşütmək: 2. сущ. фул атун, фул акатун, зурзун.

  Полностью »
 • ÜŞÜTMƏK

  гл. ччанда къай (мекь, фул) тун, фул (зурзун) кутун, мекьи авун.

  Полностью »
 • ÜTƏLGƏ

  сущ. зоол. сорокопут (нуькӀверин жинсиникай са къуш).

  Полностью »
 • ÜTMƏ

  f.is. кил. ütmək.

  Полностью »
 • ÜTMƏK

  сущ. 1. цӀай гун, алугарун; винелай ккун (ккурун); акъугъарун (ифей ракьув ва я цӀай гана, мес. лаш); 2

  Полностью »
 • ÜTÜ

  сущ. уьтуь, утюг; ütü çəkmək кил. ütüləmək.

  Полностью »
 • ÜTÜK

  прил. винелай кайи, тӀимил кайи, алугай (мес. спелар); акъугъай.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏMƏ

  f.is. кил. ütüləmək.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏMƏK

  гл. уьтуь ягъун, ифей уьтуьдив цӀалцӀамарун.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏNMƏK

  məch. уьтуь янваз хьун.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏNMİŞ

  прич. уьтуь янвай.

  Полностью »
 • ÜTÜLMƏK

  məch. 1. алугун, винелай ккун, тӀимил ккун, ккун (мес. рацӀамар); акъугъун; 2. чухванваз хьун.

  Полностью »
 • ÜTÜLMÜŞ

  прич. 1. алугарнавай, цӀай гана (алугарна) михьнавай (мес. верч); 2. акъугърай, акъугъай.

  Полностью »
 • ÜTÜLÜ

  прил. уьтуь авай, уьтуь янвай (мес. перем).

  Полностью »
 • ÜTÜSÜZ

  прил. уьтуь авачир, уьтуь янвачир.

  Полностью »
 • ÜVƏZ

  бот. кил. quşarmudu.

  Полностью »
 • ÜYÜDÜLMƏ

  f.is. кил. üyüdülmək.

  Полностью »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  məch. регъвенваз хьун, регъвена гъуьр авунваз хьун (къуьл, мух ва мс.).

  Полностью »
 • ÜYÜŞMƏK

  кил. uyuşmaq 1).

  Полностью »
 • ÜYÜTMƏ

  f.is. кил. üyütmək.

  Полностью »
 • ÜYÜTMƏK

  гл. 1. регъуьн, регъвена гъуьр авун; buğda üyütmək къуьл регъуьн; 2. пер. рах. буш-буш рахун.

  Полностью »
 • ÜZ

  сущ. 1. ччин; kişi, sözü üzə deyər. Ata. sözü итимди, гаф чинал лугьуда; inəyin üzü калин ччин; // ччинин; 2

  Полностью »
 • ÜZ-GÖZ

  сущ. ччин, сифет; сумра, куц, ччинин лишанар (акунар); ** üz-göz olmaq араяр чӀур хьун, акьун, алакъа атӀун, мидя хьун, душман хьун; üz-gözünü turşutm

  Полностью »
 • ÜZ-ÜZƏ

  кил. üzbəüz; üz-üzə gəlmək а) кил. üzbəüz gəlmək; б) пер. ччин-ччинал атун, акьун, женг чӀугун.

  Полностью »
 • ÜZBƏÜZ

  1. нареч. ччин-ччинал, сад-садан вилик, сад-садан къаншардал; üzbəüz oturmaq ччин-ччинал ацукьун; üzbəüz gəlmək ччин-ччинал атун, сад-садал дуьшуьш хь

  Полностью »
 • ÜZDƏ

  нареч. 1. ччинал, винелай; 2. винел, ччилин ччиниз мукьва; даяздал; 3. ачухдал, дуьздал, майдандал, вилин кӀаник

  Полностью »
 • ÜZDƏN

  нареч. 1. винелай, даяздай (мес. пер ягъун); 2. пер. гьакӀ винелай, дериндай тушиз; ** üzdən görmək (getmək) гьакӀ винелай фин (акун), гзаф деринриз т

  Полностью »
 • ÜZDÜRMƏK

  icb. сирнавиз тун, сирнавиз гун (мес. балкӀанрив), сирнавуниз себеб хьун, сирнавуниз мажбур авун.

  Полностью »
 • ÜZƏCÜLƏN

  прил. чинал хъуьредай, кьве ччин алай, ялтах, фашал.

  Полностью »
 • ÜZƏÇIXDI,

  ÜZƏÇIXMA сущ. этногр. сваз ччиниз акъудун.

  Полностью »
 • ÜZƏN

  1. кил. üzgüçü; 2. сирнавдай, цин винел гьерекат ийидай (мес. электростанция).

  Полностью »
 • ÜZƏNGİ

  сущ. уьзенг (балкӀандин пурарин кьве патай куьрс жедай, акьахдамаз кӀвач ттвадай ракьун гьалкъайрикай гьар сад)

  Полностью »
 • ÜZƏR

  (üzərinə, üzərində, üzərindən) кил. üst; kitablar stolun üzərindədir ктабар столдал (столдин винел) ала

  Полностью »
 • ÜZƏRLİK

  сущ. 1. бот. гьармалаяр (кьецӀил тан, шуькӀуь пешер жедай гзаф йисарин са набатат); 2. гьа набататдин кьуру тан, пешер ва тумар (виликра абур курна гу

  Полностью »
 • ÜZGƏC

  сущ. сирнавунин лув (гъетерин в гьуьлуьн гьайванрин сирнавдай орган).

  Полностью »
 • ÜZGÖRDÜ,

  ÜZGÖRƏNLİK кил. tərəfgirlik; üzgörənlik etmək пад хуьн, тереф хуьн.

  Полностью »
 • ÜZGÖRƏ

  прил., нареч. ашкар, ачух, ачух-ашкар.

  Полностью »
 • ÜZGÖRÜMÇƏYİ

  сущ. этногр. цӀийи чамра сифте-сифте цӀийи сусан патав фидамаз адаз гудай пишкеш.

  Полностью »
 • ÜZGÖRÜŞÜ

  кил. üzəçıxdı, üzəçıxma.

  Полностью »
 • ÜZGÜÇÜ

  сущ. сирнавдайди (сирнавзавайди), сирнавдай (сирнавзавай) кас; сирнавиз алакьдай (чидай) кас; сирнавардай спортсмен

  Полностью »
 • ÜZGÜÇÜLÜK

  сущ. сирнавун, цяй (цин винелай ва я кӀаникай) сирнав авун; сирнав; // сирнавунин.

  Полностью »
 • ÜZGÜN

  прил. такьатсуз, галат(нав)ай, куьлягь хьайи, юргъун, пелеш, зайиф, тӀагъ.

  Полностью »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏ

  f.is. кил. üzgünləşmək.

  Полностью »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  гл. такьатдай аватун, галатун, юргъун хьун, куьлягь хьун, зайиф хьун.

  Полностью »