Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÜDÜLƏMƏK

  гл. рах. уду-буду авун, буш-буш рахун, ата-бата рахун, чӀеря-пӀеря авун; üdüləyib tökmək кил. üdüləmək

  Tam oxu »
 • ÜFLƏMƏK

  кил. üfürmək.

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏT

  сущ. пис ни, пис ял.

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLƏNDİRMƏK

  гл. пис ни (ял) кутун, пис ни (ял) атуниз (гьатуниз) себеб хьун.

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLƏNMƏ

  f.is. кил. üfunətlənmək.

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLƏNMƏK

  гл. рис ни (ял) атун (гун, акатун, гьатун, агалтун).

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  прил. пис ни (ял) авай (къвезвай, гьатнавай).

  Tam oxu »
 • ÜFÜQ

  [ər.] сущ. 1. горизонт (ччилни цав ккӀанвай хьиз аквадай цӀар; гьа и цӀарцӀел кьван элкъвез-элкъвез вири патарихъай вили атӀузвай кьван чка, цавун кӀа

  Tam oxu »
 • ÜFÜQİ

  [ər.] прил. горизонтальный, къаткай (яни тик тушир, мес. цӀар).

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏ

  f.is. кил. üfürmək.

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMƏK

  гл. уф гун.

  Tam oxu »
 • ÜQAB

  [ər.] сущ. куьгьн. зоол. лекь.

  Tam oxu »
 • ÜQƏLA

  [ər.] сущ. куьгьн. акьуллу инсанар, акьуллубур.

  Tam oxu »
 • ÜLƏMA

  [ər. “alim” söz. cəmi] сущ. гз. алимар.

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  [ər.] сущ. 1. алакъа, авсият, хуш рафтар, мукьвавал, дуствал; сад-садахъ галаз акахьун; ülfət etmək (bağlamaq) сад-садахъ галаз алакъа хьун (хуьн, туь

  Tam oxu »
 • ÜLGÜ

  сущ. 1. кӀалуб (пекер хкатӀун патал чешне модел); 2. пер. уьлчуь.

  Tam oxu »
 • ÜLGÜC

  сущ. 1. уьлгуьч (ччуруяр ттвадай хци чукӀул); 2. хуьс. жуьреба-жуьре алатрин атӀудай пай, чукӀул.

  Tam oxu »
 • ÜLGÜCLƏMƏ

  f.is. кил. ülgücləmək.

  Tam oxu »
 • ÜLGÜCLƏMƏK

  гл. 1. уьльгуьчдив ттун (кьун); üzünü ülgücləmək уьлгуъчдив ччин ттун; 2. куьгьн. уьлгуьчдив цӀарх авун, уьлгуьчдив иви къачун

  Tam oxu »
 • ÜLGÜÇÜ

  сущ. кӀалуб кьадай, модел расдай; модельер.

  Tam oxu »
 • ÜLKƏR

  сущ. астр. 1. плеядаяр (данадин созвездиеда ирид гъетрен гапӀалдин тӀвар), Иридстха, Уьлкер, Сурейя; 2

  Tam oxu »
 • ÜLUM

  [ər. “elm” söz.cəmi] сущ. клас. илимар.

  Tam oxu »
 • ÜLÜŞ

  сущ. нугъ. уьлуьш (арада иситӀа ттур лаваш).

  Tam oxu »
 • ÜLVİ

  [ər.] прил. 1. чӀехи, виридалай вине авай, кьакьан, мукъаддас (мес. амал, затӀ); 2. клас. къенепатан (мес

  Tam oxu »
 • ÜLVİLİK

  кил. ülviyyət.

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  [ər.] сущ. 1. чӀехивал, вине хьун, кьакьанвал, мукъаддасвал; 2. пер. цав.

  Tam oxu »
 • ÜMƏRA

  [ər. “əmir” söz. cəmi] сущ. клас. эмирар, гьакимар.

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  сущ. умуд (1. гиман; муд (рах.); 2. пер. умуд кутаз жедай кас; 3. чара); ** ümid bağlamaq (bəsləmək) умуд кутун, чӀалахъ хьун, архайин хьун; ümid etmə

  Tam oxu »
 • ÜMİDGAH

  сущ. клас. умуд кутаз жедай чка ва я кас.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏ

  f.is. кил. ümidləndirmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏK

  гл. умудлу авун, умуд гун, архайинрун.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNMƏ

  f.is. кил. ümidlənmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNMƏK

  гл. умудлу хьун, умуд авун, умуд хьун, архайин хьун.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  прил. умудлу (1. умуд гудай, умуд кутадай; умуд авай; 2. умуд ийиз (кутаз) жедай, чӀалахъ тир, ихтибарлу)

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZ

  прил., нареч. умудсуз (1. умуд ийиз тежер, архайин тежер; 2. умуд атӀанвай, умуд авачир; сагъ хьуниз умуд амачир, чара амачир, мес

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZCƏ(SİNƏ)

  нареч. умудсуз гьалда, умудсуздаказ, умудсузвилелди.

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZLİK

  сущ. умудсузвал; чарасузвал.

  Tam oxu »
 • ÜMİDVAR

  прил. умудлу, умуд авай; ümidvar etmək кил. ümidləndirmək; ümidvar olmaq умудлу хьун а) умуд авун, архайин хьун; б) ихтибар авун, чӀалахъ хьун, агъун

  Tam oxu »
 • ÜMİDVERƏN,

  ÜMİDVERİCİ прил. 1. умуд гудай, умуд кутаз жедай, гележег авай; 2. умудлу, умуд авай.

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  [ər.] сущ. 1. чӀехи гьуьл, даря, океан; 2. пер. гьуьл кьван, кьадар авачир, кьадардилай артух, гзаф.

  Tam oxu »
 • ÜMMƏT

  [ər.] сущ. уьммет (1. халкь, жемят; 2. дин. са пайгъамбардал чӀалахъ тир инсанар, халкь).

  Tam oxu »
 • ÜMUM

  [ər.] сущ. вири; ümuma aid məsələ виридаз талукь месэла.

  Tam oxu »
 • ÜMUMBƏŞƏRİ

  [ər.] прил. вири инсанриз талукь (хас) тир, вири инсанар патал метлеб авай; вири инсанрин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMDÜNYA

  [ər.] сущ. вири дуьньядиз (дуьньядин вири уьлквейриз) талукь; вири дуьньядин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMƏN

  [ər.] нареч. умуман; вири санал кьурла, вири.

  Tam oxu »
 • ÜMUMXALQ

  [ər.] сущ. вири халкьдиз талукь, вири халкь патал умуми; вири халкьдин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ

  [ər.] прил. умуми (1. виридаз талукь (хас) тир; виридан; 2. виридаз ва я са шумуд касдиз махсус; санал алай, уртах, виридан; ümumi yataqxana умуми кӀв

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏ

  1. f.is. кил. ümumiləşdirmək; 2. чара-чара фактариз, вакъиайриз килигунин ва абур чирунин нетижада гьасил хьайи умуми фикир; умуми нетижа

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

  гл. 1. умуми авун; вириварун; 2. умуми нетижа хкудун.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏ

  f.is. кил. ümumiləşmək.

  Tam oxu »