Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÜMƏRA

  [ər. “əmir” söz. cəmi] сущ. клас. эмирар, гьакимар.

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  сущ. умуд (1. гиман; муд (рах.); 2. пер. умуд кутаз жедай кас; 3. чара); ** ümid bağlamaq (bəsləmək) умуд кутун, чӀалахъ хьун, архайин хьун; ümid etmə

  Tam oxu »
 • ÜMİDGAH

  сущ. клас. умуд кутаз жедай чка ва я кас.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏ

  f.is. кил. ümidləndirmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏK

  гл. умудлу авун, умуд гун, архайинрун.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNMƏ

  f.is. кил. ümidlənmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLƏNMƏK

  гл. умудлу хьун, умуд авун, умуд хьун, архайин хьун.

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  прил. умудлу (1. умуд гудай, умуд кутадай; умуд авай; 2. умуд ийиз (кутаз) жедай, чӀалахъ тир, ихтибарлу)

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZ

  прил., нареч. умудсуз (1. умуд ийиз тежер, архайин тежер; 2. умуд атӀанвай, умуд авачир; сагъ хьуниз умуд амачир, чара амачир, мес

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZCƏ(SİNƏ)

  нареч. умудсуз гьалда, умудсуздаказ, умудсузвилелди.

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZLİK

  сущ. умудсузвал; чарасузвал.

  Tam oxu »
 • ÜMİDVAR

  прил. умудлу, умуд авай; ümidvar etmək кил. ümidləndirmək; ümidvar olmaq умудлу хьун а) умуд авун, архайин хьун; б) ихтибар авун, чӀалахъ хьун, агъун

  Tam oxu »
 • ÜMİDVERƏN,

  ÜMİDVERİCİ прил. 1. умуд гудай, умуд кутаз жедай, гележег авай; 2. умудлу, умуд авай.

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  [ər.] сущ. 1. чӀехи гьуьл, даря, океан; 2. пер. гьуьл кьван, кьадар авачир, кьадардилай артух, гзаф.

  Tam oxu »
 • ÜMMƏT

  [ər.] сущ. уьммет (1. халкь, жемят; 2. дин. са пайгъамбардал чӀалахъ тир инсанар, халкь).

  Tam oxu »
 • ÜMUM

  [ər.] сущ. вири; ümuma aid məsələ виридаз талукь месэла.

  Tam oxu »
 • ÜMUMBƏŞƏRİ

  [ər.] прил. вири инсанриз талукь (хас) тир, вири инсанар патал метлеб авай; вири инсанрин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMDÜNYA

  [ər.] сущ. вири дуьньядиз (дуьньядин вири уьлквейриз) талукь; вири дуьньядин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMƏN

  [ər.] нареч. умуман; вири санал кьурла, вири.

  Tam oxu »
 • ÜMUMXALQ

  [ər.] сущ. вири халкьдиз талукь, вири халкь патал умуми; вири халкьдин.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ

  [ər.] прил. умуми (1. виридаз талукь (хас) тир; виридан; 2. виридаз ва я са шумуд касдиз махсус; санал алай, уртах, виридан; ümumi yataqxana умуми кӀв

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏ

  1. f.is. кил. ümumiləşdirmək; 2. чара-чара фактариз, вакъиайриз килигунин ва абур чирунин нетижада гьасил хьайи умуми фикир; умуми нетижа

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

  гл. 1. умуми авун; вириварун; 2. умуми нетижа хкудун.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏ

  f.is. кил. ümumiləşmək.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏK

  гл. умуми хьун; виридаз махсус хьун.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLİK

  сущ. умумивал (1. виридаз ва я гзафбуруз талукь хьун; 2. садвал, сад-садав кьурвал.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİYYƏT

  [ər.] кил. ümumilik 1).

  Tam oxu »
 • ÜMUMİYYƏTCƏ

  рах. кил. ümumiyyətlə.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİYYƏTLƏ

  1. санлай къачурла; 2. нареч. ччарадаказ ваъ, умумидаказ (вири санал) кьадамаз.

  Tam oxu »
 • ÜMUMQOŞUN

  сущ., прил. вири кьушундин, кьушундин вири жуьреяр патал умуми тир, сад тир.

  Tam oxu »
 • ÜMUMMİLLİ

  [ər.] прил. вири миллетдин, вири миллет патал умуми тир, вири миллетдиз талукь тир (мес. сувар, чӀал)

  Tam oxu »
 • ÜMUMRAYON

  [ər. ümumi və fr. rayon] сущ. вири райондин, вири район патал умуми тир, вири райондиз талукь тир.

  Tam oxu »
 • ÜMUMRESPUBLİKA

  [ər. ümum və lat. respublika] сущ. вири республикадин, вири республика патал умуми, вири республикадиз талукь

  Tam oxu »
 • ÜMUMŞƏHƏR

  [ər.] сущ. вири шегьердин, вири шегьер патал умуми, вири шегьердиз талукь.

  Tam oxu »
 • ÜMUMTƏHSİL

  [ər.] прил. умуми тагьсилдин, умуми чирвал гудай (мес. школаяр).

  Tam oxu »
 • ÜMUR

  [ər. “əmr” söz. cəmi] сущ. клас. кӀвалах, везифа, къуллугъ.

  Tam oxu »
 • ÜN

  сущ. къадим. ван.

  Tam oxu »
 • ÜNAS

  [ər.] сущ. клас. дишегьли, паб.

  Tam oxu »
 • ÜNQA

  [ər.] сущ. кил. simurq.

  Tam oxu »
 • ÜNLƏMƏK

  гл. ван элягъун, эверун.

  Tam oxu »
 • ÜNS

  [ər.] сущ. 1. клас. инсан, бешер; üns bağlamaq (salmaq, tutmaq) кил. ünsiyyət (ünsiyyət bağlamaq); 2

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  [ər.] сущ. авсият; алакъа; мукьвавал; ünsiyyət bağlamaq (salmaq, tutmaq) авсият хуьн, алакъа хуьн, сад-садаз мукьва хьун, мукьвавал авун

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  прил. инсанрив агатдай, акахьдай, авсият хуьдай, мегьрибан.

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  прил. инсанрив агат тийир, акахь тийир, авсият техуьр, къайи.

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  [ər.] сущ. 1. къадим материалистрин философияда: тӀебиатдин, вири затӀарин, вакъиайрин бинедин асас паярикай сад (цӀай, яд, гьава, накьв); 2

  Tam oxu »
 • ÜNVAN

  [ər.] сущ. 1. кил. adres; 2. ünvanına гьакъинда, барада, талукь; 3. клас. ünvanında, ünvanlı тӀвар алай, кьил алай, тӀвар алаз

  Tam oxu »
 • ÜNYETMƏZ

  прил. ван агакь тийир, ван тефир, ван текъвер, гзаф яргъал.

  Tam oxu »
 • ÜRCAH

  сущ. нугъ.: ürcah olmaq дуьшуьш хьун, гьалтун.

  Tam oxu »
 • ÜRƏFA

  [ər. “arif” söz. cəmi] ] клас. арифар, ариф (акьуллу, марифатлу) инсанар.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK

  сущ. 1. рикӀ; // рикӀин (мес. перде, азарар); 2. кил. qəlb 2); ürəkdən ürəyə yol olur. Ata. sözü рикlяй рикlиз рехъ жеда; 3

  Tam oxu »