Азербайджанско-лезгинский словарь

 • ÜSKÜK

  сущ. нугъ. кил. oymaq³.

  Полностью »
 • ÜSKÜKOTU

  сущ. бот. дагъдин тамара, чӀафара экъечӀдай, уймахдиз ухшар цуьквер жедай гзаф йисарин са хъач (векь)

  Полностью »
 • ÜSLUB

  [ər.] сущ. стиль (1. са художникдин, кхьирагдин, я са девирдин ва я са миллетдин художественный алатрин, вири тегьеррин, къайдайрин кӀватӀал; 2

  Полностью »
 • ÜSLUBİ

  [ər.] прил. стилдиз талукь, стилдихъ галаз алакъалу, стилдиз килигай; стилдин (кил. üslub).

  Полностью »
 • ÜSLUBİYYAT

  [ər. “üslub” söz. cəmi] сущ. стилистика (литературадин теорияда, литературадин эсердин чӀалан хсусиятар ва алатар чирдай хел; литературадин эсердин чӀ

  Полностью »
 • ÜSRƏT

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. четинвал, зегьмет; 2. дарвал, игьтияж.

  Полностью »
 • ÜST

  прил. нареч. 1. винел пад, винел ччин, ччин; кьил; stolun üstü столдин ччин; şkafın üstü шкафдин кьил (винел чин); 2

  Полностью »
 • ÜST-BAŞ

  сущ. кьил-кӀвач, ппек-лек, пад-кьил, ппекер.

  Полностью »
 • ÜST-ÜSTƏ

  нареч. 1. сад-садан винел, сад-садан кьилел; хара-хара; 2. санлай кьурла (кьадамаз), вири санал, санал; 3

  Полностью »
 • ÜSTDƏN-AŞAĞI

  нареч. 1. виняй-агъуз, виняйгъуз, кьил агъадалди, агъабалди; 2. кьилелай-кӀвачелди, виняй-агъуз.

  Полностью »
 • ÜSTƏGƏL

  сущ. мат. плюс (1. са гьисабдал масад хтунин, эцигунин, кӀватӀунин лишан (+ ишара); 2. э(х)цигайла, хтайла; iki üstəgəl üç, beşə bərabərdir кьведал пу

  Полностью »
 • ÜSTƏGƏLMƏ

  сущ. мат. гьисабар сад-садан винел хтун, э(х)цигун; кӀватӀун.

  Полностью »
 • ÜSTƏLƏMƏ

  f.is. кил. üstələmək.

  Полностью »
 • ÜSTƏLƏMƏK

  гл. виниз хьун, артух хьун, уфтан хьун, магълуб авун, кӀудун.

  Полностью »
 • ÜSTƏLİK

  1. сущ. са затӀунин винел гудай затӀ; алава; 2. нареч. алава яз, алавадаказ.

  Полностью »
 • ÜSTQURUM

  сущ. надстройка (винел эцигнавай къат, винел патан къурулуш; яни обществодин политикадин, идеологиядин, диндин, гьукьукьдин философиядин ва мс

  Полностью »
 • ÜSTLÜK

  сущ. са затӀунин винел пад кӀевдай затӀ, винел чӀугвадай (акьалждай) затӀ, хам ва мс.

  Полностью »
 • ÜSTÜAÇIQ

  1. прил. винел пад кӀев тавур, винел пад ахъа; къав (кьил) алачир; ахъа; кьил ахъа (мес. машин, айван); 2

  Полностью »
 • ÜSTÜN

  прил. 1. вине авай, вини дережада авай, виридалай хъсан, вири гуьгъуьна тадай; 2. уфтан тир, уфтан, гъалиб; üstün gəlmək уфтан хьун, гъалиб хьун; üstü

  Полностью »
 • ÜSTÜNLÜK

  сущ. вине хьунухь, лап хъсан хьунухь; винизвал, артухвал (масабурулай); üstünlük vermək вине кьун, гзафбурун арадай анжах сад хкягъун, гьам хъсан яз г

  Полностью »
 • ÜSTÜÖRTÜLÜ

  1. прил. кьил кӀеви, винел пад (кьил) ахъа тушир, кьил (къав) алай (мес. файтон); 2. пер. къаб алай, ачух тушир, тайин тушир, айгьам квай; // нареч

  Полностью »
 • ÜSTÜPƏRDƏLİ

  кил. üstüörtülü 2).

  Полностью »
 • ÜSTÜRLAB

  [ər. əsli yun.] сущ. виликра цава авай планетайриз килигун патал прибор.

  Полностью »
 • ÜSUL

  [ər.] сущ. 1. метод; рехъ, тегьер, къайда, жуьре; 2. тартиб, низам, къайда.

  Полностью »
 • ÜSULCA,

  ÜSULLUCA нареч. игьтиятдалди, аста-аста, явашвилелди.

  Полностью »
 • ÜSULİ-CƏDİD

  [ər.] сущ. куьгьн. цӀийи къайда; üsuli-cədid məktəbi ист. 1905 лагьай йисан революциядилай кьулухъ Азербайжандин бязи шегьерра ахъа хьайи цӀийи типдин

  Полностью »
 • ÜSULİ-İDARƏ

  [ər.] сущ. са уьлкве идара авунин къайда, девлетдин къурулуш, режим.

  Полностью »
 • ÜSULLU

  1. прил. игьтиятлу, игьтиятдалди кар (гьерекат) ийидай; мукъаят; 2. нареч. игьтиятлувилелди, мукъаятдиз

  Полностью »
 • ÜSULLUCA

  кил. üsullu 2).

  Полностью »
 • ÜSYAN

  [ər.] сущ. 1. восстание, къарагъун (гъиле яракь аваз гьукуматдиз акси къарагъун); 2. аси хьунухь, аси хьана къарагъун, акси хьун (экъечӀун), кьил хкаж

  Полностью »
 • ÜSYANÇI

  сущ. 1. восстаниечи, восстаниедин иштиракчи, инсургент (куьгьн.); 2. пер. гьахъсузвилиз ва я са затӀуниз эх тавуна вичин наразивал (хъел) къалурзавай

  Полностью »
 • ÜSYANÇILIQ

  сущ. восстаниедиз майилвал къалурун, са затӀуниз къарши гьахълу-гъахъсуз кьил хкажун, акси экъечӀун.

  Полностью »
 • ÜSYANKAR

  [ər. üsyan və fars. ...kar] 1. кил. üsyançı; 2. прил. наразивал вай, хъел авай (мес. килигун).

  Полностью »
 • ÜSYANKARLIQ

  сущ. 1. восстаниедиз майилвал; 2. пер. наразивал.

  Полностью »
 • ÜŞŞAQ

  [ər. “aşiq” söz. cəmi] сущ. 1. клас. ашукьбур; 2. муз. Азербайжандин классик мугъаматрикай садан тӀвар)

  Полностью »
 • ÜŞÜDÜCÜ

  прил. мекьи ийидай, ччанда фул гьатдай, къай авай, мекьи.

  Полностью »
 • ÜŞÜMƏ

  f.is. кил. üşümək.

  Полностью »
 • ÜŞÜMƏK

  гл. 1. мекьи хьун, ччанда къай (фул, мекь) гьатун, фул акатун, мекьила зурзун, рекъин, къун (мес. гъилер, кӀвачер); 2

  Полностью »
 • ÜŞÜNMƏ

  f.is. кил. üşünmək.

  Полностью »
 • ÜŞÜNMƏK

  кил. üşümək.

  Полностью »
 • ÜŞÜTMƏ

  1. f.is. кил. üşütmək: 2. сущ. фул атун, фул акатун, зурзун.

  Полностью »
 • ÜŞÜTMƏK

  гл. ччанда къай (мекь, фул) тун, фул (зурзун) кутун, мекьи авун.

  Полностью »
 • ÜTƏLGƏ

  сущ. зоол. сорокопут (нуькӀверин жинсиникай са къуш).

  Полностью »
 • ÜTMƏ

  f.is. кил. ütmək.

  Полностью »
 • ÜTMƏK

  сущ. 1. цӀай гун, алугарун; винелай ккун (ккурун); акъугъарун (ифей ракьув ва я цӀай гана, мес. лаш); 2

  Полностью »
 • ÜTÜ

  сущ. уьтуь, утюг; ütü çəkmək кил. ütüləmək.

  Полностью »
 • ÜTÜK

  прил. винелай кайи, тӀимил кайи, алугай (мес. спелар); акъугъай.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏMƏ

  f.is. кил. ütüləmək.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏMƏK

  гл. уьтуь ягъун, ифей уьтуьдив цӀалцӀамарун.

  Полностью »
 • ÜTÜLƏNMƏK

  məch. уьтуь янваз хьун.

  Полностью »