Азербайджанско-лезгинский словарь

 • ƏFƏL

  прил. рах. гъилерай фенвай, агалхьнавай, гъиляй кар текъвер, лепеш, ваякьан, бубутӀ.

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏMƏK

  гл. рах. усал хьун, такьатдай аватун, куьлягь хьун, агалхьун.

  Полностью »
 • ƏFƏLLƏŞMƏK

  гл. рах. къвердавай ва я тамам такьатдай аватун, усал хьун, куьлягь хьун, агалхьун.

  Полностью »
 • ƏFƏLLİK

  сущ. рах. гъиляй кар татун, лепешвал, ваякьанвал, бубутӀвал.

  Полностью »
 • ƏFƏNDİ

  [ər. əsli yun.] сущ. эфенди (1. суьнни руьгьанийриз лугьудай лакӀаб; 2. виликра: гьуьрмет патал кӀелай ксарин, руьгьанийрин ва мс

  Полностью »
 • ƏFƏNDİLİK

  сущ. куьгьн. эфендивал, эфенди тӀвар.

  Полностью »
 • ƏFĞAN

  [fars.] сущ. клас. фегъан, феряд, суза; ** əfğan etmək (eyləmək, qılmaq, çəkmək) клас. фегъан авун, суза авун, феряд авун; əfğanə gəlmək кил

  Полностью »
 • ƏFİ

  [ər.] сущ. 1. удав (хъипи ранг алай, пудпипӀен кьил квай, гзаф чӀехи зегьерлу гъуьлягъ); 2. пер. хаин, микри; рикӀе буьъуьяр авай, туькьуьл мез авай,

  Полностью »
 • ƏFİL-ƏFİL

  кил. əsim-əsim.

  Полностью »
 • ƏFKAR

  [ər. “fikir” söz. cəmi] фикир, фикирар; ** əfkari-ümumiyyə умуми фикир, са затӀунин гьакъинда жемятдин, халкьдин фикир(ар)

  Полностью »
 • ƏFLAK

  [ər. “fələk” söz. cəmi] сущ. клас. фелек, цав, цавар.

  Полностью »
 • ƏFLATUN

  Афлатун (къадим Юнанистандин лап чӀехи философрикай садан тӀвар яз, “философ, магьир духтур” манада; // рах

  Полностью »
 • ƏFSANƏ

  [fars.] сущ. 1. миф; дастан, мах, кьиса, гьикая, риваят; 2. пер. тапарар, гьакӀан махар, чӀалахъ тежер гафар, буш ихтилатар

  Полностью »
 • ƏFSANƏÇİ

  сущ. махбан, мифар туькӀуьрдайди.

  Полностью »
 • ƏFSANƏVİ

  [fars.] сущ. 1. миф тир, мах тир, кьиса тир; миф (мах, кьиса) хьтин; мифриз талукь тир; 2. пер. махарик квай хьтин, чӀалахъ тежер хьтин, хиялдиз къвед

  Полностью »
 • ƏFSƏR

  [alm. “offizier”dən] сущ. офицер, забит.

  Полностью »
 • ƏFSUN

  [fars.] сущ. суьгьуьр, суьгьуьрда тун; ицитӀун; // ицитӀдай дуьа; жаду, тӀилисим.

  Полностью »
 • ƏFSUNÇU

  сущ. суьгьуьрбаз, ицитӀдай кас.

  Полностью »
 • ƏFSUNÇULUQ

  сущ. ицитӀдай касдин кӀвалах, пеше; ицитӀун, суьгьуьрбазвал.

  Полностью »
 • ƏFSUNKAR

  [fars.] 1. кил. əfsunçu; 2. вичин гуьзелвилелди гьейран ийидай, гзаф гуьзел.

  Полностью »
 • ƏFSUNKARLIQ

  кил. əfsunçuluq.

  Полностью »
 • ƏFSUNLAMAQ

  гл. суьгьуьрда ттун, ицитӀун.

  Полностью »
 • ƏFSUNLANMAQ

  məch. суьгьуьрда ттунваз хьун; суьгьуьрда гьатун, тӀилисимда гьатун.

  Полностью »
 • ƏFSUNLU

  прил. суьгьуьрда тунвай, ицитӀнавай.

  Полностью »
 • ƏFSUS

  [fars.] межд. гьайиф (хьи); // əfsus etmək (eləmək) гьайиф чӀугун.

  Полностью »
 • ƏFV

  [ər.] сущ. афв, гъил къачун (тахсирдилай, гунагьдилай); // əfv etmək афв авун, афа авун (рах.), гунагьдилай (тахсирдилай) гъил къачун

  Полностью »
 • ƏFVEDİLMƏZ

  прил. афа ийиз тежер, ава авун мумкин тушир (мес. тахсир, гунагь).

  Полностью »
 • ƏFVİ-ÜMUMİ

  сущ. юр. менефис, амнистия.

  Полностью »
 • ƏFYUN

  [lat. “opiom”dan] сущ. тиряк, терьяк, опиум.

  Полностью »
 • ƏFYUNÇU

  сущ. тиряк чӀугвадайди.

  Полностью »
 • ƏFYUNLU

  прил. 1. тиряк квай; 2. пер. зегьерлу, туькьуьл.

  Полностью »
 • ƏFZA

  [ər.] прил. куьгьн. артухардай.

  Полностью »
 • ƏFZƏL

  [ər.] прил. клас. (мадни) артух, мадни къиметлу, мадни вине кьазвай.

  Полностью »
 • ƏFZUN

  [fars.] нареч. клас. гзаф, пара, мадни артух; // əfzun olmaq гзаф хьун, пара хьун, артух хьун; əfzun etmək (qılmaq) мадни пара авун, гзафарун, атухару

  Полностью »
 • ƏGƏR¹

  [fars.] союз эгер, нагагь, -тӀа.

  Полностью »
 • ƏGƏR²

  кил. əgər-əskik.

  Полностью »
 • ƏGƏR-ƏSKİK

  сущ. кими (эксик) тир затӀ, кӀамай затӀ, игьтияж авай затӀ; тамам тушир, агакь тийизвай жигьетар, затӀар

  Полностью »
 • ƏGƏR-ƏSKİKLİK

  сущ. кимивилер, нукьсанар, агакь тийизвай жигьетар (затӀар).

  Полностью »
 • ƏGƏR-MƏGƏR

  сущ. рах. шартӀ, шартӀ эцигун (тун).

  Полностью »
 • ƏGƏRÇİ

  [fars.] союз. клас. гьар гьикьван хьайитӀани, идаз килиг тавуна, нагагь, -тӀани.

  Полностью »
 • ƏĞLƏB

  [ər.] прил. куьгьн. гзаф, пара, лап гзаф, пара пай.

  Полностью »
 • ƏĞNİYA

  [ər. “ğəni” söz. cəmi] сущ. куьгьн. варлу ксар, варлубур, девлетлубур.

  Полностью »
 • ƏĞYAR

  [ər. “ğeyr” söz. cəmi] сущ. клас. ччаради (ччарабур), масади (масабур), дуст туширди (туширбур); яд(бур), рекьиб(ар)

  Полностью »
 • ƏĞYARLIQ

  сущ. клас. душманвал, рекьибвал, ядвал.

  Полностью »
 • ƏH

  кил. eh.

  Полностью »
 • ƏHALİ

  [ər. “əhl” söz. cəmi] сущ. агьали; инсанар, жемят; халкь; kənd əhalisi хуьруьн агьали.

  Полностью »
 • ƏHALİSİZ

  прил. агьали авачир, инсанар яшамиш тежезвай.

  Полностью »
 • ƏHALİSİZLİK

  сущ. агьали авачирвал, инсанар яшамиш тахьун.

  Полностью »
 • ƏHATƏ

  [ər.] сущ. элкъуьрна кьун, элкъуьрун, кьуд патахъай кьун; // əhatə etmək а) кил. əhatələmək; б) пер. кьатӀуз хьун; əhatəyə almaq кил

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏMƏK

  гл. элкъуьрна юкьва ттун, элкъуьрна кьун, элкъуьрун, кьуд патахъай элкъуьрна кьун.

  Полностью »