Азербайджанско-лезгинский словарь

 • ƏL

  сущ. 1. гъил; əllərini yumaq гъилер чуьхуьн; sol əl чапла гъил; 2. гъил; тапац; бязи гьайванрин виликан кӀвачерикай гьар сад (мес

  Полностью »
 • ƏL-AYAQ

  гъил-кӀвач, гъилерни-кӀвачер санал; ** əl-ayağa dolaşmaq кӀвачера аруш хьун, маний хьун; əl-ayağa düşmək (рикӀик) теспачавал акатун, талаш акатун, къа

  Полностью »
 • ƏL-ƏLBƏT

  нареч. рах. мутӀлакь, лап якъиндаказ, гьар гьикӀ хьайитӀани.

  Полностью »
 • ƏL-ƏLƏ

  нареч. 1. гъил гъиле аваз, гъил гъиле кьуна; 2. санал, рейсаддаказ, дустдаказ (мес. кӀвалахун); ** əl-ələ, baş-başa кьилера-кьил хьун, са кардин къеня

  Полностью »
 • ƏL-QOL

  сущ. гъилер; // əl-qolu açılmaq гъил-кӀвач ахъа хьун, кӀвалахдин шартӀар генг хьун, къулай хьун, манийвилер арадай акъатун; əl-qolu bağlanmaq гъил-кӀв

  Полностью »
 • ƏL-ÜZ

  сущ. ччин-гъил, гъилерни ччин санал; əl-üzünü yumaq ччин-гъил чуьхуьн.

  Полностью »
 • ƏLA

  [ər.] прил. 1. лап хъсан, лап иер, лап гуьзел; əla şey лап хъсан затӀ; // нареч. лап хъсандиз (мес. кӀелун); 2

  Полностью »
 • ƏLAC

  [ər.] сущ. илаж (1. са азар сагъар авуниз куьмек ийидай гьар са затӀ; дарман, дава; 2. тедбир; рехъ; чара); əlac etmək илаж авун, азарлуди сагъарун па

  Полностью »
 • ƏLACLI

  прил. илаж авай, дарман авай, сагъариз жедай.

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİR

  [ər. əlac və fars. ...pəzir] прил. илаж (дарман) авай, сагъариз жедай.

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİRLİK

  сущ. илаж (дарман) хьунухь; сагъар ийиз (жез) хьунухь.

  Полностью »
 • ƏLACSIZ

  илажсуз (1. прил. илаж (дарман) авачир, сагъ тежер; 2. нареч. чарасуз, имкансуз).

  Полностью »
 • ƏLACSIZLIQ

  сущ. илажсузвал, чарасузвал.

  Полностью »
 • ƏLAÇI

  прил. 1. лап хъсандиз кӀелзавай, вири тарсарай лап хъсан къиметар (вадар) къачузвай; // сущ. лап хъсандиз кӀелзавайди; 2

  Полностью »
 • ƏLAÇILIQ

  сущ. лап хъсан къиметралди кӀелун, вири тарсарай лап хъсан къиметар (вадар) къачун.

  Полностью »
 • ƏLAHƏZRƏT

  [ər.] прил. сущ. куьгьн. пачагьриз ва абурун папариз лугьудай титул.

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏ

  [ər.] 1. прил. кьилди(н), ччара; 2. нареч. кьилди, ччарадаказ; əlahiddə yaşamaq кьилди яшамиш хьун; 3

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLƏŞMƏK

  гл. кьилди хьун, кьетӀенди хьун, хсуси хьун.

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLİK

  сущ. ччаравал, кьетӀенвал, хсусивал.

  Полностью »
 • ƏLAQƏ

  [ər.] сущ. алакъа (1. авсият; акахьун; рафтарвал, ара; 2. сад-садалай аслувал; 3. ашкъи, кӀанивал, муьгьуьббат; 4

  Полностью »
 • ƏLAQƏÇİ

  сущ. алакъа туькӀуьрдайди (аскер ва я офицер).

  Полностью »
 • ƏLAQƏDAR

  [ər. əlaqə və fars. ...dar] прил. алакъадар (1. алакъа авай, алакъалу тир, алакъалу; талукьвал авай, талукь тир; 2

  Полностью »
 • ƏLAQƏDARLIQ

  сущ. алакъадарвал, алакъалувал, аслувал; сад-садахъ галаз алакъалу яз хьунухь.

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏK

  гл. алакъадар авун, алакъалу авун; арада алакъа, авсият туькӀуьрун; сад-садахъ галаз алакъалу тир гьалда къалурун

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİ

  прил. алакъалу (1. алакъа авай, алакъалу тир, алакъадар; 2. сад-садалай аслу тир, сад-садаз табий тир; аслу)

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİLİK

  сущ. алакъалувал; сад-садалай аслувал.

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZ

  прил. алакъасуз; арада алакъа (связь, авсият, аслувал) авачир.

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZLİK

  сущ. алакъасузвал; арада алакъа (связь, авсият) авачирвал (тахьунухь).

  Полностью »
 • ƏLALIQ

  сущ. лап хъсанвал, лап хъсан хьунухь, лап хъсан затӀунин гьал ва ери.

  Полностью »
 • ƏLALTI

  1. прил. сущ. гъилик кӀвалахзавай(ди); куьмекчи; 2. нареч. гъилин кӀаникай, чинеба, хелветдаказ; 3. сущ

  Полностью »
 • ƏLALTINCA

  кил. əlalt(ın)dan.

  Полностью »
 • ƏLALT(IN)DAN

  кил. əlaltı 2).

  Полностью »
 • ƏLAMAN

  [ər.] 1. “куьмек ая, куьмекдиз ша” манада куьмекдиз эверун къалурдай междометие; гьаяман; 2. сущ. мидад, куьмек; ** əlamanda olmaq (qalmaq) са чарани

  Полностью »
 • ƏLAMƏT

  [ər.] сущ. 1. лишан; ишара; 2. гел, лишан; 3. пер. символ, ишара, лишан; 4. пер. рах. аламат; тай-барабар авачир, вилериз такур, аламатдин затӀунин гь

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDAR

  [ər. əlamət və fars. ...dar] прил. гзаф еке метлеб авай; чӀехи са кардин лишан тир (мес. югъ, тарих)

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDARLIQ

  сущ. еке метлеб аваз хьунухь, еке метлеблувал.

  Полностью »
 • ƏLAVƏ

  [ər.] алава (1. прил. асас затӀунин винел артухурнавай; артух; əlavə etmək алава авун, винел эхцигун; алава хъувуна лугьун ва я кхьин; əlavə olaraq ал

  Полностью »
 • ƏLAVƏSİZ

  прил. алава авачир, алава галачир (мес. газета).

  Полностью »
 • ƏLBAQİ

  [ər.] прил. артух амукьай, амай, амукьай; // сущ. амай (кумай) пул, пулунин вахгун тавуна амай пай, амайди, амукьайди

  Полностью »
 • ƏLBƏƏL

  нареч. 1. гъиляй-гъилиз; 2. фад, геж тавуна, лап тадиз, гьасятда.

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏ

  [ər. “əlbisə-libas” söz. cəmi] сущ. куьгьн. ппекер, парталар.

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏLİ

  прил. куьгьн. ппекер алай, ппекер алукӀнавай.

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏLİK

  прил. куьгьн. ппекер цун патал виже къведай, ппекер цун патал тир (мес. парча).

  Полностью »
 • ƏLBƏT

  [ər.] 1. кил. əlbəttə; // əlbət ki гьелбетда (хьи), са шакни алачиз; 2. ара гаф. гьелбет, якъин (хьи), аквадай гьаларай, аквар гьалда

  Полностью »
 • ƏLBƏTTƏ

  1. нареч. гьелбетта, мутӀлакь, гьар гьал, гьар гьикӀ хьайитӀани; 2. гьелбетта, са шакни алачиз, шаксуз

  Полностью »
 • ƏLBƏYAXA

  1. сущ. къати дяве, кукӀунар; женг; əlbəyaxa olmaq дяве авун, кукӀун; женг чӀугун; 2. прил. амансуз, къати, кӀеви; əlbəyaxa vuruş(ma) яракь гвачиз ва

  Полностью »
 • ƏLBİR

  1. нареч. санал, барабар, гъил-гъиле кьуна (мес. кӀвалахун); шерик, уртах; // əlbir olmaq санал хьун, юлдаш хьун, санал гьерекат авун, са макьсад пата

  Полностью »
 • ƏLBİR-DİLBİR

  кил. əlbir.

  Полностью »
 • ƏLBOMBASI

  гъилин бомба, гъиле кьуна гадардай (вегьидай) бомба.

  Полностью »
 • ƏLBORCU

  сущ. гъилин бурж, бурж (фад вахгун шартӀуналди къачунвай ва я вуганвай тӀимил бурж пул ва я маса затӀ)

  Полностью »