Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • DÜ-DÜ-DÜ

  təql. дуь-дуь (верчериз, цицӀибриз эвердамаз акъуддай ван).

  Tam oxu »
 • DÜA

  кил. dua.

  Tam oxu »
 • DÜBBƏ

  сущ. куьгьн. рах. къабачи, кьуьруькчи.

  Tam oxu »
 • DÜBBƏDÜZ

  прил. дуьппедуьз, дуьмдуьз, тамам дуьз.

  Tam oxu »
 • DÜBBƏLİK

  сущ. рах. къабачивал, кьуьруькчивал.

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  [fars.] прил. кьунвай, акунвай, галукьнавай, кьилел атанвай (мес. са кар, дерт, бала); // düçar etmək чин-чинал гъун, дуьшуьшарун; кьилел гъун (са кар

  Tam oxu »
 • DÜDƏMƏ

  прил. сущ. 1. мелез; акахьай, кьве жинс (мес. ламни балкӀан) акахьуникай арадал атанвай (къатир); 2. кьве сив авай; ири (мес

  Tam oxu »
 • DÜDÜK

  сущ. 1. кфил, куьсуьл; 2. заводдин, фабрикдин, гимидин ва мс. уьфт ядай турба; гъвечӀи турба, турба хьтин затӀ; 3

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇALAN,

  DÜDÜKÇÜ сущ., прил. 1. кфил ядай(ди), кфилчи; 2. пер. рах. инсанар алцурардай(ди), тапрукь, тапарривай гафар гун вичиз пеше кьунвай (кас)

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇÜLÜK

  сущ. 1. кфилчивал, кфилчидин кӀвалах, пеше; 2. пер. рах. тапрукьвал, инсанар алцурардай хесет.

  Tam oxu »
 • DÜDÜLƏMƏK

  гл. дуь-дуь авун, “дуь-дуь-дуь” лагьана эверун (верчериз, цицӀибриз).

  Tam oxu »
 • DÜGAH

  [fars.] сущ. дуьгагь (мугъаматрикай садан тӀвар).

  Tam oxu »
 • DÜHA

  [ər.] сущ. инсандин акьулдин, мефтӀедин, мукьуфдин, алакьунрин лап кьакьан дережа; лап акьалтӀай дережадин акьул, муькьуф, макь; дагьивал

  Tam oxu »
 • DÜHALI

  прил. акьалтӀай дережадин акьул, мефтӀ, мукьуф авай; макьу.

  Tam oxu »
 • DÜKAN

  [ər.] сущ. 1. туьквен, гъвечӀи магазин; çörək dükanı фан туьквен; 2. бязи устӀарри кӀвалахдай ва чпи гьазурай затӀар маса гудай чка, гъвечӀи дарамат;

  Tam oxu »
 • DÜKAN-BAZAR

  сущ. туьквен-базар, туьквенар авай чка, базар.

  Tam oxu »
 • DÜKANÇA

  сущ. гъвечӀи туьквен.

  Tam oxu »
 • DÜKANÇI

  сущ. туьквенчи, туьквендин иеси.

  Tam oxu »
 • DÜKANÇILIQ

  сущ. туьквенчивал, туьквенчидин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • DÜKÇƏ

  сущ. нугъ. кукух (чхрадин тупучӀдал алчуд жедай гъал, еб).

  Tam oxu »
 • DÜLGƏR

  сущ. дерлик, кӀарасдин устӀар, харрат (кӀарасдин кӀвалахар ийидай, кьулуникай рак, дакӀар ва мс. расдай устӀар)

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRXANA

  сущ. дерликхана, харратхана.

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRLİK

  сущ. дерликвал, харратвал, кӀарасдин устӀарвал, дерликдин кӀвалах, пеше, сенят.

  Tam oxu »
 • DÜMBƏK

  кил. dumbul.

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇALAN,

  DÜMBƏKÇİ кил. dumbulçalan, dumbulçu.

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇİLİK

  кил. dumbulçuluq.

  Tam oxu »
 • DÜMBƏLƏK

  кил. dümbək.

  Tam oxu »
 • DÜMBƏLƏKÇİ

  кил. dümbəkçi.

  Tam oxu »
 • DÜMDÜZ

  прил. дуьм-дуьз, лап дуьз; dumdüz ağac дуьм-дуьз ттар; // нареч. дуьмдуьз; тик, тикдаказ.

  Tam oxu »
 • DÜMƏLƏNMƏK

  гл. рах. алахъун, квел ятӀани машгъул хьун, вуч ятӀани авун.

  Tam oxu »
 • DÜMQARA

  прил. дим-чӀулав, лап чӀулав, чӀуп-чӀулав.

  Tam oxu »
 • DÜMSÜK

  сущ. 1. эцягъун (кьуьнт, гъуд, тӀиш ва мс. кӀуф алай затӀ); 2. кьуьнт гелягъун, кьуьнт эцягъун, кьуьнтуьв ягъун

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏK

  гл. 1. эцягъун, гелягъун (кьуьнт, гъуд, тӀиш ва мс. кӀуф алай затӀунивди ягъун); 2. пер. ахмурун, гъуьнтӀ гун

  Tam oxu »
 • DÜMÜK

  сущ. рах. машгъулат, мачхулат; // dümük olmaq рах. мачхул хьун, са затӀуналди вахт акъудун, югъ рекьин

  Tam oxu »
 • DÜMÜŞMƏK

  гл. нугъ. цуквал акъвазун, цуквал ацукьун.

  Tam oxu »
 • DÜN

  сущ. накь; dün səhər накь экуьнахъ.

  Tam oxu »
 • DÜNƏN

  сущ., нареч. накь; // мукьвал ва я яргъал тир алатай вахт.

  Tam oxu »
 • DÜNƏNKİ

  прил. накьан, накьанан, накь хьана алатай; dünənki külək накьан гар.

  Tam oxu »
 • DÜNYA

  [ər.] сущ. дуьнья (1. дуьне, каинат; 2. Ччил, Ччилин шар; алем; ччилин винел алай ччан алай, ччан алачир затӀар вири; 3

  Tam oxu »
 • DÜNYA-ALƏM

  дуьнья-алем, дуьнья (кил. dünya (2,3).

  Tam oxu »
 • DÜNYABAXIŞI,

  DÜNYAYA BAXIŞ кил. dünyagörüşü.

  Tam oxu »
 • DÜNYAGÖRMÜŞ

  прил. дуьнья акунвай, уьмуьрдин тежриба авай, гзаф женгерай (кӀеверай, синагърай) акъатнавай; тежрибалу

  Tam oxu »
 • DÜNYAGÖRÜŞÜ

  сущ. дуьньякьатӀунар, дуьньядиз килигунин тегьер (дуьньядиз, тӀебиатдиз, жемиятдиз, яшайишдиз килигзавай тегьер, гьадан гьакъиндай фикир)

  Tam oxu »
 • DÜNYALIQ

  сущ. 1. куьгьн. гзаф мал ва девлет; 2. са дуьньядин, лап гзаф, кьадардилай артух.

  Tam oxu »
 • DÜNYAPƏRƏST

  [ər. dünya və fars. ...pərəst] прил. клас. дуьньяперес.

  Tam oxu »
 • DÜNYAPƏRƏSTLİK

  сущ. дуьньяпересвал.

  Tam oxu »
 • DÜNYƏVİ

  [ər.] прил. дуьньядиз талукь тир, дуьньядихъ галаз алакъалу тир; диндихъ галаз са алакъани авачир (мес

  Tam oxu »
 • DÜNYƏVİLİK

  сущ. дуьньядиз талукьвал, дуьньядихъ галаз алакъалу яз хьун; диндихъ галаз алакъа тахьун.

  Tam oxu »
 • DÜPBƏDÜZ,

  DÜPPƏDÜZ дуьппедуьз (кил. dümdüz).

  Tam oxu »
 • DÜR-DÜYÜN

  сущ. куьлуь-шуьлуь, лазим тир куьлуь-шуьлуь затӀар.

  Tam oxu »