Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • LƏB

  [fars.] клас. шаир. пӀуз, пӀузар; // ləb tərpətmək пӀузарар юзурун; сив ахъаюн, луькӀуьнун, рахун.

  Tam oxu »
 • LƏBALƏB

  [fars.] кил. ləbələb.

  Tam oxu »
 • LƏBBADƏ

  [ər.] сущ. 1. куьгьн. кил. aba¹; 2. пер. яргъи, гъяркьуь, кӀалубсуз пекинин гьакъинда.

  Tam oxu »
 • LƏBBEYK

  [ər.] леббе (“квехъ вуч буйругъ ава?”, “зун гьазур я”, “буйур”, “эйхь” манайра жаваб).

  Tam oxu »
 • LƏBBEYKDEYƏN

  сущ. леббейк лугьудайди; вичихъ са фикир авачиз масадан гафуналди (фикирдалди, буйругъдалди) гьерекат ийидай кас

  Tam oxu »
 • LƏBƏLƏB

  [fars.] нареч. сивив (раварив) кьван (ацӀанвай), тулаба (ацӀанвай); сиве-сивди, сиви-сивди.

  Tam oxu »
 • LƏBLƏBİ

  сущ. узай нахутӀар (хъуьруьшар аламачир).

  Tam oxu »
 • LƏBLƏBİÇİ

  сущ. куьгьн. нахутӀар узана маса гудай кас.

  Tam oxu »
 • LƏC

  [ər.] прил. терс, гьуьжет, инад; // ləc düşmək кил. ləcləşmək; ləc salmaq уьж авун, араяр ягъун, арада мидявал ттун, кукӀурун

  Tam oxu »
 • LƏCLƏŞMƏK

  гл. уьж хьун, рекье тефин, мидя хьун, душман хьун.

  Tam oxu »
 • LƏCLİK

  сущ. терсвал, инадкарвал; ləclik etmək терсвал авун; // ləcliyinə salmaq терсвилиз ягъун, терсвал авун

  Tam oxu »
 • LƏÇƏK

  сущ. 1. пӀипӀ (пудпипӀен дишегьлийрин кьилин ппек, ягълух); 2. бот. цуькведин пеш; ** (başına) ləçək örtmək килик ягълух кутӀунун, вичин намусдик хкӀа

  Tam oxu »
 • LƏÇƏK-LƏÇƏK

  прил. цуькведин пешерикай ибарат, цуькведин пешер хьиз.

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLƏNMƏK

  гл. пеш-пеш хьун, пеш ахъаюн, пешун (цуькведи).

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLİ

  прил. 1. кьилик пӀипӀ кутӀуннавай, кьилел пудпипӀен ягълух алукӀнавай (мес. руш); 2. бот. пеш алай, пешнавай (цуьк)

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKLİK

  сущ. 1. пӀипӀ (ягълух) авун патал виже къведай чит, агъ ва мс. (кил. ləçək 1); 2. ягълух (пӀипӀ) авун патал лазим тир кьадар парча; iki ləçəklik çit к

  Tam oxu »
 • LƏÇƏKOTU

  сущ. бот. уьленра экъечӀдай, хам табагъун патал менфят къачудай са хъач.

  Tam oxu »
 • LƏÇƏR

  прил., сущ. рах. ягьсуз, абурсуз, гьаясуз, ахлакьсуз, чалкечир манада экъуьгъун (дишегьлийрин гьакъинда)

  Tam oxu »
 • LƏFFAZLIQ

  сущ. клас. буш ва манасуз рахун, барбияр ягъун; лафлафвал.

  Tam oxu »
 • LƏFZ

  [ər.] сущ. сивяй акъатзавай маналу я манасуз ванерин кӀватӀал; гаф, келима; // ləfz etmək телеффуьз авун, сивяй акъудун (гаф), лугьун, чирун

  Tam oxu »
 • LƏĞƏNDƏ

  сущ. х.м. таран таза хел чилик кутуналди тарар артухардай къайдайрикай сад.

  Tam oxu »
 • LƏĞM

  кил. lağım.

  Tam oxu »
 • LƏĞV¹

  [ər.] сущ. арадай акъудун, амачир гьисаб авун, гьич авун; nöqsanların (kəsirlərin) ləğvi нукьсанар (кимивилер) арадай акъудун; // ləğv etmək арадай ак

  Tam oxu »
 • LƏĞV²

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. буш, манасуз, нагьакьан гаф; ата-бата; 2. гзаф рахадай, чене гъуьргъуь, алаз-алачиз рахадай, сивел кири алачир, гьакӀан къаркъар

  Tam oxu »
 • LƏĞVİYYAT

  [ər.] сущ. буш-буш гафар, ата-бата гафар, барбияр.

  Tam oxu »
 • LƏH

  təql. дегь, дагь (балкӀан чкадилай юзурдамаз, гьалдамаз лугьудай гаф).

  Tam oxu »
 • LƏHCƏ

  [ər.] сущ. 1. лингв. нугъат, диалект; 2. куьгьн. чӀал; рахун; рахунин (гафар лугьунин) тегьер.

  Tam oxu »
 • LƏHCƏŞÜNAS

  [ər. ləhcə və fars. ...şünas] куьгьн. диалектолог.

  Tam oxu »
 • LƏHCƏŞÜNASLIQ

  куьгьн. диалектология.

  Tam oxu »
 • LƏHLƏMƏK

  гл. каш ягъун, каш кьун, каш-кашахъ татун (кӀевиз катуникди, гзаф галатуникди, чимивиликди ва мс. фад-фад ва заландаказ нефес къачун); луьгьлуьгь авун

  Tam oxu »
 • LƏHLƏŞMƏK

  гл. каш ягъун (гзаф гьайванри санал).

  Tam oxu »
 • LƏHLƏTMƏK

  гл. 1. каш ягъиз тун, каш кьун, ял кьун, каш ягъуниз себеб хьун; 2. пер. каш кьадалди, пелеш жедалди, галатдалди кӀвалахиз тун

  Tam oxu »
 • ləhləyə-ləhləyə

  нареч. каш кьуна, каш-кашахъ текъвез, фад-фад ва заландаказ нефес къачуз-къачуз.

  Tam oxu »
 • LƏHZƏ

  [ər.] сущ. 1. легьзе, гьелен, лап жизви вахт, вил элядай (вили лупӀдай) кьван вахт; // bir ləhzə са легьзе, са гьелен, са секунд, вил мичӀна ахъайдалд

  Tam oxu »
 • LƏXLƏXƏ

  сущ. рах. акахьайвал, какахьайвал, гъулгъула, шулугъ; // ləxləxə salmaq гъулгъула ттун, шулугъ ттун, араяр акадарун

  Tam oxu »
 • LƏXT-LƏXT

  клас. кил. laxta-laxta.

  Tam oxu »
 • LƏİN

  [ər.] сущ., прил. кил. məlun.

  Tam oxu »
 • LƏK

  сущ. лак; soğan ləki чичӀекрин лак; ləklərə su çiləmək лакариз яд кичин.

  Tam oxu »
 • LƏKƏ

  сущ. 1. леке; qan ləkəsi ивидин леке; 2. пер. инсан беябурдай, абурдай вегьидай, русвагь ийидай, усалардай затӀ; беябурчивал, русвагьвал; (üstünə) lək

  Tam oxu »
 • LƏKƏ-LƏKƏ

  прил., нареч. леке-леке; гзаф лекеяр квай (алай).

  Tam oxu »
 • LƏKƏAPARAN

  сущ., прил. лекеяр хкуддай (дарман).

  Tam oxu »
 • LƏKƏCİK

  сущ. гъвечӀи леке.

  Tam oxu »
 • LƏKƏDAR

  прил., сущ. куьгьн. кил. ləkəli 3); // ləkədar etmək кил. ləkələmək 2).

  Tam oxu »
 • LƏKƏLƏMƏK

  гл. 1. леке авун, леке кутун; кьацӀурун; 2. пер. батӀлам авун, беябур авун, русвагь авун, гьуьрметдай авудун, буьгьтен вегьин

  Tam oxu »
 • LƏKƏLƏNDİRMƏK

  кил. ləkələmək.

  Tam oxu »
 • LƏKƏLƏNMƏK

  гл. 1. леке акатун, леке кьун, леке-леке хьун; кьацӀун; 2. пер. батӀлам хьун, русвагь хьун, беябур хьун

  Tam oxu »
 • LƏKƏLƏNMİŞ

  прич. 1. лекеяр квай (алай, акатай), леке-леке хьайи (мес. ппек); 2. пер. батӀлам хьайи, беябур хьайи, русвагь хьайи

  Tam oxu »
 • LƏKƏLƏTMƏK

  кил. ləkələndirmək.

  Tam oxu »
 • LƏKƏLİ

  прил. 1. леке квай (алай), лекеяр акатнавай, леке-леке хьайи; чирк авай, кьацӀай (мес. перем); 2. вилин лаздал яру ва я чӀулав леке (хал) алай; ləkəli

  Tam oxu »
 • LƏKƏLİLİK

  сущ. леке алай (квай) затӀунин ва я касдин гьал; лекелувал.

  Tam oxu »