Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • MÖCÜZ

  кил. möcüzə.

  Tam oxu »
 • MÖCÜZƏ

  [ər. möcizə] сущ. аламат, аламат жедай кар (затӀ); аламатдин (мягьтелардай) кар (затӀ); керемат.

  Tam oxu »
 • MÖCÜZƏLİ

  прил. аламат тир, аламат жедай хьтин, аламатдин.

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  [ər.] прил. мягькем (1. кӀеви, давамлу; möhkəm ip кӀеви еб; möhkəm taxta кӀеви кьул; 2. сагълам, гужлу, къуватлу; къастунал кӀеви, элкъвен тийир, кӀев

  Tam oxu »
 • möhkəm-möhkəm

  прил. кӀевиз, кӀевидаказ, мягькемдаказ, мягькем (мес. кьун).

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMCƏ

  1. нареч. кӀевиз, кӀевидаказ, мягькемдаказ (мес. гатун); 2. кӀеви, мягькем, давамлу (мес. еб).

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

  кил. möhkəmlətmək.

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  гл. 1. мягькем хьун, кӀеви хьун; 2. пер. кӀеви хьун, сагълам хьун, къуватлу хьун; 3. пер. мягькем хьун, гужлу хьун

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏŞDİRMƏK

  гл. кӀеви авун, мягькем авун; мягькемарун.

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏŞMƏK

  гл. мягькем хьун, кӀеви хьун.

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏTMƏK

  гл. 1. мягькем авун, кӀеви авун, давамлу авун; кӀевирун, мягькемарун; 2. пер. кӀеви авун, мягькем авун, мягькемарун

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLİK

  сущ. 1. мягькемвал; кӀевивал; давамлувал; мягькем хьунухь; 2. сагъламвал, къуватлувал.

  Tam oxu »
 • MÖHLƏT

  [ər.] сущ. муьгьлет (1. вахт; möhlət almaq муьгьлет къачун, вахт къачун; möhlət vermək муьгьлет гун а) вахт гун; б) фирсет гун, имкан гун; 2

  Tam oxu »
 • MÖHNƏT

  [ər.] сущ. 1. азият, зегьмет, къайгъу, заланвал, дерт-сер; möhnət çəkmək а) азият чӀугун, зегьметдик хьун, азабдик хьун; б) дерт чӀугун; 2

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTKEŞ

  [ər. möhnət və fars. ...keş] сущ., прил. азият чӀугвазвай, дерт чӀугазвай; дертлу, гъамлу (кас).

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTLİ

  прил. дерт-гъам авай, гъамлу, дертлу, азиятрив ацӀай.

  Tam oxu »
 • MÖHRƏ

  сущ. нугъ. цал, пару (чепедин палчухдикай эцигай).

  Tam oxu »
 • MÖHTAC

  1. прил. муьгьтеж, игьтияж авай; 2. сущ. муьгьтеж кас, куьмекдиз игьтияж авай кас; кесиб, юхсул, фагъир; ** möhtac etmək муьгьеж авун а) муьгьтеж тун,

  Tam oxu »
 • MÖHTACLIQ

  сущ. муьгьтежвал, муьгьтеж хьунухь, игьтияждик хьунухь.

  Tam oxu »
 • MÖHTƏKİR

  [ər.] сущ. варлу хьун макьсаддалди техил, недай затӀар ва мс. ужуз къиметдай къачуна хуьдай ва ахпа абур багьа къиметдай маса хгудай алверчи; гьахьтин

  Tam oxu »
 • MÖHTƏKİRLİK

  сущ. алверчидин кӀвалах, пеше (кил. möhtəkir); алвер.

  Tam oxu »
 • MÖHTƏRƏM

  [ər.] прил. гьуьрметлу, гьуьрметдиз лайих, азиз.

  Tam oxu »
 • MÖHTƏRƏMLİK

  сущ. гьуьрметлувал, азизвал.

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏM

  [ər.] прил. гьайбатлу, зурба, гзаф чӀехи (мес. дарамат).

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  сущ. гьайбатлувал, зурбавал, чӀехивал (мес. сарайдин).

  Tam oxu »
 • MÖHÜR

  [fars.] сущ. муьгьуьр (1. кӀумп, печать; // чарчел янвай гьа алатдин гел, шикил; 2. рах. Мекке, Кербала, Мешгьед хьтин мукъаддас чкайрин накьвадикай р

  Tam oxu »
 • MÖHÜRLƏMƏK

  гл. муьгьуьр ягъун; кӀумп ягъун, печать ягъун.

  Tam oxu »
 • MÖHÜRLƏNMƏK

  məch. муьгьуьр (кӀумп, печать) янваз хьун.

  Tam oxu »
 • MÖHÜRLƏNMİŞ

  прич. муьгьуьр (кӀумп, печать) янвай, муьгьуьр (печать) алай.

  Tam oxu »
 • MÖHÜRLƏTMƏK

  icb. муьгьуьр (кӀумп, печать) яз тун (гун).

  Tam oxu »
 • MÖHÜRLÜ

  прил. муьгьуьр (печать) алай (янвай), печатдалди тестикь авунвай.

  Tam oxu »
 • MÖMİN

  сущ., прил. муъмин, диндар.

  Tam oxu »
 • MÖMİNLİK

  сущ. муъминвал, диндарвал.

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏR

  [ər.] прил. 1. ихтибарлу, чӀалахъ тир, ихтибар ийиз жедай; 2. гьуьрметлу, гьуьрмет авай, нуфуз авай, гаф ише фидай; тӀвар-ван авай, нуфузлу

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏRLİK

  сущ. ихтибарлувал, гьуьрметлувал.

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİL

  [ər.] прил. 1. я тӀимил, яни пара (тушир); я гзаф чӀехи, яни гзаф гъвечӀи (тушир); юкьван гьалдин (мес

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİLLƏŞMƏK

  гл. милайим хьун (мили) хьун, хъуьтуьл хьун (гьава).

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİLLİK

  сущ. милайимвал, хъуьтуьлвал (гьавадин).

  Tam oxu »
 • MÖTƏRİZƏ

  [ər.] сущ. скобка (ччара ийизвай гафарин, цифрайрин къвалавай эцигдай лишан); sözü mötərizəyə almaq гаф скобкайра ттун

  Tam oxu »
 • MÖVC

  [ər.] сущ. клас. лепе (гьуьлел, цел акьалтдай); mövc vermək лепе гун; mövcə gəlmək кил. mövclənmək.

  Tam oxu »
 • MÖVCİB

  [ər.] сущ. клас. себеб, баис; mövcib olmaq себеб хьун, баис хьун.

  Tam oxu »
 • MÖVCİBİNCƏ

  къуш. куьгьн. килигна.

  Tam oxu »
 • MÖVCLƏNMƏK

  гл. клас. лепе акьалтун; лепе гун (мес. техилдин никӀи).

  Tam oxu »
 • MÖVCUD

  [ər.] прил. авай, исятда авай; mövcud olmaq аваз хьун, хьун; // mövcuddur ава; авачиз туш.

  Tam oxu »
 • MÖVCUDAT

  [ər. “mövcud” söz. cəmi] авай вири затӀар, авайбур (вири санал); каинат.

  Tam oxu »
 • MÖVCUDİYYƏT

  [ər.] кил. varlıq 1).

  Tam oxu »
 • MÖVCUDLUQ

  сущ. аваз хьунухь; хьунухь.

  Tam oxu »
 • MÖVHUM

  [ər.] прил. мавгьум (асулдай авачир, хиялдиз къведай, хиял ийизвай, хиялдиз гъизвай, хиялда арадал къведай)

  Tam oxu »
 • MÖVHUMAT

  [ər. “mövhum” söz. cəmi] сущ. мавгьумат (1. асулдай авачир, хиялдиз (фикирдиз) гъидай затӀар; хиялар; 2

  Tam oxu »
 • MÖVHUMATÇI

  сущ., прил. мавгьуматчи, мавгьуматдал чӀалахъ тир (кас).

  Tam oxu »