FETİŞİ́ZM

[ fr. ]
1. Fetişlərə (bütlərə) sitayiş; qədim din formalarından biri; bütpərəstlik. Fransız maarifçiləri fetişizmə dinin arxaik forması kimi baxırdılar.
2. məc. Bir şeyə kor-koranə inanma, sitayiş etmə. ◊ Əmtəə fetişizmi iqt. – istehsal münasibətlərinin maddiləşdirilməsi.
FETİ́Ş
FETİŞLƏŞDİRMƏ

Значение слова в других словарях