HECASINLAYIN

Heca, höccələmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

HAZARAT
HESABİ ƏRƏB