İÇÜN

Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇƏT
İÇÜRMƏK