İÇÜRMƏK

İçirmək, sərxoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇÜN
İDÜGİ