İLƏM

Bax: ilən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLEYDƏ
İLƏTMƏK