İLƏTMƏK

Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLƏM
İLƏYÜ