İLDİRMƏK

Sancmaq, dəlib keçirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLDƏN
İLEYDƏ