Англо-азербайджанский словарь

 • VOCABULARY

  n 1. lüğət; sözlük; 2. leksika; 3. lüğət ehtiyatı; passive ~ passiv lüğət ehtiyatı; rich ~ zəngin lüğət ehtiyatı

  Полностью »
 • VOCAL

  vocal1 n fon. sait / cingiltili səs vocal2 adj 1. nitq; ~ organs nitq üzvləri; 2. şifahi; ~ communication şifahi məlumat; 3

  Полностью »
 • VOCALISE

  vocalize, -ise v 1. səs çıxartmaq; tələffüz etmək (sözü); 2. oxumaq (mahnı); 3. fon. cingiltiləşdirmək

  Полностью »
 • VOCALISM

  n dilç. vokalizm

  Полностью »
 • VOCALIST

  n vokalist, müğənni

  Полностью »
 • VOCALIZE

  vocalize, -ise v 1. səs çıxartmaq; tələffüz etmək (sözü); 2. oxumaq (mahnı); 3. fon. cingiltiləşdirmək

  Полностью »
 • VOCATION

  n 1. (for, to) həvəs, meyl; qabiliyyət, istedad; ~ for teaching müəllimliyə qabiliyyət; 2. sənət, peşə; mechanical ~ texniki sənət / peşə

  Полностью »
 • VOCATIONAL

  adj peşə, sənət; ~ training sənət / peşə təlimi

  Полностью »
 • VOCATIVE

  vocative1 n 1. qram. çağırış halı; 2. müraciət forması vocative2 adj çağırış; ~ case çağırış halı

  Полностью »
 • VOCIFEROUS

  adj 1. uca, gur, gurultulu, səs-küylü; ~ protest / complain / demand gurultulu / səs-küylü etiraz / şikayət / tələb; 2

  Полностью »
 • VODKA

  n araq

  Полностью »
 • VOGUE

  n 1. moda, dəb; to be in ~ modda / dəbdə olmaq; to become back into ~ yenidən dəbə / moda düşmək

  Полностью »
 • VOICE

  voice1 n 1. səs; rough / sweet / thin ~ kobud / şirin / nazik səs; to raise one’s ~ səsini qaldırmaq; ~ of conscience vicdanın səsi; to be out of ~ sə

  Полностью »
 • VOICED

  adj fon. cingiltili; ~ consonants cingiltili samitlər

  Полностью »
 • VOICEFUL

  adj səsli, gursəsli, ucasəsli; səsli-küylü; ~ sea səsli-küylü dəniz

  Полностью »
 • VOICELESS

  adj 1. səssiz, səsi olmayan (müğənni haq.); 2. fon. kar; ~ consonants kar samitlər

  Полностью »
 • VOICELESSNESS

  n 1. səssizlik, dinməzlik; 2. karlıq; 3. səsi olmama (müğənni haq.)

  Полностью »
 • VOID

  void1 n 1. (the ~) boşluq; vakuum; 2. boş yer, ara, aralıq; to fill the ~ boş yeri doldurmaq void2 adj 1

  Полностью »
 • VOLCANIC

  adj vulkan, vulkanik; ~ eruption vulkan püskürməsi; ~ rocks vulkan süxurları; ~ activity vulkanik aktivlik

  Полностью »
 • VOLCANO

  n (pl -es) vulkan

  Полностью »
 • VOLCANOLOGY

  n vulkanologiya

  Полностью »
 • VOLITION

  n 1. arzu, istək, ixtiyar; 2. iradə

  Полностью »
 • VOLITIONAL

  adj iradə, iradəli; a ~ person iradəli adam

  Полностью »
 • VOLLEY

  volley1 n 1. yaylım atəşi; 2. şair. leysan, güclü / şiddətli yağış volley2 v 1. hərb. cəld atəş açmaq; 2

  Полностью »
 • VOLLEYBALL

  n voleybol; to play ~ voleybol oynamaq

  Полностью »
 • VOLT

  n el. volt

  Полностью »
 • VOLTAGE

  n el. voltaj

  Полностью »
 • VOLTE-FACE

  n 1. id., hərb. geriyə dönmə; 2. məc. dönüş, dönüm, dəyişiklik

  Полностью »
 • VOLTMETER

  n el. voltmetr

  Полностью »
 • VOLUBILITY

  n 1. söhbətcillik; uzunçuluq, sözçülük; 2. rəvanlıq, səlislik

  Полностью »
 • VOLUBLE

  adj 1. söhbətcil, uzunçu, boşboğaz, naqqal, çərənçi, çoxdanışan; 2. rəvan, səlis (söhbət, şer haq.)

  Полностью »
 • VOLUBLY

  adv uzun, uzun-uzadı; to speak ~ uzun / uzun-uzadı danışmaq

  Полностью »
 • VOLUME

  n 1. cild, tom; a work in 5 ~s 5 cildli / tomlu əsər; 2. həcm; miqdar; 3. tutum; the ~ of a cask / of a case çəlləyin / çamadanın tutumu; 4

  Полностью »
 • VOLUMINOUS

  adj 1. çoxcildli, qalın (kitab haq); a ~ dictionary çoxcildli lüğət; 2. məhsuldar (yazıçı haq.); 3. çox gözəl; ~ hair çox gözəl saç

  Полностью »
 • VOLUNTARILY

  adv 1. könüllü, könüllü olaraq; 2. qəsdən, bilə-bilə; 3. özbaşına, sərbəst

  Полностью »
 • VOLUNTARINESS

  n 1. könüllülük; 2. qəsdlə / qərəzlə edilmə

  Полностью »
 • VOLUNTARY

  adj 1. könüllü; ~ army könüllü ordu; ~ contribution könüllü ianə; 2. sərbəst, icbari; 3. şüurlu; ~ discipline şüurlu nizam-intizam; 4

  Полностью »
 • VOLUNTEER

  volunteer1 n 1. könüllü; 2. bir işi məccani görən adam volunteer2 adj 1. könüllü; ~ army könüllü ordu; 2

  Полностью »
 • VOLUPTUARY

  adj şöhrətpərəst, şöhrət düşkünü

  Полностью »
 • VOLUPTUOUS

  adj 1. şəhvətpərəst, şəhvət düşkünü; şəhvətli; 2. qəşəng, gözəl

  Полностью »
 • VOLUPTUOUSLY

  adv 1. ehtirasla, şəhvətlə; 2. süzgün-süzgün, xumar-xumar; 3. çox qəşəng / gözəl

  Полностью »
 • VOMIT

  vomit1 n 1. qusma, öyümə; 2. qusuntu; 3. qusdurucu dərman vomit2 v 1. qusmaq, qaytarmaq; He vomited his dinner O, naharını qusdu / qaytardı; 2

  Полностью »
 • VOMITIVE

  vomitive1 n tib. qusdurucu dərman vomitive2 adj qusdurucu, qusduran

  Полностью »
 • VOODOO

  voodoo1 n 1. cadugərlik, sehrbazlıq, ovsunçuluq; sehr, cadu, ovsun; 2. cadugər, sehrbaz, ovsunçu; şaman; türkəçarəçi; 3

  Полностью »
 • VOODOOISM

  n 1. cadugərlik, ovsunçuluq, şamanlıq; 2. cadugərliyə / sehrbazlığa inam

  Полностью »
 • VORACIOUS

  adj qarınqulu, acgöz; ~ sharks qarınqulu / acgöz köpək balıqları

  Полностью »
 • VORACIOUSLY

  adv acgözlüklə; to eat / to read ~ acgözlüklə yemək / oxumaq

  Полностью »
 • VORACITY

  n qarınqululuq, acgözlük

  Полностью »
 • VORTEX

  n burağan, axın; qasırğa; girdab; atmospheric ~ atmosfer burağanı / qasırğası; the ~ of politics siyasi burulğan

  Полностью »
 • VOTARY

  n 1. rahib, rahibə; 2. (of) qızğın tərəfdar; a ~ of peace qızğın sülh tərəfdarı

  Полностью »