Англо-азербайджанский словарь

 • VULCANIC

  adj 1. vulkan, vulkanik; 2. məc. alovlu, odlu, hərarətli

  Полностью »
 • VULCANISATION

  vulcanization, -isation n vulkanizasiya

  Полностью »
 • VULCANISE

  vulcanize, -ise v vulkanizasiya etmək (rezini)

  Полностью »
 • VULCANISER

  vulcanizer, -iser n vulkanizator

  Полностью »
 • VULCANIZATION

  vulcanization, -isation n vulkanizasiya

  Полностью »
 • VULCANIZE

  vulcanize, -ise v vulkanizasiya etmək (rezini)

  Полностью »
 • VULCANIZER

  vulcanizer, -iser n vulkanizator

  Полностью »
 • VULCANOLOGIST

  n vulkanoloq

  Полностью »
 • VULCANOLOGY

  n vulkanologiya

  Полностью »
 • VULGAR

  adj 1. vulqar, bayağı; şit, kobud, ədəbsiz, qaba; ~ manners ədəbsiz / qaba davranışlar; ~ expressions ədəbsiz / qaba / bayağı ifadələr; a ~ joke ədəbs

  Полностью »
 • VULGARISATION

  vulgarization, -isation n vulqarlaşdırma, bayağılaşdırma

  Полностью »
 • VULGARISE

  vulgarize, -ise v vulqarlaşdırmaq, bayağılaşdırmaq

  Полностью »
 • VULGARISM

  n dilç. 1. vulqarizm; 2. vulqarlıq, kobudluq, qabalıq, ədəbsizlik

  Полностью »
 • VULGARITY

  n vulqarlıq, qabalıq

  Полностью »
 • VULGARIZATION

  vulgarization, -isation n vulqarlaşdırma, bayağılaşdırma

  Полностью »
 • VULGARIZE

  vulgarize, -ise v vulqarlaşdırmaq, bayağılaşdırmaq

  Полностью »
 • VULGARLY

  adv 1. bayağı, kobudcasına; qabacasına; kobud-kobud, qaba-qaba; 2. ədəbsizcəsinə, ədəbsiz-ədəbsiz

  Полностью »
 • VULNERABLE

  adj tez inciyən; zəif; ~ spot zəif yer / nöqtə

  Полностью »
 • VULPINE

  adj 1. bic; a ~ smile bic gülüş

  Полностью »
 • VULTURE

  n 1. zool. keçəl kərkəs (leş yeyən quşlar) qırğı; 2. yırtıcı, vəhşi, quzğun (adam haq.)

  Полностью »
 • W

  W, w n (pl W’s, w’s) ingilis əlifbasının 23-cü hərfi

  Полностью »
 • WACKY

  adj amer. jarq. 1. səfeh, gicbəsər, dəlisov; qeyri-adi, çox qəribə; ağılsız, düşüncəsiz; 2. etibarsız; şübhəli; ~ new şübhəli xəbər / məlumat

  Полностью »
 • WAD

  wad1 n 1. yumaq (pambıq, yun və s.); a ~ of cotton / wool bir yumaq pambıq / yun; 2. d.d. dəstə, büküm, topa (pul, sənəd və s

  Полностью »
 • WADDLE

  n yavaş-yavaş / yırğalana-yırğalana / yanını basa-basa yerimə

  Полностью »
 • WADE

  v 1. keçmək (dayaz yerdən); 2. güc-bəla ilə keçmək (palçıqdan, qardan və s.); He waded through the bushes O, kolluqdan güc-bəla ilə keçdi; 3

  Полностью »
 • WADER

  n 1. bataqlıq quşu; 2. zool. vağ (quş); 3. pl uzunboğaz bataqlıq çəkməsi

  Полностью »
 • WAFER

  wafer1 n 1. nazik vaflı (adət, dondurma üçün); 2. surğuc, möhür wafer2 v yapışdırmaq; möhürləmək

  Полностью »
 • WAFF

  n 1. çırpma, çalma (qanad); 2. yüngül hərəkət; 3. əsmə (külək haq), meh, xəfif yel

  Полностью »
 • WAFT

  waft1 n 1. çalma (qanad); 2. əsmə (külək); 3. qulağa gələn səs; 4. iy, qoxu, ətir iyi; ~s of perfume ətir iyi waft2 v 1

  Полностью »
 • WAG

  wag1 n I 1. çalma, çırpma (qanad); 2. bulama (quyruq); with a ~ of the tail quyruq bulamaqla / bulayaraq wag2 v (-gg-) I 1

  Полностью »
 • WAGE

  wage1 n (adət, pl) maaş, əmək haqqı (fəhlənin, qulluqçunun) The workers have asked for a wage increase / rise Fəhlələr əmək haqqlarının artırılmasını

  Полностью »
 • WAGE-CLAIM

  n əmək haqqının artırılması tələbi

  Полностью »
 • WAGE-CUT

  n əmək haqqının azaldılması

  Полностью »
 • WAGE-EARNER

  n 1. muzdla tutulan işçi, muzdla işləyən fəhlə; 2. ailəni dolandıran, ailə başçısı

  Полностью »
 • WAGE-FREEZE

  n əmək haqqının dondurulması

  Полностью »
 • WAGE-RATE

  n əmək haqqı tarifi / cədvəli

  Полностью »
 • WAGE-RISE

  n əmək haqqının artırılması

  Полностью »
 • WAGE-WORK

  n muzdlu əmək

  Полностью »
 • WAGER

  wager1 n mərc, bəhs; to play / to make a ~ mərc gəlmək; to win / to lose a ~ mərci udmaq / uduzmaq wager2 v 1

  Полностью »
 • WAGGERY

  n 1. dəcəllik, hoqqa; kobud zarafat; 2. zarafatcıllıq

  Полностью »
 • WAGGISH

  adj 1. nadinc, dəcəl; şux, oynaq; 2. zarafatyana

  Полностью »
 • WAGGLE

  v 1. çalmaq, çırpmaq; silkələmək, yırğalamaq; silkələnmək; to ~ one’s head başını yırğalamaq / silkələmək; 2

  Полностью »
 • WAGGLY

  adj laxlayan, tərpənən, möhkəm olmayan

  Полностью »
 • WAGGON

  wag(g)on1 n 1. araba; furqon; 2. taçka, əl arabası; 3. d.y. vaqon-platforma; goods ~ yük vaqonu; 4. d

  Полностью »
 • WAGGONETTE

  wag(g)onette n uzununa iki oturacaqlı minik / ekipaj

  Полностью »
 • WAGON

  wag(g)on1 n 1. araba; furqon; 2. taçka, əl arabası; 3. d.y. vaqon-platforma; goods ~ yük vaqonu; 4. d

  Полностью »
 • WAGON-LIT

  n fr. yataqlı vaqon

  Полностью »
 • WAGONETTE

  wag(g)onette n uzununa iki oturacaqlı minik / ekipaj

  Полностью »
 • WAGTAIL

  n 1. zool. çaydaçapan, daşadöyən

  Полностью »
 • WAIF

  n 1. balaca / cılız adam / uşaq; She’s such a poor little waif O elə balaca cılız adamdır ki; 2. evsiz-eşiksiz adam; sahibsiz / baxımsız / kimsəsiz uş

  Полностью »