KASIB

I. i. poor; ~lar the poor

II. s. 1. (müst.məc. mənada) poor; ~ adam poor man*; ~ torpaq poor soil; təbii sərvətlərdən ~ ölkə country poor in natural resources; ~ nitq poor speech; ağıldan ~ feeble-minded; 2. dull; (ehtiyacı olan) indigent, needy; ~ ailələr needy families; 3. (məzmunca, keyfiyyətcə zəif) poor, mearge; ~ düşmək bax kasıblaşmaq; ~ salmaq bax kasıblaşdırmaq

KASAYAOXŞAR
KASIB-KUSUB

Значение слова в других словарях