Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LÖBƏ

  LÖ’BƏ(T) ə. 1) oyun, oyuncaq // gəlincik; 2) m. gözəl

  Полностью »
 • LÖBƏT

  LÖ’BƏ(T) ə. 1) oyun, oyuncaq // gəlincik; 2) m. gözəl

  Полностью »
 • LÖBƏTBAZ

  LÖ’BƏTBAZ ə. və f. 1) oyuncaq oynadan artist; 2) m. oyun çıxaran; təlxək, oyunbaz

  Полностью »
 • LÖBƏTİSTAN

  LÖ’BƏTİSTAN ə. və f. 1) oyuncaqlar qoyulan yer; 2) m. gözəllər ölkəsi

  Полностью »
 • LÖBƏTPƏRƏST

  LÖ’BƏTPƏRƏST ə. və f. əyləncə sevən

  Полностью »
 • LÖBİYYAT

  LÖ’BİYYAT ə. müxtəlif teatr, sirk və b. tamaşa nömrələri

  Полностью »
 • LÖLÖ

  LÖ’LÖ’ ə. 1) inci, dürr; 2) m. gözəlin diş(lər)i. Lö’löi-qəltan girdə, yumru inci; lö’löi-xoşab iri, parlaq inci; lö’löi-lə’la parlaq inci

  Полностью »
 • LÖVH

  ə. 1) taxta; 2) bax lövhə; 3) səhifə. Lövhi-idrak 1) ağıl lövhəsi; 2) beyin; lövhi-məhfuz hər bir insanın taleyi haqqında Allahın bütün göstərişləri y

  Полностью »
 • LÖVHƏ

  ə. 1) divardan asılan yazı və ya rəsm; 2) sərlövhə, başlıq; 3) yazı taxtası

  Полностью »
 • LÖVN

  ə. 1) rəng, boya; 2) növ, çeşid

  Полностью »
 • LÖVS

  ə. murdarlıq, nəcis; çirk, kir, kəsafət

  Полностью »
 • LULİ

  ə. qaraçı

  Полностью »
 • LÜAB

  ə. ağız suyu; tüpürcək

  Полностью »
 • LÜABDAR

  ə. və f. tüpürcəkli, selikli

  Полностью »
 • LÜBAB

  ə. bir şeyin seçilmişi, xalisi

  Полностью »
 • LÜBB

  ə. 1) ləpə, iç; 2) qəlb, ürək; 3) ağıl; 4) cövhər

  Полностью »
 • LÜCCƏ

  ə. suyun ən dərin yeri. Lüccei-dərya dənizin ən dərin yeri

  Полностью »
 • LÜFAH

  ə. qanqurudan (dərman)

  Полностью »
 • LÜĞAT

  ə. «lüğət» c. 1) dillər; 2) lüğətlər; 3) sözlər, kəlmələr

  Полностью »
 • LÜĞƏT

  ə. 1) dil; 2) bir dildə olan sözlərin hər biri; kəlmə, söz; 3) bir dilə aid sıra ilə düzülmüş sözləri özündə əks etdirən kitab

  Полностью »
 • LÜĞƏVİ

  ə. 1) dilçi alim; 2) dilə məxsus olan; 3) dilə aid olan; leksik

  Полностью »
 • LÜĞƏZ

  ə. bax lüğz

  Полностью »
 • LÜĞZ

  ə. 1) tapmaca, rebus; 2) gülməli söz, atmaca

  Полностью »
 • LÜHUD

  ə. «ləh(ə)d» c. qəbiristanda ölü basdırmaq üçün qazılan quyular

  Полностью »
 • LÜHUM

  ə. «ləhm» c. ətlər

  Полностью »
 • LÜKNƏT

  ə. pəltəklik, kəkələmə

  Полностью »
 • LÜQMƏ

  ə. 1) bir dəfədə ağıza qoyulan xörək, çörək və s.; 2) parça, hissə, tikə

  Полностью »
 • LÜQUM

  ə. bax rahətülhülqum

  Полностью »
 • LÜLEYİN

  f. və ə. aftafanın bir növü

  Полностью »
 • LÜSS

  ə. oğru

  Полностью »
 • LÜSUQ

  ə. yapışqanlılıq, yapışma

  Полностью »
 • LÜTF

  ə. 1) mehrbanlıq, yumşaqlıq; 2) yaxşılıq, ehsan, kərəm

  Полностью »
 • LÜTFƏN

  ə. 1) xoşluqla, mehribanlıqla; 2) zəhmət olmasa; 3) lütfkarcasına

  Полностью »
 • LÜTFKAR

  ə. və f. yaxşılıq edən

  Полностью »
 • LÜZUC

  LÜZUC(ƏT) ə. yapışma, yapışqanlıq

  Полностью »
 • LÜZUCƏT

  LÜZUC(ƏT) ə. yapışma, yapışqanlıq

  Полностью »
 • LÜZUM

  ə. 1) lazım olma, işə yarama; 2) ehtiyac, hacət

  Полностью »
 • LÜZUMİYYƏT

  ə. lazımlılıq

  Полностью »
 • M

  ə. ərəb əlifbasının 24-cü, fars əlifbasının 28-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 29-cu hərfi; əbcəd hesabında 40 rəqəmini ifadə edir

  Полностью »
 • MA

  MA’ ə. su. Mai-inəb bax maülinəb; mai-məin axar su; mai-şəir «arpa suyu» 1) pivə; 2) şirə; mai-təhur 1) çox pak su; 2) cənnətdə içilən pak şərab; mai-

  Полностью »
 • MABEYN

  ə. 1) ara, aralıq; 2) hərəmxana ilə qəbul otağı arasındakı otaq; 3) sarayda: vəzir, vəkil və b. yüksək vəzifəli adamların oturduğu yer

  Полностью »
 • MABƏD

  MABƏ’D ə. bir şeyin ardı, qalan hissəsi, davamı, sonrası

  Полностью »
 • MABƏQİ

  ə. yerdə qalan, qalıq

  Полностью »
 • MAC

  ə. Ay (göy cismi); hilal

  Полностью »
 • MACƏRA

  ə. 1) əhvalat, hadisə, sərgüzəşt; 2) m. fırıldaq

  Полностью »
 • MACƏRACU

  ə. və f. 1) macəra axtaran; macəraçı; 2) m. fırıldaqçı

  Полностью »
 • MACİD

  ə. şərəfli, adlı-sanlı

  Полностью »
 • MADAM

  ə. 1) buna görə (ki), bu səbəbə görə (ki); 2) nə qədər, indi, hələ

  Полностью »
 • MADAMƏLHƏYAT

  ə. bax madaməl’ömr

  Полностью »
 • MADAMƏLÖMR

  MADAMƏL’ÖMR ə. həyat davam etdikcə; sağ olduqca, yaşadıqca; ömür davam etdikcə; ömür boyu, ömürlük

  Полностью »