Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • MU

  f. bax muy

  Полностью »
 • MUBƏMU

  f. «tükdən-tükə» 1) incədən-incəyə, təfərrüatı ilə; dərindən; 2) olduğu kimi, necə ki var

  Полностью »
 • MUCE

  MUCE’ ə. ağrıdan, incidən

  Полностью »
 • MUCƏB

  ə. 1) labüd, zəruri (iş və s. haqqında); 2) müsbət; 3) qrammatikada: felin təsdiq şəkli

  Полностью »
 • MUCƏZ

  ə. qısa, müxtəsər

  Полностью »
 • MUCİD

  ə. 1) yaradan, yaradıcı, vücuda gətirən // icad edən, ixtira edən; 2) müəllif

  Полностью »
 • MUDE

  MUDE’ ə. əmanət qoyan

  Полностью »
 • MUĞ

  f. 1) atəşpərəst, məcusi // Zərdüşt dininə mənsub olan; 2) yol göstərən, öndə gedən; 3) meyxana sahibi

  Полностью »
 • MUĞAM

  ə. muğam, ahəng, hava

  Полностью »
 • MUĞAMAT

  ə. «muğam» c. muğamlar

  Полностью »
 • MUĞAMATŞÜNAS

  ə. və f. 1) muğamatı tədqiq edən musiqişünas, muğamat mütəxəssisi; 2) yaxşı muğamat oxuyan, muğamatı yaxşı bilən xanəndə

  Полностью »
 • MUĞAN

  f. «muğ» c. t. içki satılan və içilən yer; meyxana

  Полностью »
 • MUĞANƏ

  f. bax muğani

  Полностью »
 • MUĞANİ

  f. 1) atəşpərəstcəsinə, atəşpərəst kimi; 2) atəşpərəstlik mərasimi və ayini

  Полностью »
 • MUĞBEÇƏ

  f. 1) atəşpərəst uşağı; 2) meyxanada xidmət edən uşaq; 3) gözəl oğlan uşağı

  Полностью »
 • MUHİN

  ə. təhqiredici, alçaldıcı

  Полностью »
 • MUHİŞ

  MUHİŞ(Ə) ə. bax müvəhhəş(ə)

  Полностью »
 • MUHİŞƏ

  MUHİŞ(Ə) ə. bax müvəhhəş(ə)

  Полностью »
 • MUXTAR

  ə. 1) seçilmiş, imtiyazlı; 2) ixtiyari olan, ixtiyarı əlində olan; 3) müstəqil; 4) bəzi ərəb ölkələrində: kətxuda

  Полностью »
 • MUXTARİYYƏT

  ə. ölkənin öz qanunları ilə idarə olunub, öz dövlət və hökümət orqanlarına malik olma hüququ; müstəqillik

  Полностью »
 • MUM

  f. bal arılarının şan düzəltmək üçün istifadə etdikləri və ya ona oxşar bitki mənşəli maddə

  Полностью »
 • MUMAİLEYH

  ə. yuxarıda haqqında danışılan; yuxarıdakı; həmin

  Полностью »
 • MUMİYA

  ə. 1) qədim misirlilərdə: müxtəlif maddələr vasitəsilə çürüməkdən saxlanmış quru meyit, mumiyalanmış meyit; 2) sümük sınmasının müalicəsində istifadə

  Полностью »
 • MUMİYAN

  f. beli tük kimi incə; incəbel

  Полностью »
 • MUNİS

  ə. 1) ünsiyyət edən, əlaqə saxlayan; 2) insandan qaçmayan; istiqanlı; 3) ələ öyrədilmiş; əhliləşdirilmiş (heyvan haqqında)

  Полностью »
 • MUR

  f. qarışqa

  Полностью »
 • MURAD

  ə. 1) xahiş, istək, kam; 2) məqsəd, məram

  Полностью »
 • MURADBƏXŞ

  ə. və f. arzusuna çatdıran, istəyini yerinə yetirən

  Полностью »
 • MURADGAH

  ə. və f. arzuya çatan, istəyi həyata keçən yer

  Полностью »
 • MURANƏ

  f. 1) qarışqa kimi, qarışqaya yaraşan surətdə; 2) acizanə

  Полностью »
 • MURÇƏ

  f. kiçik qarışqa

  Полностью »
 • MURDAR

  f. 1) pak olmayan; 2) pis, alçaq

  Полностью »
 • MURƏVVƏQ

  ə. 1) süzülüb duruldulmuş; 2) şəffaf, duru, saf

  Полностью »
 • MURÜ MAR

  f. «qarışqa və ilan» həşərat, cücü

  Полностью »
 • MURÜ MƏLƏX

  f. «qarışqa və kəpənək» sayı-hesabı olmayan qədər çox, lap çox; saysız-hesabsız

  Полностью »
 • MUSALƏH

  ə. vəsiyyət olunan, varis

  Полностью »
 • MUSƏVİ

  ə. 1) Musa peyğəmbərin dininə inanan; yəhudi; 2) İmam Museyi-Kazimin nəslindən olan

  Полностью »
 • MUSİ

  ə. vəsiyyət edən

  Полностью »
 • MUSİQAR

  f. əsli y. 1) dimdiyində çoxlu deşiklər olduğundan külək əsdikcə müxtəlif səslər çıxaran əfsanəvi bir quş; 2) çoxlu deşikləri olan tütək

  Полностью »
 • MUSİQİ

  ə. əsli y. musiqi

  Полностью »
 • MUSİQİPƏRƏST

  ə. və f. musiqini çox sevən, musiqi həvəskarı

  Полностью »
 • MUSİQİŞÜNAS

  ə. və f. musiqişünaslıq mütəxəssisi, musiqi tədqiqatçısı

  Полностью »
 • MUSTAFA

  ə. bax müstəfa (2-ci mənada)

  Полностью »
 • MUŞ

  f. siçan

  Полностью »
 • MUŞİKAF

  f. incədən-incəyə düşünən tədqiqatçı, hər şeyə fikir verən tənqidçi

  Полностью »
 • MUŞİKAFANƏ

  f. incədən-incəyə

  Полностью »
 • MUTAB

  f. keçi yunundan ip toxuyan usta

  Полностью »
 • MUTƏMƏNNİ

  ə. arzu edən; istəyən, təmənna edən

  Полностью »
 • MUTƏVƏLLİ

  ə. idarə edən; başçı, müdir

  Полностью »
 • MUY

  f. saç, tük, tel

  Полностью »