Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • MEH

  MEH1 f. adətən səhər əsən xəfif yel. Mehi-ənvər işıq saçan meh, nurlu yel; mehi-taban parıldayan meh

  Полностью »
 • MEHDİ

  ə. bax məhdi

  Полностью »
 • MEHİN

  f. ən böyük, daha böyük

  Полностью »
 • MEHİR

  f. bax mehriyyə

  Полностью »
 • MEHMAN

  f. qonaq

  Полностью »
 • MEHMANDAR

  f. bax mehmannəvaz

  Полностью »
 • MEHMANNƏVAZ

  f. bax mehmanpərvər

  Полностью »
 • MEHMANPƏRVƏR

  f. qonaqpərəst, qonaqsevən, qonaqcıl

  Полностью »
 • MEHR

  MEHR1 f. Günəş, gün. Mehri-cəhantab dünyanı işıqlandıran günəş; mehri-fələk fələyin günəşi; mehri-pürənvər çox nurlu günəş

  Полностью »
 • MEHRAB

  ə. 1) məscidin qiblə tərəfindəki divarda oyuq; 2) qiblə; 3) m. inanılan yer; 4) m. sevgilinin qaş(lar)ı

  Полностью »
 • MEHRDAR

  f. 1) sevən; 2) mehriban

  Полностью »
 • MEHRİBAN

  f. əziz, istəkli

  Полностью »
 • MEHRİBANANƏ

  f. mehribancasına

  Полностью »
 • MEHRİBANİ

  f. mehribanlıq, səmimiyyət

  Полностью »
 • MEHRİYYƏ

  ə. kəbin haqqı; başlıq

  Полностью »
 • MEHRNİŞAN

  f. məhəbbətli, şəfqətli

  Полностью »
 • MEHTƏR

  MEHTƏR1 f. daha böyük, çox böyük. MEHTƏR2 f. atlara qulluq edən // tövlə başçısı

  Полностью »
 • MEHTƏRXANƏ

  f. tövlə işçilərinin yaşadığı yer

  Полностью »
 • MEHVƏR

  ə. 1) dolanan çarx və yuvarlaq şeyin ortasından keçən ox; 2) coğrafiyada: Yer kürəsinin iki qütbü arasında uzanıb onun mərkəzindən keçən xəyali xətt;

  Полностью »
 • MEMAR

  ME’MAR ə. arxitektor

  Полностью »
 • MEMARİ

  ME’MARİ ə. memara aid olan

  Полностью »
 • MEMARİYYƏ

  ME’MARİYYƏ ə. 1) memarlıq; 2) memara verilən əmək haqqı

  Полностью »
 • MERAC

  ME’RAC ə. 1) nərdivan; 2) çıxılacaq yer, yüksəklik; 3) Məhəmməd peyğəmbərin göyə getməsi və Allahla danışması

  Полностью »
 • MERACNAMƏ

  ME’RACNAMƏ ə. və f. peyğəmbərin meracı haqqında yazılmış şeir

  Полностью »
 • MEY

  f. şərab, çaxır. Meyi-səhba qırmızı mey

  Полностью »
 • MEYALUD

  f. içki düşkünü

  Полностью »
 • MEYAR

  ME’YAR ə. 1) çəki, qiymət və saflıq dərəcəsini göstərən ölçü; 2) bir şeyə qiymət vermək üçün əsas götürülən əlamət

  Полностью »
 • MEYDAN

  f. 1) açıqlıq, düz yer; 2) bir neçə küçə arasındakı şahə. Meydani-cəng döyüş meydanı; meydani-eşq eşq meydanı

  Полностью »
 • MEYDANGƏRD

  f. meydanda olan, meydan sulayan, meydanda vuruşmağa hazır duran

  Полностью »
 • MEYDANGİR

  f. meydan tutan, özünə yer tutan

  Полностью »
 • MEYFÜRUŞ

  f. şərab satan

  Полностью »
 • MEYGUN

  f. şərab rəngində, al-qırmızı

  Полностью »
 • MEYXANƏ

  f. 1) mey və başqa spirtli içkilər satılan və ya içilən yer; 2) Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında şeir formalarından biri

  Полностью »
 • MEYXAR

  f. bax meyxor

  Полностью »
 • MEYXOR

  f. mey içən, şərab içən

  Полностью »
 • MEYXOŞ

  f. turşla şirin arasında olan; nə turş, nə də şirin; turşaşirin

  Полностью »
 • MEYİT

  MEY(Y)İT ə. 1) cənazə, ölü, nəş; 2) m. çox zəif; arıq, sısqa

  Полностью »
 • MEYİTXANƏ

  MEY(Y)İTXANƏ ə. və f. ölüxana

  Полностью »
 • MEYİTSİFƏT

  MEY(Y)İTSİFƏT ə. meyit rəngində; solğun

  Полностью »
 • MEYKƏDƏ

  f. şərab içilən yer; meyxana

  Полностью »
 • MEYKƏŞ

  f. 1) şərab içən, çaxır içən; 2) şərab çəkən, çaxır hazırlayan; 3) şərabı bir qabdan başqa qaba boşaldan cihaz, qamış

  Полностью »
 • MEYKÜSAR

  f. şərab içən

  Полностью »
 • MEYL

  ə. 1) əyilmə; 2) arzu, istək

  Полностью »
 • MEYLAN

  ə. 1) bir tərəfə doğru əyilmə; 2) m. bir tərəfi çox sevmə, ona çox meyl salma

  Полностью »
 • MEYLİYYƏT

  ə. bir tərəfi arzulama, istəmə, meyli olma

  Полностью »
 • MEYMƏNƏ

  ə. ordunun sağ cinahı, sağ qolu

  Полностью »
 • MEYMƏNƏT

  ə. 1) uğur, bəxtiyarlıq, səadət; 2) bərəkət

  Полностью »
 • MEYMUN

  ə. 1) uğurlu; xoşbəxt; gözəl; 2) meymun

  Полностью »
 • MEYMUŞ

  f. 1) şərab içən; 2) m. sevən

  Полностью »
 • MEYPƏRƏST

  f. şərab düşkünü; əyyaş

  Полностью »