Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SU

  SU f. bax suy. SU’ ə. 1) nasaz, pis; 2) yamanlıq, pislik. Sui-qəsd birinin canına qəsd etmə; öldürmə; sui-iste’mal bir şeyi işlətməmə, öz hüquq və vəz

  Полностью »
 • SUAL

  ə. 1) sorğu, soruşma; 2) dilənmə, dilənçilik, yolçuluq

  Полностью »
 • SUBƏSU

  f. o tərəf-bu tərəf, o yan-bu yan

  Полностью »
 • SUD

  f. qazanc, fayda, mənfəət

  Полностью »
 • SUDANİ

  ə. Sudana aid olan; sudanlı

  Полностью »
 • SUDMƏND

  f. qazanclı, mənfəətli; istifadəyə yarayan

  Полностью »
 • SUF

  ə. yun, yun parça

  Полностью »
 • SUFİ

  ə. 1) təsəvvüf tərəfdarı; 2) təsəvvüfə aid olan; 3) zahid

  Полностью »
 • SUFİRƏNG

  ə. və f. sufi xasiyyətli, sufi kimi

  Полностью »
 • SUFİYA

  ə. ey sufi! ay sufi!

  Полностью »
 • SUĞRA

  ə. bax süğra

  Полностью »
 • SUHAN

  ə. yeyə. Suhani-ruh xoşa gəlməyən, bezdirən (adam haqqında)

  Полностью »
 • SUXTƏ

  f. 1) yanmış, yanıq; 2) m. dərdə düçar olmuş, əzab çəkmiş

  Полностью »
 • SUK

  f. yas, matəm, müsibət

  Полностью »
 • SUKVAR

  f. yaslı, matəmli, müsibətli

  Полностью »
 • SUQ

  ə. 1) bazar, çarşı; 2) yarmarka

  Полностью »
 • SULTAN

  ə. hökmdar, hakim, padşah

  Полностью »
 • SULTANİ

  ə. sultanlıq, hökmdarlıq

  Полностью »
 • SULTANPƏSƏND

  ə. və f. padşahpərəst, şahpərəst

  Полностью »
 • SUR

  SUR1 ə. böyük buynuzdan qayrılmış şeypur. Suri-İsrafil qiyamət günü mələk İsrafilin çalacağı şeypur; İsrafilin şeypuru

  Полностью »
 • SURAX

  f. deşik, dəlik

  Полностью »
 • SURƏ

  ə. Qur’anın bölündüyü 114 fəslin hər biri

  Полностью »
 • SURƏFZA

  ə. və f. səs artıran

  Полностью »
 • SURƏT

  ə. 1) zahiri görünüş; şəkil; 2) üz, sifət, bəniz; 3) gözəl üz; 4) zahiri cəhət; 5) tərz, gediş; 6) hal; 7) rəsm, şəkil; 8) nüsxə

  Полностью »
 • SURƏTARA

  ə. və f. üzünü bəzəyən

  Полностью »
 • SURƏTBAZ

  ə. və f. bax surətpərəst

  Полностью »
 • SURƏTƏN

  ə. zahiri görünüşcə

  Полностью »
 • SURƏTXANƏ

  ə. və f. «surət evi» şəkillər toplanmış yer; muzey

  Полностью »
 • SURƏTNÜMA

  ə. və f. surət tapan, əmələ gələn, vücuda gələn

  Полностью »
 • SURƏTPƏRƏST

  ə. və f. yalnız üz gözəlliyinə aldanan, xarici görkəmə çox fikir verən

  Полностью »
 • SURƏTPƏZİR

  ə. və f. bax surətyab

  Полностью »
 • SURƏTYAB

  ə. və f. hasil olan, əmələ gələn

  Полностью »
 • SURGAH

  ə. və f. şadlıq yeri

  Полностью »
 • SURİ

  SURİ1 f. 1) qırmızı; 2) şadlıq, sevinc; 3) qırmızı rəngli qızılgül. SURİ2 ə. 1) zahiri; 2) formal

  Полностью »
 • SURNA

  f. əsli a. zurna

  Полностью »
 • SURNAZƏN

  f. zurnaçı, zurnaçalan

  Полностью »
 • SUSƏN

  f. iri ağ və ya bənövşəyi gül açan bitki, süsən; həmin bitkinin gülü

  Полностью »
 • SUSƏNBƏR

  f. süsən kimi ağ bədənli

  Полностью »
 • SUY

  f. tərəf, yan

  Полностью »
 • SUZ

  f. 1) yanma, alışma; 2) yandırıcı, yandıran; 3) göynəmə, acıma; 4) qüssə, kədər. Suzi-atəş od yanğısı, atəşdən yanma; suzi-dərun bax suzi-dil; suzi-di

  Полностью »
 • SUZAN

  f. bax süzan

  Полностью »
 • SUZƏN

  f. iynə

  Полностью »
 • SUZƏNDƏ

  f. yandırıcı

  Полностью »
 • SUZİŞ

  f. ürək yanğısı

  Полностью »
 • SUZNAK

  f. 1) yandıran, yandırıcı; 2) təsirli, təsir edən; 3) qəmləndirici, kədərləndirici; 4) Azərbaycan klassik muğamlarından biri

  Полностью »
 • SUZÜ GÜDAZ

  f. yanıb-yaxılma, yanıb-qovrulma

  Полностью »
 • SÜAL

  ə. öskürək

  Полностью »
 • SÜB

  SÜB’ ə. yeddidə bir

  Полностью »
 • SÜBAİ

  ə. yeddilik

  Полностью »
 • SÜBAN

  SÜ’BAN ə. böyük ilan cinsi // gürzə

  Полностью »