Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • VƏBA

  VƏBA’ ə. 1) taun; ovma (yoluxucu ağır xəstəlik); 2) epidemiya

  Полностью »
 • VƏBAİ

  ə. 1) vəba xəstəliyinə aid olan; 2) vəbalı, ovmalı

  Полностью »
 • VƏBAL

  ə. 1) günah, təqsir, babal; 2) cavabdehlik; 3) ağırlıq, çətinlik

  Полностью »
 • VƏC

  VƏC’ ə. ağrı, sızıltı. Vəc’i-had kəskin ağrı; vəc’i-mə’də mədə qıcqırması

  Полностью »
 • VƏCAHƏT

  ə. 1) gözəllik, gözəl üz; 2) şan, şərəf

  Полностью »
 • VƏCAHİ

  ə. üz-üzə olan; üzləşən

  Полностью »
 • VƏCAİB

  ə. «vəcibə» c. t. borc, vəzifə, vacib iş

  Полностью »
 • VƏCAZƏT

  ə. sözün müxtəsərliyi; ixtisar

  Полностью »
 • VƏCD

  ə. 1) cuşa gəlmə; coşma; 2) şadlıq, sevinc; 3) sufilərdə: özünü unutmaq dərəcəsində ilahi eşqə dalma

  Полностью »
 • VƏCDAVƏR

  ə. və f. 1) şadlıq gətirən; coşduran

  Полностью »
 • VƏCDİYYAT

  ə. coşqunluq, coşma, vəcdə gəlmə

  Полностью »
 • VƏCƏB

  ə. qarış

  Полностью »
 • VƏCH

  ə. 1) üz, çöhrə; 2) üst, üz, üzəri; 3) alın; 4) üslub, qayda; 5) bax vəchə; 6) vasitə, yol; 7) ad, şöhrət; 8) üstünlük, imtiyaz

  Полностью »
 • VƏCHƏ

  ə. səbəb, vəsilə, cəhət

  Полностью »
 • VƏCHƏN

  ə. bir surətlə, bir cəhətdən

  Полностью »
 • VƏCHİ

  ə. üzə aid, üzdə olan

  Полностью »
 • VƏCHÜLHƏSƏNƏ

  ə. gülərüz, gözəl

  Полностью »
 • VƏCHÜLLAH

  ə. Allahın təzahürü, tanrının siması

  Полностью »
 • VƏCİBƏ

  ə. vacib olan şey; borc, vəzifə

  Полностью »
 • VƏCİH

  VƏCİH(Ə) ə. 1) gözəl, qəşəng; 2) münasib, layiq

  Полностью »
 • VƏCİHƏ

  VƏCİH(Ə) ə. 1) gözəl, qəşəng; 2) münasib, layiq

  Полностью »
 • VƏCİZ

  VƏCİZ(Ə) ə. qısa, müxtəsər

  Полностью »
 • VƏCİZƏ

  VƏCİZ(Ə) ə. qısa, müxtəsər

  Полностью »
 • VƏCNƏ

  ə. anatomiyada: almacıq sümüyü

  Полностью »
 • VƏD

  VƏ’D ə. bax və’də (2-ci mənada)

  Полностью »
 • VƏDAD

  ə. bax vidad

  Полностью »
 • VƏDADİ

  ə. bax vidadi

  Полностью »
 • VƏDAYE

  VƏDAYE’ ə. «vədiə» c. əmanətlər

  Полностью »
 • VƏDD

  ə. bax vidd

  Полностью »
 • VƏDDUA

  ə. qalanı dua (əsasən məktubun axırında yazılırdı)

  Полностью »
 • VƏDƏ

  VƏ’DƏ ə. 1) bir iş üçün müəyyən olunan vaxt; təyin olunan vaxt; 2) söz vermə, təəhhüd götürmə

  Полностью »
 • VƏDİD

  ə. bax vədud

  Полностью »
 • VƏDİƏ

  ə. əmanət

  Полностью »
 • VƏDUD

  ə. çox sevən, çox məhəbbət bəsləyən

  Полностью »
 • VƏƏLEYKÜMƏSSƏLAM

  (VƏ)ƏLEYKÜMƏSSƏLAM ə. sizə də salam olsun! siz də salamat olun!

  Полностью »
 • VƏFA

  VƏFA’ ə. 1) sözünün üstündə durma; sədaqət; 2) kafi, kifayət

  Полностью »
 • VƏFADAR

  ə. və f. bax vəfaşiar

  Полностью »
 • VƏFAŞİAR

  VƏFA’ŞİAR ə. vəfalı, sədaqətli

  Полностью »
 • VƏFD

  ə. bax vifd

  Полностью »
 • VƏFİ

  ə. vəfalı, dostluqda sabitqədəm, sədaqətli

  Полностью »
 • VƏFİQ

  ə. uyğun, müvafiq, yekdil

  Полностью »
 • VƏFRƏT

  ə. bolluq, çoxluq, firavanlıq

  Полностью »
 • VƏĞA

  VƏĞA’ ə. 1) gurultu, hay-küy; 2) dava, döyüş

  Полностью »
 • VƏH

  ə. bəh! bəh-bəh! pah!

  Полностью »
 • VƏHABİ

  ə. bax vəhhabi

  Полностью »
 • VƏHALONKİ

  ə. və f. halbuki, o halda ki

  Полностью »
 • VƏHB

  ə. bağışlama; bəxşiş, hədiyyə

  Полностью »
 • VƏHBİ

  ə. Allah vergisi

  Полностью »
 • VƏHDANİ

  ə. Allahın birliyinə və bir olan Allaha aid olan

  Полностью »
 • VƏHDANİYYƏT

  ə. 1) Allahın birliyi haqqında dini-fəlsəfi nəzəriyyə; monoteizm; 2) birlik, vəhdət; 3) yalqızlıq, təklik

  Полностью »