Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГВА

  1. var, vardır (…yaxınlığında, …yanında, …əlində və s.); 2. -dır, -dir; 3. гукьуй, гукьрай qalsın, dursun mənasında

  Tam oxu »
 • ГВАДАН

  (-ди, -да, -ар) 1. gödən, qarın; 2. qarınqulu, gödənqulu, çoxyeyən, doymaz (adam).

  Tam oxu »
 • ГВАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. atmaq, tullamaq; 2. atılmaq, hücum etmək, cummaq; sıçramaq; 3. atmaq; tərk etmək, atıb getmək; 4

  Tam oxu »
 • ГВАЗ

  f.bağl.: гваз атун özü ilə (bərabər) gətirmək; гваз фин özü ilə (bərabər) aparmaq; руш гваз катун qız qaçırmaq

  Tam oxu »
 • ГВАЙ

  f.sif. bax гва; 1. -lı, -li, -lu, -lü şəklində; кӀекӀец гвай əsalı; иман гвай imanlı, dindar; дамах гвай bax дамах¹; 2

  Tam oxu »
 • ГВАЙДИ:

  гьар чумахъ гвайдакай чубан жедач. Ata. sözü hər əli çomaqlıdan çoban olmaz; дин гвайди dindar adam; яракьар гвайбур əli silahlı adamlar; * пул гвайбу

  Tam oxu »
 • ГВАРДИЯ

  qvardiya (seçmə qoşun hissələri); гвардиядин qvardiya -i [-ı]; * лацу гвардия ağ qvardiya; яру гвардия qırmızı qvardiya

  Tam oxu »
 • ГВАТУН

  (-из, -на, гват) f. 1. yarılmaq, çatlamaq, aralanmaq; bölünmək, parçalanmaq (uzununa); 2. cırılmaq, üzülmək, kəsilmək

  Tam oxu »
 • ГВАЧ

  “гва” ziddi; куьлег зав гвач açar məndə deyil, məndə açar yoxdur.

  Tam oxu »
 • ГВАЧИЗ

  “гваз” ziddi; гъуьрч гвачиз хквемир ovsuz qayıtma.

  Tam oxu »
 • ГВАЧИР

  “гвай” ziddi 1. -sız, -siz, -suz, -süz; иман гвачир imansız; билет гвачир biletsiz; 2. cümlədə xəbər şəklində: зав яракь гвачир məndə silah yox idi

  Tam oxu »
 • ГВАШ

  bax гвач.

  Tam oxu »
 • ГВЕЖ;

  гвеж гьер toğlu (birillik erkək qoyun).

  Tam oxu »
 • ГВЕЛ

  dial. bax звал.

  Tam oxu »
 • ГВЕН

  (-и, -а, -ар) biçin; yetişmiş taxıl; гвен гуьн biçmək (taxılı); гвенин (гвен гуьдай) вахт biçin vaxtı; гвен гуьдай машин biçin maşını

  Tam oxu »
 • ГВЯ

  хьун f. toxunmaq, dəymək; sürtünmək.

  Tam oxu »
 • ГВЯГЪУН

  (-из, гвяна, гвя/-а) f. 1. sürtmək, yaxmaq, çəkmək (cüzi miqdarda); 2. dəymək, toxunmaq, təmas etmək; toxundurmaq, dəydirmək; гъил гвягъун əl dəymək,

  Tam oxu »
 • ГЕВГЬЕР

  gövhər, cavahir (qiymətli daş).

  Tam oxu »
 • ГЕВГЬЕР

  gövhər, cavahir (qiymətli daş).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  1. geniş, enli; гегьенш рехъ geniş yol; 2. gen; gen-bol, dar olmayan; * гегьенш авун bax гегьеншарун

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  хьун f. 1. genəlmək, genləşmək, enliləşmək; 2. genişlənmək, daha da geniş olmaq.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  1. geniş, enli; гегьенш рехъ geniş yol; 2. gen; gen-bol, dar olmayan; * гегьенш авун bax гегьеншарун

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  хьун f. 1. genəlmək, genləşmək, enliləşmək; 2. genişlənmək, daha da geniş olmaq.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. gen etmək, genəltmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq; 2. genişləndirmək, artırmaq, inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. gen etmək, genəltmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq; 2. genişləndirmək, artırmaq, inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВАЛ

  1. genişlik, geniş olma; 2. məc. hərtərəflilik, dərinlik.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВАЛ

  1. genişlik, geniş olma; 2. məc. hərtərəflilik, dərinlik.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВИЛЕЛДИ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВИЛЕЛДИ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДАКАЗ

  zərf 1. geniş-geniş, geniş surətdə; 2. gen (halda).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДАКАЗ

  zərf 1. geniş-geniş, geniş surətdə; 2. gen (halda).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДИЗ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДИЗ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  хьун f. 1. girdə olmaq, girdələşmək, yumrulaşmaq; 2. dairəvi olmaq, dairə şəklinə düşmək; 3. dan. həddən artıq kökəlmək, şişmanlamaq

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  1. girdə, dairəvi, dəyirmi; гедев чин girdə sifət; 2. yumru, yuvarlaq, şarşəkilli, kürəşəkilli; гедев къван girdə daş; * гедев авун bax гедеварун

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  1. girdə, dairəvi, dəyirmi; гедев чин girdə sifət; 2. yumru, yuvarlaq, şarşəkilli, kürəşəkilli; гедев къван girdə daş; * гедев авун bax гедеварун

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  хьун f. 1. girdə olmaq, girdələşmək, yumrulaşmaq; 2. dairəvi olmaq, dairə şəklinə düşmək; 3. dan. həddən artıq kökəlmək, şişmanlamaq

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. girdə etmək, girdələmək, yumrulamaq, yuvarlaqlamaq, şar şəklinə salmaq; 2. dairə şəklinə salmaq, dairəvi etmək, dairəviləşdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. girdə etmək, girdələmək, yumrulamaq, yuvarlaqlamaq, şar şəklinə salmaq; 2. dairə şəklinə salmaq, dairəvi etmək, dairəviləşdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВВАЛ

  1. girdəlik, yuvarlaqlıq, yumruluq; 2. dairəvilik, dairəvi olma.

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВВАЛ

  1. girdəlik, yuvarlaqlıq, yumruluq; 2. dairəvilik, dairəvi olma.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  хьун f. gecikmək, yubanmaq, ləngimək; тади ийимир – геж жеда. Ata. sözü tələsən gecikər.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  zərf gec; геж авун bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  zərf gec; геж авун bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  хьун f. gecikmək, yubanmaq, ləngimək; тади ийимир – геж жеда. Ata. sözü tələsən gecikər.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ГЕЖ

  zərf gec-gec, hərdənbir, bəzən.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ГЕЖ

  zərf gec-gec, hərdənbir, bəzən.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ФАД

  zərf gec-tez, tez-gec, tez olmasa da, bir gün, axır-əzəl, mütləq, nə vaxt olursa olsun.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ФАД

  zərf gec-tez, tez-gec, tez olmasa da, bir gün, axır-əzəl, mütləq, nə vaxt olursa olsun.

  Tam oxu »
 • ГЕЖАРУН

  (-из, -на, -а) f. gecikdirmək, yubatmaq, ləngitmək.

  Tam oxu »