Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЕВГЬЕР

  gövhər, cavahir (qiymətli daş).

  Tam oxu »
 • ГЕВГЬЕР

  gövhər, cavahir (qiymətli daş).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  1. geniş, enli; гегьенш рехъ geniş yol; 2. gen; gen-bol, dar olmayan; * гегьенш авун bax гегьеншарун

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  хьун f. 1. genəlmək, genləşmək, enliləşmək; 2. genişlənmək, daha da geniş olmaq.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  1. geniş, enli; гегьенш рехъ geniş yol; 2. gen; gen-bol, dar olmayan; * гегьенш авун bax гегьеншарун

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШ

  хьун f. 1. genəlmək, genləşmək, enliləşmək; 2. genişlənmək, daha da geniş olmaq.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. gen etmək, genəltmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq; 2. genişləndirmək, artırmaq, inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. gen etmək, genəltmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq; 2. genişləndirmək, artırmaq, inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВАЛ

  1. genişlik, geniş olma; 2. məc. hərtərəflilik, dərinlik.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВАЛ

  1. genişlik, geniş olma; 2. məc. hərtərəflilik, dərinlik.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВИЛЕЛДИ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШВИЛЕЛДИ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДАКАЗ

  zərf 1. geniş-geniş, geniş surətdə; 2. gen (halda).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДАКАЗ

  zərf 1. geniş-geniş, geniş surətdə; 2. gen (halda).

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДИЗ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕГЬЕНШДИЗ

  bax гегьеншдаказ.

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  хьун f. 1. girdə olmaq, girdələşmək, yumrulaşmaq; 2. dairəvi olmaq, dairə şəklinə düşmək; 3. dan. həddən artıq kökəlmək, şişmanlamaq

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  1. girdə, dairəvi, dəyirmi; гедев чин girdə sifət; 2. yumru, yuvarlaq, şarşəkilli, kürəşəkilli; гедев къван girdə daş; * гедев авун bax гедеварун

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  1. girdə, dairəvi, dəyirmi; гедев чин girdə sifət; 2. yumru, yuvarlaq, şarşəkilli, kürəşəkilli; гедев къван girdə daş; * гедев авун bax гедеварун

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВ

  хьун f. 1. girdə olmaq, girdələşmək, yumrulaşmaq; 2. dairəvi olmaq, dairə şəklinə düşmək; 3. dan. həddən artıq kökəlmək, şişmanlamaq

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. girdə etmək, girdələmək, yumrulamaq, yuvarlaqlamaq, şar şəklinə salmaq; 2. dairə şəklinə salmaq, dairəvi etmək, dairəviləşdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. girdə etmək, girdələmək, yumrulamaq, yuvarlaqlamaq, şar şəklinə salmaq; 2. dairə şəklinə salmaq, dairəvi etmək, dairəviləşdirmək

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВВАЛ

  1. girdəlik, yuvarlaqlıq, yumruluq; 2. dairəvilik, dairəvi olma.

  Tam oxu »
 • ГЕДЕВВАЛ

  1. girdəlik, yuvarlaqlıq, yumruluq; 2. dairəvilik, dairəvi olma.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  хьун f. gecikmək, yubanmaq, ləngimək; тади ийимир – геж жеда. Ata. sözü tələsən gecikər.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  zərf gec; геж авун bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  zərf gec; геж авун bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ

  хьун f. gecikmək, yubanmaq, ləngimək; тади ийимир – геж жеда. Ata. sözü tələsən gecikər.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ГЕЖ

  zərf gec-gec, hərdənbir, bəzən.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ГЕЖ

  zərf gec-gec, hərdənbir, bəzən.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ФАД

  zərf gec-tez, tez-gec, tez olmasa da, bir gün, axır-əzəl, mütləq, nə vaxt olursa olsun.

  Tam oxu »
 • ГЕЖ-ФАД

  zərf gec-tez, tez-gec, tez olmasa da, bir gün, axır-əzəl, mütləq, nə vaxt olursa olsun.

  Tam oxu »
 • ГЕЖАРУН

  (-из, -на, -а) f. gecikdirmək, yubatmaq, ləngitmək.

  Tam oxu »
 • ГЕЖАРУН

  (-из, -на, -а) f. gecikdirmək, yubatmaq, ləngitmək.

  Tam oxu »
 • ГЕЖВАЛ

  geclik.

  Tam oxu »
 • ГЕЖВАЛ

  geclik.

  Tam oxu »
 • ГЕЖДАЛДИ

  zərf gec vaxta qədər, çox, çoxlu.

  Tam oxu »
 • ГЕЖДАЛДИ

  zərf gec vaxta qədər, çox, çoxlu.

  Tam oxu »
 • ГЕЖУН

  (-из, -на, -а) bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖУН

  (-из, -на, -а) bax гежарун.

  Tam oxu »
 • ГЕЖЦӀРАДАЙ

  sif. xüs. gecəriyən, tez əriməyən, çətin əriyən.

  Tam oxu »
 • ГЕЖЦӀРАДАЙ

  sif. xüs. gecəriyən, tez əriməyən, çətin əriyən.

  Tam oxu »
 • ГЕЗ

  (-ди, -да, -ер) 1. tex. yiv, şeş, xır; 2. oyuq, yuva, nov, oyma, naxış (ağac, sümük və s. üzərində); gəz (məh

  Tam oxu »
 • ГЕЗ

  (-ди, -да, -ер) 1. tex. yiv, şeş, xır; 2. oyuq, yuva, nov, oyma, naxış (ağac, sümük və s. üzərində); gəz (məh

  Tam oxu »
 • ГЕКТАР

  (-ди, -да, -ар) hektar (sahə ölçüsü).

  Tam oxu »
 • ГЕКТАР

  (-ди, -да, -ар) hektar (sahə ölçüsü).

  Tam oxu »
 • ГЕКЪИГАТ

  dan. tənlik; гекъигат гьялун tənliyi həll etmək.

  Tam oxu »
 • ГЕКЪИГАТ

  dan. tənlik; гекъигат гьялун tənliyi həll etmək.

  Tam oxu »
 • ГЕКЪИГУН²

  (-и, -на, -ар) 1. is. ədəb. bənzətmə; təşbeh; 4. is. müqayisə, qarşılaşdırma, tutuşdurma; * гекъигунин дережа qram

  Tam oxu »
 • ГЕКЪИГУН²

  (-и, -на, -ар) 1. is. ədəb. bənzətmə; təşbeh; 4. is. müqayisə, qarşılaşdırma, tutuşdurma; * гекъигунин дережа qram

  Tam oxu »