Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГОЛ

  futb. qol; гол ягъун qol vurmaq, topu qapıdan keçirmək.

  Tam oxu »
 • ГОЛФИ

  qolfi (qısa qadın corabı).

  Tam oxu »
 • ГОРЧИЦА

  xardal.

  Tam oxu »
 • ГОСТИНИЦА

  mehmanxana, qonaq evi; гостиницадин mehmanxana -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГОСУДАРСТВО

  dövlət; государстводин dövlət -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГРАДУСНИК

  termometr, istilikölçən (cihaz).

  Tam oxu »
 • ГРАЖДАНИН

  vətəndaş.

  Tam oxu »
 • ГРАЖДАНСТВО

  vətəndaşlıq.

  Tam oxu »
 • ГРАММ

  (-ди, -да, -ар) qram.

  Tam oxu »
 • ГРАММАТИКА

  qrammatika.

  Tam oxu »
 • ГРАМОТА

  fərman.

  Tam oxu »
 • ГРАНИТ

  qranit (çox bərk süxur, daş).

  Tam oxu »
 • ГРАФА

  qrafa, bölmə, sütun (kağız üzərində).

  Tam oxu »
 • ГРАФЕМА

  qrafem (yazılı nitqin ən kiçik vahidi, hərf).

  Tam oxu »
 • ГРАФИН

  qrafin (uzunboğaz qab).

  Tam oxu »
 • ГРЕЙДЕР

  tex. qreyder.

  Tam oxu »
 • ГРЕЙДЕРЧИ

  qreyderçi (qreyder maşınında işləyən fəhlə).

  Tam oxu »
 • ГРЕК

  (-ди, -да, -ар) yunan; грек чӀал yunan dili.

  Tam oxu »
 • ГРЕЧИХА,

  ГРЕЧКА bot. qarabaşaq (tarla bitkisi).

  Tam oxu »
 • ГРИМ

  qrim; грим авун qrim etmək, qrimləmək.

  Tam oxu »
 • ГРИМЧИ

  qrimçi (qrim hazırlayan; qrim mütəxəssisi).

  Tam oxu »
 • ГРИПП

  (-ди, -да, -ар) tib. qrip; гриппдин qrip -u [-ü].

  Tam oxu »
 • ГРУППА

  qrup, dəstə.

  Tam oxu »
 • ГУБЕРНИЯ

  quberniya, vilayət.

  Tam oxu »
 • ГУБКА

  zool. süngər; губкадин süngər -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГУГЛАНЧӀ,

  ГУЛГАНЧӀ 1. bot. əməköməçi fəsiləsindən bitki növü; 2. süni gül (parçadan bükülmüş).

  Tam oxu »
 • ГУГРУМ

  gurultu, gumbultu, şaqqıltı, partıltı; bax къукърум; гугрум авун bax. гугрумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГРУМАРУН

  (-из, -на, гугрумар ая) f. guruldamaq, gumbuldamaq, partıldamaq; bax къукърумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГРУМУН

  (-из, -на, гугрум ая) bax гугрумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГУ

  1. bax гурва²; 2. atəş, od; * гугу гун a) atəş açmaq; atəşə tutmaq, gülləyə basmaq, topa tutmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ГУГУН

  dan. bax вугун.

  Tam oxu »
 • ГУГУРТ

  kim. kükürd; гугурт квай яд kükürdlü su; гугуртдин kükürd -i [-ı]; гугуртдин ни kükürd iyi.

  Tam oxu »
 • ГУГЪРИ

  dial. şaftalı, hulu (meyvə); bax шефтели.

  Tam oxu »
 • ГУДОК

  fit, uğultu, fit səsi, qudok.

  Tam oxu »
 • ГУДУЛ

  mif. Qudul (yagış, yağmur allahı).

  Tam oxu »
 • ГУДУН

  (-из, -на, гуд) f. 1. yarmaq; bölmək, parçalamaq (uzununa); кӀарас гудун odunu yarmaq; 2. cırmaq, parça-parça etmək; yırtmaq; 3

  Tam oxu »
 • ГУЖ

  (-уни, -уна, -ар) güc, qüvvə, qüvvət; цин гуж suyun gücü; гафунин гуж sözün gücü; * гуж агакьун gücü çatmaq, qüvvəsi çatmaq; maddi vəziyyəti imkan ver

  Tam oxu »
 • ГУЖАЛДИ

  zərf zorla; güclə, çox çətinliklə.

  Tam oxu »
 • ГУЖУН

  (-из, -на, -а) dial. bax гудун.

  Tam oxu »
 • ГУЖУНАЛ(ДИ)

  zərf zorla, güc tətbiq edərək; güclə.

  Tam oxu »
 • ГУЗ

  “гун”-un murad forması; bax гун; гуз тун (гуз гун) icb. a) satdırmaq; b) verdirmək.

  Tam oxu »
 • ГУЗАН

  fətir (toyda, bayramda və s. hazırlanan şirin, iri yağlı çörək).

  Tam oxu »
 • ГУКЬУН

  bax гва.

  Tam oxu »
 • ГУЛ¹

  (-уни, -уна, -ар) sütun, dirək.

  Tam oxu »
 • ГУЛ²

  mafə; tabut.

  Tam oxu »
 • ГУЛАР

  1. “гул” un cəmi; bax гул; 2. dial. bax гурар.

  Tam oxu »
 • ГУМ

  (-ади, -ада, -ар) 1. tüstü; пӀапӀрусдин гум papiros tüstüsü; гумадин tüstü -i [-ı]; цӀай авачир чкадай гум акъатдач

  Tam oxu »
 • ГУМА

  yenə (daha) var, qalıbdır; зав пул гума məndə daha pul var, məndə pul qalıbdır.

  Tam oxu »
 • ГУМАЗМА

  bax гума.

  Tam oxu »
 • ГУМАЙ-ГУМАЧИР

  dan. olan-qalan, işləndikdən, sərf olunduqdan sonra qalan; vur-tut, cəmi, hamısı, üstündə qalan.

  Tam oxu »