RADİOTELEQRÁF

[ lat. radiare, yun. tele və grapho]
1. Radio ilə teleqraf rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.
2. Belə verilişləri aparan idarə, stansiya.
RADİOTELEFÓN
RADİOTELEQRAM

Значение слова в других словарях