DELTA

1
I
сущ. геогр. дельта (устье реки с его разветвлениями на отдельные рукава и прилегающая к нему часть суши). Volqa çayının deltası дельта реки Волги, yelpikvari delta веерообразная дельта, sualtı delta подводная дельта
II
прил. дельтовый. Delta çöküntüləri дельтовые отложения, delta törəməsi дельтовое образование, delta düzənliyi дельтовая равнина
2
сущ. дельта (название четвёртой буквы греческого алфавита)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

DÉLTA₁ [yun.] Yunan əlifbasının üçbucaq şəklində olan dördüncü hərfinin (“delta” işarəsi) adı. подробнее
DÉLTA₂ [yun.] coğr. Çayların mənsəb hissəsində (dənizə töküldüyü yerdə) əmələ gətirdiyi qollar və onların arasında çöküntüdən ibarət sahə, çay töküntülərindən əmələ gələn düzənlik. Kür çayının deltası. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan