Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИРОНИЗИРОВАТЬ

  istehza etmək, lağa qoymaq, ələ salmaq

  Tam oxu »
 • ИРОНИЯ

  istehza, rişxənd

  Tam oxu »
 • ИРРЕАЛЬНОСТЬ

  qeyri-reallıq, real olmama, gerçək olmama

  Tam oxu »
 • ИРРЕГУЛЯРНЫЙ

  1. Müəyyən qaydaya tabe olmayan; 2. Qeyri-nizami

  Tam oxu »
 • ИСКАЗИТЬ

  1. Təhrif etmək, pozmaq, korlamaq, mənasını dəyişdirmək; 2. Tanınmaz hala salmaq, dəyişdirmək

  Tam oxu »
 • ИСКАТЬ

  1. Axtarmaq; 2. Iddia etmək, tələb etmək

  Tam oxu »
 • ИСКЛЮЧЕНИЕ

  1. Çıxarma, kənar etmə, kənar edilmə; 2. Istisna

  Tam oxu »
 • ИСКЛЮЧИТЬ

  1. Çıxarmaq, kənar etmək, xaric etmək, qovmaq; 2. Istisna etmək

  Tam oxu »
 • ИСКОРЕНИТЬ

  kökünü kəsmək, kökünü üzmək, aradan qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ИСКРА

  1. Qığılcım; 2. Parıltı; 3. Başqa rəngə çalar xal; 4. Nişanə, əlamət, işartı

  Tam oxu »
 • ИСКРЕННЕ

  ürəkdən, qəlbdən, səmimiyyətlə, səmimi (olaraq)

  Tam oxu »
 • ИСКРЕННИЧАТЬ

  1. Üzə gülmək ; 2. Ürək söhbəti etmək

  Tam oxu »
 • ИСКУССТВО

  1. Incəsənət; 2. Sənət; 3. Məharət, ustalıq, hünər, bacarıq

  Tam oxu »
 • ИСКУШАТЬ

  1. Yoldan çıxarmaq, başdan çıxarmaq, azdırmaq, aldatmaq; 2. Sınamaqş yoxlamaq, imtaha etmək

  Tam oxu »
 • ИСПОВЕДОВАТЬСЯ

  1. Etiraf etmək, boynuna almaq; 2. Tövbə etmək

  Tam oxu »
 • ИСПОЛНЕНИЕ

  1. Icra etmə, icra edilmə, yerinə yetirmə, yerinə yetirilmə, əməl etmə; 2. Icra

  Tam oxu »
 • ИСПОЛНИТЬ

  1. Yerinə yetirmək, icra etmək, əməl etmək, həyata keçirmək; 2. Ifa etmək; 3. Çalmaq, oxumaq; 4. Doldurmaq

  Tam oxu »
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

  1. Istifadə etmə, istifadə; 2. Işlətmə, işlədilmə

  Tam oxu »
 • ИСПОЛЬЗОВАТЬ

  1. Istifadə etmək; 2. Işlətmək

  Tam oxu »
 • ИСПОРТИТЬ

  1. Korlamaq, xarab etmək; 2. Pozmaq

  Tam oxu »
 • ИСПОРЧЕННЫЙ

  1. Xarab edilmiş, xarab olmuş, korlanmış, pozulmuş; 2. Əxlaqsız, yava, tərbiyəsiz

  Tam oxu »
 • ИСПРАВИТЬ

  1. Düzəltmək, təsir etmək; 2. Islah etmək; 3. Təshih etmək

  Tam oxu »
 • ИСПРАВЛЕНИЕ

  1. Düzəltmə, təmir etmə, təmir; 2. Islah etmə; 3. Düzəlmə, islah olma; 4. Düzəliş, təshih

  Tam oxu »
 • ИСПУГ

  qorxu, vahimə, hürgü, diksinmə

  Tam oxu »
 • ИСПУГАТЬ

  qorxutmaq, hürkütmək, qorxuya düşmək, səksənmək

  Tam oxu »
 • ИСПЫТАНИЕ

  sınama, yoxlama, sınaqdan keçirmə, təcrübədən keçirmə, təcrübə, sınaq, imtahan, iztirab, müsibət həyat çətinlikləri

  Tam oxu »
 • ИСПЫТАТЬ

  1. Sınamaq, yoxlamaq, sınaqdan keçirmək, təcrübədən çıxartmaq; 2. Dadmaq, görmək, hiss etmək, acısını çəkmək, keçrimək

  Tam oxu »
 • ИССЛЕДОВАНИЕ

  1. Araşdırma, öyrənmə, tədqiq etmə, tədqiq; 2. Müayinə etmə, yoxlama, müayinə; 3. Elmi əsər, tədqiqat

  Tam oxu »
 • ИССЛЕДОВАТЬ

  1. Tədqiq etmək, araşdırmaq, öyrənmək; 2. Müayinə etmək, yoxlamaq, müayinədən keçirmək

  Tam oxu »
 • ИССЯКАТЬ

  bax: иссякнуть

  Tam oxu »
 • ИССЯКНУТЬ

  1.azalmaq, tükənmək, qurtarmaq; 2. Qurumaq, çəkilmək

  Tam oxu »
 • ИСТЕРЕТЬ

  1. Sürtmək, çəkmək, əzmək, xırdalamaq; 2. Işlədib qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ИСТЕРЗАТЬ

  1. Əziyyət vermək, əzab vermək, incitmək, üzmək, ürəyini parçalamaq; 2. Cırmaq, didmək, parça-parça etmək

  Tam oxu »
 • ИСТИНА

  1. Həqiqət; 2. Doğruluq

  Tam oxu »
 • ИСТИННОСТЬ

  həqiqilik, doğruluq

  Tam oxu »
 • ИСТИННЫЙ

  həqiqi, doğru, əsil

  Tam oxu »
 • ИСТОЛКАТЬ

  sıxışdırmaq, itələyib əldən salmaq

  Tam oxu »
 • ИСТОЛКОВАНИЕ

  1. Izah etmə, şərh etmə; 2. Yadınlaşdırma; 3. Yozma, məna çıxarma; 4. Izah, şərh

  Tam oxu »
 • ИСТОРИЯ

  1. Tarix; 2. Hadisə, əhvalat, qəziyyə; 3. Hekayə, nağıl, rəvayət

  Tam oxu »
 • ИСТОЧНИК

  1.mənbə; 2. Bulaq, qaynaq, çeşmə; 3. Mənbə, məxəz

  Tam oxu »
 • ИСХОДИТЬ

  1. Çıxmaq, baş vermək, törəmək; 2. Əsaslanmaq, nəzərə almaq

  Tam oxu »
 • ИСХОДНЫЙ

  çıxış, başlanğıc, ilk, əsas

  Tam oxu »
 • ИСЧЕЗНУТЬ

  1. Yox olmaq, itmək; 2. Gözdən itmək; 3. Getmək

  Tam oxu »
 • ИСЧЕРПАТЬ

  qurtarmaq, sərf edib qurtarmaq, işlədib qurtarmaq, bitirmək, tükəndirmək

  Tam oxu »
 • ИСЧИСЛЕНИЕ

  hesablama

  Tam oxu »
 • ИСЧИСЛИТЬ

  hesablamaq

  Tam oxu »
 • ИТОГ

  1. Yekun; 2. Cəm, məcmu, hasil; 3. Nəticə

  Tam oxu »
 • ИТОЖИТЬ

  yekunlaşdırmaq, yekun vurmaq

  Tam oxu »
 • ЙОГ

  yoq (hindistanda yoqa məzhəbinə mənsub olan adam)

  Tam oxu »
 • ЙОГА

  yoqa (hindistanda mistik-dini nəzəriyyə, məzhəb)

  Tam oxu »