Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТЬМА

  qaranlıq, zülmət, cəhalət, avamlıq

  Tam oxu »
 • ТЮБИК

  tübik

  Tam oxu »
 • ТЮРЕМЩИК

  dustaqxana gözətçisi, zalım, zülmkar, azadlığı boğan

  Tam oxu »
 • ТЯГА

  hərəkət qüvvəsi

  Tam oxu »
 • ТЯГОСТЬ

  əzab, əziyyət, ağırlıq, ağır yük, yorğunluq, taqətsizlik, üzgünlük

  Tam oxu »
 • ТЯЖБА

  iddia, mülki iddia, məhkəmə davası, çəkişmə, mübahisə

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛЕТЬ

  1. ağırlaşmaq; 2. məc. kökəlmək; 3. yuxusu gəlmək, gözləri yumulmaq

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛИТЬ

  ağırlaşdırmaq, çətinləşdirmək

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛЫЙ

  ağır, zor, çətin, gərgin, çətin, əziyyətli

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕСТЬ

  ağırlıq, çətinlik, ağır şey

  Tam oxu »
 • ТЯЖКИЙ

  ağır

  Tam oxu »
 • ТЯНУТЬ

  1. çəkmək; 2. dartmaq, uzatmaq, dartıb uzatmaq, 3. sövq etmək, cəlb etmək, dartıb aparmaq, çəkib aparmaq, meyl etmək, meyl göstərmək

  Tam oxu »
 • УБАВИТЬ

  1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

  1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidli, çox

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЬ

  1.inandırmaq, sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УБЕЖИЩЕ

  1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВО

  öldürmə, öldürülmə, qətl

  Tam oxu »
 • УБИЙЦА

  qatil, öldürən

  Tam oxu »
 • УБИТЬ

  1.öldürmək, 2. boş yerə sərf etmək; 3. əzmək; 4.vurmaq

  Tam oxu »
 • УБЛАЖИТЬ

  könlünü almaq, nazlamaq, əzizləmək, ərköyünləşmiş

  Tam oxu »
 • УБОЖЕСТВО

  1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • УБОР

  1. geyim, pal – paltar, üst – baş, 2. zinət, bəzək, libas

  Tam oxu »
 • УБОРКА

  1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə

  Tam oxu »
 • УБРАТЬ

  1. götürmək; 2. toplamaq, yığmaq, yığışdırmaq; 3. səliqəyə salmaq, qaydaya salmaq, yığışdırmaq, bəzəmək, geymək, geyinmək; 4

  Tam oxu »
 • УВАЖЕНИЕ

  hörmət, ehtiram

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

  1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЬ

  1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək

  Tam oxu »
 • УВЕКОВЕЧИТЬ

  əbədiləşdirmək

  Tam oxu »
 • УВЕЛИЧИТЬ

  1. artırmaq, çoxaltmaq; 2. böyütmək, genişlətmək; 3.gücləndirmək

  Tam oxu »
 • УВЕНЧАТЬ

  1. tac qoymaq, çələng qoymaq; 2. məc. mükafatlandırmaq, təltif etmək; 3. (müvəffəqiyyətlə) başa çatdırmaq, qurtarmaq, nəticələnmək, tamamlanmaq

  Tam oxu »
 • УВЕРЕНИЕ

  inam, inandırma

  Tam oxu »
 • УВЕРЕННОСТЬ

  1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm

  Tam oxu »
 • УВЕРЕННЫЙ

  inandırılmış, qane edilmiş, arxayın, əmin, inanmış, möhkəm, qəti, əzmli

  Tam oxu »
 • УВЕРИТЬ

  inandırmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УВЕРСТАТЬ

  səhifə və ya sətir şəklində bağlamaq, yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • УВЕРТЮРА

  1. müqəddimə(operada, baletdə); 2. uvertüra (orkestr üçün yazılmış kiçik musiqi əsəri)

  Tam oxu »
 • УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ

  əyləndirici, əyləncəli, şənləndirici, könülaçan

  Tam oxu »
 • УВЕСЕЛЯТЬ

  şənləndirmək, güldürmək, əyləndirmək, könlünü açmaq

  Tam oxu »
 • УВЕСИТЬ

  1. çəkidə aldatmaq, əksik çəkmək, əksik vermək

  Tam oxu »
 • УВЕСТИ

  1. aparmaq, özü ilə aparmaq; 2. qaçırmaq, oğurlamaq

  Tam oxu »
 • УВЕЩАНИЕ

  1. öyüd vermə, nəsihət vermə; 2.öyüd, nəsihət, öyüd – nəsihət

  Tam oxu »
 • УВИДЕТЬ

  görmək, anlamaq, başa düşmək, sezmək

  Tam oxu »
 • УВЛАЖНЕНИЕ

  1. rütubətə vermə, nəmləndirmə, yaş etmə, islatma; 2. rütubət çəkmə, yaş olma, islanma; 3. rütubət , nəm

  Tam oxu »
 • УВЛАЖНИТЬ

  rütubətləndirmək, nəmləndirmək, yaş eləmək, canına nəm çəkdirmək

  Tam oxu »
 • УВЛЕЧЕНИЕ

  1. həvəs, maraq, şövq, meyl, qapılma, baş qarışma; 2. ruh yüksəkliyi, vəcd, ehtiras, həyəcan; 3. vurulma, aludə olma, bənd olma, vurğunluq

  Tam oxu »
 • УВЛЕЧЬ

  1. aparmaq, çəkib aparmaq, çəkmək, sürükləmək; 2. son dərəcə maraqlandırmaq, cəlb etmək, cəzb etmək, valeh etmək, məftun etmək

  Tam oxu »
 • УВОД

  1. aparma, aparılma; 2. qaçırma, oğurlama, oğurlanma

  Tam oxu »
 • УВОЛИТЬ

  1. azad etmək, kənar etmək, çıxarmaq; 2. buraxmaq

  Tam oxu »
 • УВОЛЬНЕНИЕ

  1. azad etmə, kənar etmə, çıxartma, buraxma

  Tam oxu »
 • УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ

  məzuniyyət, istefa

  Tam oxu »