Rusca-azərbaycanca lüğət

 • УВЯЗАТЬ

  bağlamaq, sarımaq, uyğunlaşdırmaq, əlaqələndirmək

  Tam oxu »
 • УГАДКА

  duyma, süzmə, anlama, tapma, başa düşmə, bilmə

  Tam oxu »
 • УГАР

  dəm, buxar, dəm qazı, dəm tutma, buxar tutma, məstlik

  Tam oxu »
 • УГАСАНИЕ

  1. sönmə, keçmə; 2. yox olma, yoxa çıxma

  Tam oxu »
 • УГАСНУТЬ

  1. sönmək, keçmək; 2. yox olmaq, yox olub getmək, sönüb getmək

  Tam oxu »
 • УГЛЕВОД

  karbohidrat

  Tam oxu »
 • УГЛОВОЙ

  1. bucaq; 2. tindəki, tində olan, tin; 3. bucaqlı, künclü, tinli; 4. bucaq şəklində olan

  Tam oxu »
 • УГНЕТАТЬ

  1. zülm etmək, əsarət altına almaq, istismar etmək; 2. məc. əzmək, incitmək, əziyyət vermək, sıxıntı vermək

  Tam oxu »
 • УГОВОР

  1. inandırma, yola gətirmə, razı salma, dilə tutma, məsləhət, nəsihət; 2. razılıq, razılaşma, sözləşmə, dilləşmə, şərt, əhd

  Tam oxu »
 • УГОВОРИТЬ

  1. inandırmaq, yola gətirmək, razı salmaq, dilə tutmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УГОДИТЬ

  razı salmaq, yaramaq, təmin etmək, qane tmək

  Tam oxu »
 • УГОДНО

  lazımdır, gərəkdir

  Tam oxu »
 • УГОДНЫЙ

  lazımlı, faydalı, istənilən

  Tam oxu »
 • УГОЛОК

  1. guşəcik, guşə

  Tam oxu »
 • УГОЛЬ

  kömür, kömür parçası

  Tam oxu »
 • УГОМОНИТЬ

  sakit etmək, sakitləşdirmək, kiritmək

  Tam oxu »
 • УГОН

  1. qovma, sürmə, sürüb aparma; 2. oğurlama, qaçırdma, aparma

  Tam oxu »
 • УГОРЕТЬ

  dəm tutmaq, dəmdən zəhərlnmək, dəli olmaq

  Tam oxu »
 • УГРОЖАТЬ

  qorxutmaq, hədələmək, təhdid etmək

  Tam oxu »
 • УГРОЖАТЬ

  qorxutmaq, hədələmək, təhdid etmək

  Tam oxu »
 • УГРОЗА

  1. hədə, təhdid; 2.təhlükə, qorxu, xətər

  Tam oxu »
 • УДАЛЕНИЕ

  1.uzaqlaşdırma, rədd etmə, qovma, kənar etmə, çıxardılma; 2. çəkmə, çəkilmə, çıxartma

  Tam oxu »
 • УДАЛИТЬ

  1. uzaqlaşdırmaq, rədd etmək; 2. qovmaq, kənar etmək, çıxarmaq; 3. təmizləmək

  Tam oxu »
 • УДАЧА

  uğur, müvəffəqiyyət

  Tam oxu »
 • УДВОИТЬ

  1. ikiqat artırmaq, gücləndirmək, artırmaq

  Tam oxu »
 • УДЕЛИТЬ

  ayırmaq, vermək, aıyrıb vermək

  Tam oxu »
 • УДЕРЖАНИЕ

  saxlama, tutulmuş məbləğ (pul)

  Tam oxu »
 • УДЕРЖАТЬ

  1. tutmaq, saxlamaq, tutub saxlamaq, qoymamaq; 2. mühafizə etmək

  Tam oxu »
 • УДИВИТЕЛЬНЫЙ

  1. qəribə, təəccüblü; 2. əla, son dərəcə gözəl

  Tam oxu »
 • УДИВИТЬ

  təəccübləndirmək

  Tam oxu »
 • УДИВЛЕНИЕ

  təəccüb, heyrət

  Tam oxu »
 • УДЛИНИТЬ

  uzatmaq, uzunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • УДОБНО

  1. rahat, qolay, rahatca; 2. münasibdir, əlverişlidir

  Tam oxu »
 • УДОБНОСТЬ

  rahatlıq, münasiblik, uyğunluq, qolaylıq

  Tam oxu »
 • УДОБРИТЬ

  1.kübrələmək

  Tam oxu »
 • УДОБСТВО

  1. rahatlıq, qolaylıq; 2. əlverişlilik,uyğunluq, münasiblik

  Tam oxu »
 • УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

  1. təmin etmə, ödəmə, razı salma, məmnun olma, məmnuniyyət, mənunluq, razılıq, razı salma

  Tam oxu »
 • УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

  kafi, kifayətləndirici, qənaətbəxş, təminedici

  Tam oxu »
 • УДОВЛЕТВОРИТЬ

  1. təmin etmək, 2. razı salmaq, məmnun etmək; 3.yerinə yetirmək

  Tam oxu »
 • УДОВОЛЬСТВИЕ

  1. həzz, zövq, kef, ləzzət, səfa, məmnuniyyət

  Tam oxu »
 • УДОЙЛИВОСТЬ

  sağımlılıq, südlülük, sağmallıq, südvermə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • УДОРОЖИТЬ

  bahalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ

  1. təsdiq etmə, təsdiq edilmə, təsdiqləmə; 2. vəsiqə, şəhadətnamə

  Tam oxu »
 • УДОСТОВЕРИТЬ

  1. təsdiq etmək, təsdiqləmək; 2. sübut etmək, inandırmaq

  Tam oxu »
 • УДОСТОИТЬ

  1. mükafatlandırmaq, təltif etmək, vermək; 2. layiq görmək, layiq bilmək, iltifat etmək, şərəfləndirmək

  Tam oxu »
 • УДОЧЕРИТЬ

  qızlığa götümək

  Tam oxu »
 • УДОЧКА

  tilov, qarmaq

  Tam oxu »
 • УДРУЧАЮЩИЙ

  darıxdıran, can sıxan, cansıxıcı, darıxdırıcı

  Tam oxu »
 • УДРУЧИТЬ

  1. darıxdırma, sıxmaq; 2. kədərləndirmək, pərt etmək, mıyus etmək, dilxor etmək

  Tam oxu »
 • УЕДИНЕНИЕ

  1. təklik, tənhalıq, yalqızlıq, tənha yer, xəlvət, guşə

  Tam oxu »