Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЧАБАН

  çoban

  Tam oxu »
 • ЧАВКАТЬ

  ağzını marçıldatmaq

  Tam oxu »
 • ЧАДРА

  çadra, çarşab

  Tam oxu »
 • ЧАЙ

  çay

  Tam oxu »
 • ЧАРОВАТЬ

  tilsimə salmaq, tilsimləmək, cadu etmək, valeh etmək, heyran etmək, məftun etmək, əsir etmək

  Tam oxu »
 • ЧАРОДЕЙ

  1. sehrbaz, cadugər; 2. məc. məftun, valeh deən, heyran edən

  Tam oxu »
 • ЧАС

  saat, bir saat

  Tam oxu »
 • ЧАСОВЫЙ

  növbətçi, qarovul

  Tam oxu »
 • ЧАСТИЧНЫЙ

  qismən, natamam, bir az, cüzi

  Tam oxu »
 • ЧАСТНЫЙ

  təsadüfi, qeyri – tipik, xüsusiş, şəxsi, tək, ayrı

  Tam oxu »
 • ЧАСТЬ

  1. hissə, qisim, bir hissə; 2.pay; 3. şöbə

  Tam oxu »
 • ЧАСЫ

  saat

  Tam oxu »
 • ЧАЩЕ

  tez – tez, daha tez

  Tam oxu »
 • ЧАЯНИЕ

  ümid, əməl, arzu, dilək

  Tam oxu »
 • ЧЕКАНИТЬ

  1. zərb etmək, kəsmək (pul, medal); 2. naxış basmaq (metala); 3. məc. aydın söyləmək, aydın tələffüz etmək; 4

  Tam oxu »
 • ЧЕЛОВЕК

  1. adam, insan; 2. nəfər, şəxs; 3.nökər, xidmətçi

  Tam oxu »
 • ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

  insancasına

  Tam oxu »
 • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

  bəşəriyyət,insanlar, insanlıq

  Tam oxu »
 • ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

  insanlıq, adamlıq, mərhəmət, şəfqət, insaniyyət

  Tam oxu »
 • ЧЕЛОВЕЧНЫЙ

  insanpərvər, insan, insan dərdinə qalan, insana layiq, mərhəmətli, şəfqətli

  Tam oxu »
 • ЧЕМОДАН

  çamadan

  Tam oxu »
 • ЧЕМПИОН

  çempion

  Tam oxu »
 • ЧЕПУХА

  cəfəngiyyat, mənasız söz, laqqırtı

  Tam oxu »
 • ЧЕРЕД

  növbə

  Tam oxu »
 • ЧЕРЕДОВАНИЕ

  növbə ilə bir – birini əvəz etmə, bir – birinin dalınca gəlmə, bir – birini təqib etmə, əvəzləmə

  Tam oxu »
 • ЧЕРЕДОВАТЬ

  növbələmək, növbə ilə bir – birini başqası ilə əvəz etmək (dəyişmək)

  Tam oxu »
 • ЧЕРЕП

  kəllə, qafa, tası

  Tam oxu »
 • ЧЕРКАТЬ

  yazmaq, cızmaq, pozmaq, qaralamaq

  Tam oxu »
 • ЧЕРНЕТЬ

  qaralmaq, tündləşmək, qaraltı görünmək, görünmək (qara şey)

  Tam oxu »
 • ЧЕРНИКА

  qaragilə, mərcanı

  Tam oxu »
 • ЧЕРНИЛА

  mürəkkəb

  Tam oxu »
 • ЧЕРНОВИК

  qaralama, qara, mətnin qarası

  Tam oxu »
 • ЧЕРНОГЛАЗЫЙ

  qaragöz, qaragözlü

  Tam oxu »
 • ЧЕРНОКОЖИЙ

  qaradərili

  Tam oxu »
 • ЧЕРНОСЛИВ

  qaragavalı

  Tam oxu »
 • ЧЕРНОТА

  qaralıq, çirklik, qəlblik

  Tam oxu »
 • ЧЕРНЫЙ

  1. qara; 2. tünd, tutqun; 3. köhn. çirkli, kirli, bulanmış, bulaşıq; 4. məc. kədərli, müsibətli, fəlakətli; 5

  Tam oxu »
 • ЧЕРНЫЙ

  qara, tünd, tutqun, çirkli

  Tam oxu »
 • ЧЕРПАТЬ

  çıxartmaq, götürmək, almaq, əxz etmək, almaq

  Tam oxu »
 • ЧЕРТ

  şeytan, iblis

  Tam oxu »
 • ЧЕРТА

  cizgi, xətt, cızıq, sərhədd, hüdud, hədd

  Tam oxu »
 • ЧЕРТЕЖ

  cizgi, çertyoj

  Tam oxu »
 • ЧЕРТИТЬ

  cızmaq, çəkmək (xətt, cızıq); 2. cizgi çəkmək, cizgi hazırlamaq

  Tam oxu »
 • ЧЕРТИТЬ

  cızmaq, çəkmək, cizgi çəkmək, cizgi hazırlamaq

  Tam oxu »
 • ЧЕСАТЬ

  qaşımaq, daramaq

  Tam oxu »
 • ЧЕСТВОВАНИЕ

  təbrik etmə, təntənə ilə təbrik etmə, alqışlama, təbrik şənliyi, təntənə

  Tam oxu »
 • ЧЕСТНОСТЬ

  düzlük, təmizlik, doğruluq, namus, vicdan, sədaqət, səmimiyyət

  Tam oxu »
 • ЧЕСТОВАТЬ

  təbrik etmək, təntənə ilə təbrik etmək, ...şərəfinə bayrtam etmək, alqışlamaq

  Tam oxu »
 • ЧЕСТЬ

  namus, vicdan, şərəf, heysiyyət, ismət, bərəkət, hörmət, ehtiram, izzət

  Tam oxu »
 • ЧЕТВЕРГ

  cümə axşamı, pəncşənbə

  Tam oxu »