Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЭВАКУАТОР

  təxliyə işləri ilə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • ЭВАКУАЦИЯ

  təxliyə, boşaltma, boşaldılma

  Tam oxu »
 • ЭВАКУИРОВАТЬ

  boşaltmaq, köçürmək, təxliyə etmək

  Tam oxu »
 • ЭВАЛЬВАЦИЯ

  qiymətləndirmə, hesablama, qiymət, hesab

  Tam oxu »
 • ЭВАПОРАЦИЯ

  buğlanma, buxarlanma

  Tam oxu »
 • ЭВЕН

  even (Yakutiyada, Oxot dənizi sahillərində yaşayan xalq)

  Tam oxu »
 • ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ

  eventual (əlverişli şəraitdə mümkün olan)

  Tam oxu »
 • ЭВИЛИБРИРОВАТЬ

  ekvilibristika ilə məşğul olmaq, kəndirbazlıq etmək, canbazlıq etmək

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮТА

  evolyuta

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

  təkamül etmək, tədricən inkişaf etmək

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИОНИСТ

  evolyusionist (təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • ЭВОЛЮЦИЯ

  1. təkamül, tədrici inkişaf; 2. (hərbi)hərəkət. manevr; 3. idman hərəkətləri

  Tam oxu »
 • ЭВРИСТИКА

  evristika (nəzəri tədqiqatın məntiqi və metodik üsulları sistemi)

  Tam oxu »
 • ЭВФОНИЯ

  evfoniya, xoşahənglik, ahəngdarlıq, xoşavazlıq

  Tam oxu »
 • ЭГАЛИТАРИЗМ

  eqalitarizm (mülkiyyətin fərdi təsərrüfat əsasında bərabərləşdirilməsini təbliğ edən xırda burjua mürtəcə nəzəriyyəsi)

  Tam oxu »
 • ЭГИДА

  himayə , sayə

  Tam oxu »
 • ЭГОИЗМ

  xüdbinlik, eqoizm, eqoistlik

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТ

  xüdbin, eqoist

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧЕСКИЙ

  xüdbinlik (eqoizm)

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧНО

  xüdbincəsinə, eqoistcəsinə

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧНОСТЬ

  xüdbinlik, eqoistlik

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТКА

  xüdbin, eqoist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЭГОТИЗМ

  eqotizm (öz barəsində çox böyük fikirdə olma)

  Tam oxu »
 • ЭДЕМ

  (dini, şair) ədəm, cənnət, behişt

  Tam oxu »
 • ЭДИКТ

  fərman

  Tam oxu »
 • ЭЗОПОВСКИЙ

  müəmmalı, kiayəli, eyhamlı, rəmzli, üstüörtülü

  Tam oxu »
 • ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ

  gizli, məxfi məhrəm

  Tam oxu »
 • ЭКВАЛИПТ

  ekvalipt (Cənubda bitən ağac)

  Tam oxu »
 • ЭКВАТОР

  ekvator (Yer kürəsini və ya göy sferasını iki bərabər hissəyə şimal və cənub yarımkürələrinə bölən xəyali dairə)

  Tam oxu »
 • ЭКВИВАЛЕНТ

  ekvivalent (1. başqa bir əmtəənin dəyərini təmsil edən əmtəə; 2. eyniqiymətli, bərabərqüvvəli )

  Tam oxu »
 • ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

  ekvivalentlik (bərabərlik, eyni mənada olma, eyni qiymətdə, eyni qüvvədə)

  Tam oxu »
 • ЭКВИЛИБРИСТ

  ekvilibrist, kəndirbaz, canbaz

  Tam oxu »
 • ЭКЗАЛЬТАЦИЯ

  hədsiz həyəcan, vəcd, cuşa gəlmə, coşma

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕН

  1. imtahan; 2. yoxlama, sınaq

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНОВАТЬ

  yoxlamaq, imtaha etmək

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ

  1. imtahan vermək; 2. imtahan olunmaq, yoxlanmaq

  Tam oxu »
 • ЭКЗАНТЕМА

  səpki (dəridə)

  Tam oxu »
 • ЭКЗЕКУЦИЯ

  1. bədən cəzası; 2. məhkəmə hökmünün yerinə yetirilməsi; 3. divan tutma

  Tam oxu »
 • ЭКЗЕМА

  ekzema (dəri xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • ЭКЗЕМПЛЯР

  1. nüsxə; 2. nümunə

  Tam oxu »
 • ЭКЗЕРСИС

  məşq (rəqsdə, musiqidə)

  Tam oxu »
 • ЭКЗОТИКА

  ekzotika (uzaq ölkələrə, əksərən isti ölkələrə xas olub digər ölkələrin əhalisi üçün qeyri – adi, qəribə görünən şey, adət v

  Tam oxu »
 • ЭКЗОТИЧЕСКИЙ

  ekzotik, qeuri – adi, qəribə, yad

  Tam oxu »
 • ЭКЗОТИЧНОСТЬ

  ekzotiklik, qeyri – adilik, qəribəlik

  Tam oxu »
 • ЭКИЙ

  nə, gör, necə

  Tam oxu »
 • ЭКИПАЖ

  1. ekipaj; 2. minik (fayton, minik arabası və s.)

  Tam oxu »
 • ЭКИПИРОВАННЫЙ

  təchiz edilmiş, təmin edilmiş (paltarla, ləvazimatla)

  Tam oxu »
 • ЭКИПИРОВАТЬ

  təchiz etmək, təmin etmək (ləvazimatla, paltarla)

  Tam oxu »
 • ЭКИПИРОВКА

  təchiz etmə, təchiz edilmə (paltarla.ləvazimatla)

  Tam oxu »
 • ЭКОЛОГИЯ

  ekologiya

  Tam oxu »