Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АГА

  АГА I межд. aha!; ага! догнал тебя! aha! çatdım sənə! АГА II част. dan. hə; ты помнишь его? - ага! sən onu xatırlayırsanmı? - hə!

  Tam oxu »
 • АГАВА

  ж bot. aqava (bəzək bitkisi)

  Tam oxu »
 • АГАР

  АГАР-АГАР, АГАР м aqar-aqar (dəniz yosunlarından alınan, bakteriologiyada və qənnadı işlərində işlədilən qatı bitki həlimi)

  Tam oxu »
 • АГАР-АГАР

  АГАР-АГАР, АГАР м aqar-aqar (dəniz yosunlarından alınan, bakteriologiyada və qənnadı işlərində işlədilən qatı bitki həlimi)

  Tam oxu »
 • АГАТ

  м miner. əqiq (qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АГАТОВЫЙ

  агат söz. sif.; əqiqdən qayrılmış; ◊ агатовые глаза qara parlaq gözlər

  Tam oxu »
 • АГГЛОМЕРАТ

  м 1. geol. aqqlomerat, topa, yığın (müxtəlif mineral və süxurlar yığını); 2. məc. qarışıq

  Tam oxu »
 • АГГЛОМЕРАЦИЯ

  ж miner. aqqlomerasiya, toplaşma, yığışma

  Tam oxu »
 • АГГЛЮТИНАТИВНЫЙ

  прил. dilç. aqqlyutinativ; агглютинативные языки aqqlyutinativ dillər (bax агглютинация)

  Tam oxu »
 • АГГЛЮТИНАЦИЯ

  ж dilç. aqqlyutinasiya (sözün kökünü dəyişdirmədən şəkilçilər artırmaqla yeni formalar və ya yeni sözlər düzəltmə)

  Tam oxu »
 • АГГЛЮТИНИРОВАНИЕ

  ср dilç. yapışma (bax агглютинация)

  Tam oxu »
 • АГГЛЮТИНИРОВАТЬ

  несов. yapışdırmaq (şəkilçi)

  Tam oxu »
 • АГГЛЮТИНИРОВАТЬСЯ

  несов. aqqlyutasiyaya uğramaq, yapış(dırıl)maq (şəkilçi)

  Tam oxu »
 • АГЕНТ

  АГЕНТ I м agent (1. müvəkkil; 2. casus). АГЕНТ II м amil, səbəb

  Tam oxu »
 • АГЕНТСКИЙ

  агент söz. sif

  Tam oxu »
 • АГЕНТСТВО

  ср agentlik

  Tam oxu »
 • АГЕНТУРА

  ж мн. нет agentura (1. agentlik; 2. agentlər; 3. casuslar)

  Tam oxu »
 • АГЕНТУРНЫЙ

  агентура söz. sif

  Tam oxu »
 • АГЕНТША

  ж agent, müvəkkil qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АГИОГРАФИЯ

  ж agioqrafıya (xristian övliyalarının həyatını təsvir edən dini kitablar)

  Tam oxu »
 • АГИТАТОР

  м təşviqatçı

  Tam oxu »
 • АГИТАТОРСКИЙ

  агитатор söz. sif

  Tam oxu »
 • АГИТАЦИОННЫЙ

  агитация söz. sif

  Tam oxu »
 • АГИТАЦИЯ

  ж мн. нет təşviqat

  Tam oxu »
 • АГИТБРИГАДА

  ж (агитационная бригада) təşviqat briqadası

  Tam oxu »
 • АГИТИРОВАТЬ

  несов. təşviqat aparmaq, təşviq etmək

  Tam oxu »
 • АГИТКА

  ж dan. agitka (təşviqat məqsədi daşıyan kiçik əsər, vərəqə və s.)

  Tam oxu »
 • АГИТКОЛЛЕКТИВ

  м təşviqatçı kollektivi

  Tam oxu »
 • АГИТМАССОВЫЙ

  прил. kütləvi təşviqat -i[-ı]: агитмассовая работа kütləvi təşviqat işi

  Tam oxu »
 • АГИТПОЕЗД

  м təşviqat qatarı

  Tam oxu »
 • АГИТПУНКТ

  м (агитационный пункт) təşviqat məntəqəsi

  Tam oxu »
 • АГИТСАМОЛЁТ

  м təşviqat təyyarəsi

  Tam oxu »
 • АГНАТ

  м köhn. hüq. kişi tərəfindən qohumluğu olan (erkən Romada və Avropada)

  Tam oxu »
 • АГНАЦИЯ

  ж kişi tərəfindən qohumluq

  Tam oxu »
 • АГНЕЦ

  м köhn. quzu

  Tam oxu »
 • АГНОСТИК

  м fəls. aqnostik (aqnostisizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АГНОСТИЦИЗМ

  м fəls. aqnostisizm (obyektiv aləmin dərk edilə bilməsini inkar edən fəlsəfi nəzəriyyə)

  Tam oxu »
 • АГНОСТИЧЕСКИЙ

  прил. aqnostik

  Tam oxu »
 • АГОНИЗИРОВАТЬ

  АГОНИЗИРОВАТЬ, АГОНИРОВАТЬ несов. can üstə olmaq, can vermək

  Tam oxu »
 • АГОНИРОВАТЬ

  АГОНИЗИРОВАТЬ, АГОНИРОВАТЬ несов. can üstə olmaq, can vermək

  Tam oxu »
 • АГОНИЯ

  ж can üstə olma, can vermə

  Tam oxu »
 • АГОРАФОБИЯ

  ж tib. aqorafobiya (böyük, açıq sahədən qorxma xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • АГРАМАНТ

  м aqramant, tesma, zəncirə

  Tam oxu »
 • АГРАРИЙ

  м aqrar (iri mülkədar)

  Tam oxu »
 • АГРАРНИК

  м aqrarçı (aqrar məsələlər mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • АГРАРНЫЙ

  прил. aqrar, torpağa və əkinçiliyə aid olan; аграрный вопрос aqrar məsələsi

  Tam oxu »
 • АГРАФ

  м bəzəkli toqqa, bəzəkli ilmə

  Tam oxu »
 • АГРЕГАТ

  м xüs. aqreqat (1. tex. bir iş görmək üçün bir neçə müxtəlif maşın birləşməsindən ibarət qurğu; 2. mürəkkəb maşının tam bir hissəsi); ◊ агрегатное сос

  Tam oxu »
 • АГРЕГАТНЫЙ

  агрегат söz. sif

  Tam oxu »
 • АГРЕМАН

  АГРЕМАН, АГРЕМЕНТ м dipl. aqreman (namizədliyi verilən diplomatik elçinin qəbulu haqqında razılıq)

  Tam oxu »