Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АН

  союз и част. 1. amma, ancaq, doğrudan da, görünür; 2. yox, hər halda

  Tam oxu »
 • АНАБАПТИЗМ

  м мн. нет tar. anabaptizm (dini reformasiya cərəyanlarından biri)

  Tam oxu »
 • АНАБАПТИСТ

  м anabaptist, anabaptizm tərəfdarı (bax анабаптизм)

  Tam oxu »
 • АНАБАПТИСТКА

  ж anabaptist qadın (qız); anabaptizm tərəfdarı olan qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АНАБАПТИСТСКИЙ

  анабантизм və анабаптист söz. sif

  Tam oxu »
 • АНАБИОЗ

  м мн. нет biol. anabioz (xarici şəraitin təsirilə orqanizmdə həyat fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayanması və ya ağırlaşması)

  Tam oxu »
 • АНАГРАММА

  ж ədəb. anaqram (bir kəlmənin hərfləri ilə başqa söz düzəltmə; məs.: fil - lif, şad - daş və s.)

  Tam oxu »
 • АНАКОНДА

  ж anakonda (boa fəsiləsindən ən iri ilan)

  Tam oxu »
 • АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ

  прил. : анакреонтическая поэзия ədəb. anakreontik poeziya (eyş-işrəti tərənnüm edən şerlər)

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗ

  м analiz, təhlil: химический анализ kimyəvi analiz; грамматический анализ qrammatik təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗАТОР

  м analizator (1. fiz. polyarizə edilmiş işığı tapmaq və öyrənmək üçün optik cihaz; 2. fiziol. xarici təsirləri qavrayıb, onları tərkib hissələrinə ayı

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАНИЕ

  ср təhlil etmə, təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. təhlil etmək

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. təhlil edilmək

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИК

  м analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИКА

  ж riyaz. analitika, analitik həndəsə

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИЧЕСКИЙ

  1. анализ söz. sif.; təhlili; аналитический метод analiz metodu, təhlil metodu; 2. аналитика söz. sif

  Tam oxu »
 • АНАЛОГ

  м bənzər, oxşar

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЧЕСКИЙ

  аналогия söz. sif.; analoji, analogiyaya əsaslanan

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЧНОСТЬ

  ж мн. нет oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЧНЫЙ

  прил. oxşayan, oxşar, bənzər; аналогичные явления oxşar hadisələr

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЯ

  ж analogiya, oxşayış, bənzəyiş, bənzətmə

  Tam oxu »
 • АНАЛОЙ

  м kilsədə üzərinə ikona və ya dua kitabları qoyulan hündür stol

  Tam oxu »
 • АНАЛЬНЫЙ

  прил. anat. anusa aid olan

  Tam oxu »
 • АНАМНЕЗ

  м tib. anamnez (xəstənin tibbi bioqrafiyası)

  Tam oxu »
 • АНАМОРФИЗМ

  м мн. нет geol. anamorfizm (süxurların quruluşundakı daxili dəyişikliklər)

  Tam oxu »
 • АНАНАС

  м ananas (tropik bitki və bu bitkinin meyvəsi)

  Tam oxu »
 • АНАНАСНЫЙ

  АНАНАСНЫЙ, АНАНАСОВЫЙ ананас söz. sif.; ананасовый сок ananas şirəsi

  Tam oxu »
 • АНАНАСОВЫЙ

  АНАНАСНЫЙ, АНАНАСОВЫЙ ананас söz. sif.; ананасовый сок ananas şirəsi

  Tam oxu »
 • АНАПЕСТ

  АНА́ПЕСТ, АНАПЕ́СТ м ədəb. anapest (şer vəzni)

  Tam oxu »
 • АНАРХИЗМ

  м мн. нет anarxizm (1. fərdin heç nə ilə məhdudlaşmayan azadlığını təbliğ edən, hər cür dövlət hakimiyyətini və mütəşəkkil siyasi mübarizəni inkar edə

  Tam oxu »
 • АНАРХИСТ

  м anarxist

  Tam oxu »
 • АНАРХИСТКА

  ж anarxist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АНАРХИСТСКИЙ

  анархист söz. sif.; анархистские взгляды anarxist baxışları

  Tam oxu »
 • АНАРХИЧЕСКИЙ

  анархизм və анархист söz. sif.; анархическое течение anarxizm cərəyanı

  Tam oxu »
 • АНАРХИЧНОСТЬ

  ж мн. нет nizamsızlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıq, intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
 • АНАРХИЧНЫЙ

  прил. qarmaqarışıq, nizamsız

  Tam oxu »
 • АНАРХИЯ

  ж мн. нет anarxiya (1. hakimiyyətsizlik, hökumətsizlik; 2. hər cür hakimiyyəti inkar etmə; 3. məc. qarışıqlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıq)

  Tam oxu »
 • АНАСТИГМАТ

  м fiz., fot. anastiqmat (mükəmməl fotoqrafıya obyektivi)

  Tam oxu »
 • АНАСТИГМАТИЧЕСКИЙ

  анастигмат söz. sif.; anastiqmatik; анастигматическое стекло fiz. anastiqmatik şüşə

  Tam oxu »
 • АНАТОМ

  м anatom (anatomiya mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • АНАТОМИРОВАНИЕ

  ср tib. yarma, yarılma (meyit)

  Tam oxu »
 • АНАТОМИРОВАТЬ

  сов. и несов. tib. yarmaq (meyiti)

  Tam oxu »
 • АНАТОМИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. tib. yarılmaq (meyit)

  Tam oxu »
 • АНАТОМИЧЕСКИЙ

  анатомия söz. sif.; anatomik, анатомический атлас anatomiya atlası; анатомические исследования anatomik tədqiqatlar; ◊ анатомический театр anatomik te

  Tam oxu »
 • АНАТОМИЯ

  ж мн. нет anatomiya

  Tam oxu »
 • АНАФЕМА

  ж 1. xristianlıqdan çıxarma, mürtəd elan etmə, lənət oxuma; 2. lənət; ◊ предать анафеме lənət oxumaq, lənətləmək

  Tam oxu »
 • АНАФЕМСКИЙ

  прил. məlun, müdhiş, lənətə gəlmiş

  Tam oxu »
 • АНАФОРА

  ж ədəb. anafora (eyni sözün və ya səsin hər cümlə (misra) başında təkrar edilməsindən ibarət ədəbi üsul)

  Tam oxu »
 • АНАХОРЕТ

  м köhn. tərki-dünya, dünyadan əl çəkmiş adam, tək yaşayan adam

  Tam oxu »