Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АР

  м ar (100 kvadrat metrə bərabər yer ölçüsü, hektarın yüzdə bir hissəsi)

  Tam oxu »
 • АРА

  АРА, АРАРА ж zool. arara (tutuquşu növü)

  Tam oxu »
 • АРАБ

  м (мн. арабы) ərəb

  Tam oxu »
 • АРАБЕСК

  АРАБЕСК м, АРАБЕСКА ж 1. arabesk (bəzək, naxış; şəbəkə); 2. мн. арабески arabesklər (kiçik ədəbi, musiqi əsərləri məcmuəsi)

  Tam oxu »
 • АРАБЕСКА

  АРАБЕСК м, АРАБЕСКА ж 1. arabesk (bəzək, naxış; şəbəkə); 2. мн. арабески arabesklər (kiçik ədəbi, musiqi əsərləri məcmuəsi)

  Tam oxu »
 • АРАБИЗМ

  м dilç. 1. ərəbçilik; 2. ərəb dilindən götürülmüş sözlər

  Tam oxu »
 • АРАБИСТ

  м ərəbşünas (ərəb dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • АРАБИСТИКА

  ж ərəbşünaslıq (ərəb dilini, ədəbiyyatını, tarixini və s. tədqiq edən elmlər)

  Tam oxu »
 • АРАБКА

  ж ərəb qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АРАБСКИЙ

  араб söz. sif.; арабский язык ərəb dili; ◊ арабские цифры ərəb rəqəmləri (1, 2, 3, 4...); арабская лошадь ərəb atı

  Tam oxu »
 • АРАВИЙСКИЙ

  Аравия söz. sif.; аравийские пустыни Ərəbistan səhraları

  Tam oxu »
 • АРАВИТЯНИН

  м köhn. ərəbistanlı, Ərəbistan əhli

  Tam oxu »
 • АРАВИТЯНКА

  ж köhn. ərəbistanlı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АРАК

  м araq

  Tam oxu »
 • АРАКЧЕЕВСКИЙ

  Arakçeev söz. sif.; аракчеевский режим Arakçeyev rejimi

  Tam oxu »
 • АРАКЧЕЕВЩИНА

  ж мн. нет tar. arakçeyevçilik, Arakçeyev rejimi; zülm, cəbr, istibdad (XIX əsrin əcəllərində Rusiyada qraf Arakçeyev tərəfindən tətbiq edilən amansız

  Tam oxu »
 • АРАЛИЯ

  м bot. araliya (süpürgə kimi gülləri və iri yarpaqları olan kol bitki)

  Tam oxu »
 • АРАМЕЙСКИЙ

  арамеец söz. sif.; арамейский язык aramey dili

  Tam oxu »
 • АРАМЕЙЦЫ

  мн. (ед. арамеец м) arameylər (qədim Suriya və Mesopotamiyada yaşamış xalq)

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВАТЬ

  сов. и несов. mus. aranje etmək; bəstələmək, tərtib etmək, uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВАТЬСЯ

  несов. mus. aranje edilmək; bəstələnmək, tərtib edilmək, uyğunlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВКА

  ж mus. aranje (etmə); bəstələmə, bəstələnmə, tərtib etmə (edilmə), uyğunlaşdır(ıl)ma

  Tam oxu »
 • АРАП

  м köhn. 1. zənci; 2. fırıldaqçı, gopçu

  Tam oxu »
 • АРАПКА

  ж zənci qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АРАПНИК

  м qamçı (ov itləri üçün)

  Tam oxu »
 • АРАРА

  АРА, АРАРА ж zool. arara (tutuquşu növü)

  Tam oxu »
 • АРАТ

  м arat (Monqolustanda kəndli, zəhmətkeş)

  Tam oxu »
 • АРАТСКИЙ

  арат söz. sif

  Tam oxu »
 • АРАУКАРИЯ

  ж bot. araukariya (Cənubi Amerikada və Avstraliyada yayılmış həmişəyaşıl iynəyarpaqlı uca ağac)

  Tam oxu »
 • АРАХИС

  м bot. araxis, yerfındığı

  Tam oxu »
 • АРАХИСОВЫЙ

  арахис söz. sif.; арахисовый торт yerfındığı tortu

  Tam oxu »
 • АРБА

  ж araba

  Tam oxu »
 • АРБАЛЕТ

  м tar. arbalet, qundaqlı ox-yay (qədim silah)

  Tam oxu »
 • АРБИТР

  м arbitr, hakim, münsif

  Tam oxu »
 • АРБИТРАЖ

  м arbitraj (1. münsiflik; 2. mübahisəli məsələləri həll edən idarə)

  Tam oxu »
 • АРБИТРАЖНЫЙ

  арбитраж söz. sif

  Tam oxu »
 • АРБУЗ

  м qarpız

  Tam oxu »
 • АРБУЗНЫЙ

  арбуз söz. sif

  Tam oxu »
 • АРГАМАК

  м arqamak (türkmən atı cinsi)

  Tam oxu »
 • АРГЕНТИНЕЦ

  м (мн. аргентинцы) argentinalı (xalq)

  Tam oxu »
 • АРГЕНТИНКА

  ж argentinalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АРГЕНТИНСКИЙ

  Аргентина və аргентинец söz. sif

  Tam oxu »
 • АРГО

  ср нескл. dilç. arqo (kiçik bir ictimai qrupun, ümumi milli dildən ayrı olan şərti jarqonu)

  Tam oxu »
 • АРГОН

  м kim. arqon (göyümtül işıq verən qaz)

  Tam oxu »
 • АРГОНАВТ

  м zool. arqonavt (başayaqlı molyusk)

  Tam oxu »
 • АРГОНОВЫЙ

  аргон söz. sif

  Tam oxu »
 • АРГОТИЗМ

  м arqotizm (arqodan ədəbi dilə keçmiş söz və ya ifadə)

  Tam oxu »
 • АРГОТИЧЕСКИЙ

  АРГОТИЧЕСКИЙ, АРГОТИЧНЫЙ арго söz. sif.; arqotik; арготическое выражение arqotik ifadə, arqodan keçmiş ifadə

  Tam oxu »
 • АРГОТИЧНЫЙ

  АРГОТИЧЕСКИЙ, АРГОТИЧНЫЙ арго söz. sif.; arqotik; арготическое выражение arqotik ifadə, arqodan keçmiş ifadə

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТ

  м 1. dəlil, sübut, əsas, dəstavüz; 2. riyaz. arqument

  Tam oxu »