Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АТАВИЗМ

  м мн. нет biol. atavizm (nəsildə qədim babalarına məxsus əlamətlərin görünməsi)

  Tam oxu »
 • АТАВИСТИЧЕСКИЙ

  атавизм söz. sif.; атавистический признак atavizm əlaməti

  Tam oxu »
 • АТАКА

  ж həmlə, hücum

  Tam oxu »
 • АТАКОВАННЫЙ

  прич. həmlə edilmiş, hücuma məruz qalmış

  Tam oxu »
 • АТАКОВАТЬ

  сов. и несов. həmlə etmək, hücum etmək

  Tam oxu »
 • АТАКОВАТЬСЯ

  сов. и несов. həmlə olunmaq, hücuma məruz qalmaq, həmləyə məruz qalmaq

  Tam oxu »
 • АТАКОВЫВАТЬ

  несов. bax атаковать

  Tam oxu »
 • АТАКОВЫВАТЬСЯ

  bax атаковаться

  Tam oxu »
 • АТАКСИЯ

  ж tib. ataksiya (əzələlərin hərəkətləri arasındakı ahəngin pozulması, hərəkət ahəngsizliyi)

  Tam oxu »
 • АТАКУЮЩИЙ

  1. прич. hücum edən, həmlə edən, hücumçu 2. прил. hücum -u[-ü]

  Tam oxu »
 • АТАМАН

  м ataman (1. kazaklarda müxtəlif hərbi və inzibati vəzifələrin adı; 2. dəstəbaşı, quldurbaşı; 3. dan

  Tam oxu »
 • АТАМАНИТЬ

  несов. dan. atamanlıq etmək, başçılıq etmək

  Tam oxu »
 • АТАМАНСКИЙ

  атаман söz. sif

  Tam oxu »
 • АТАМАНСТВО

  ср мн. нет atamanlıq

  Tam oxu »
 • АТАМАНСТВОВАТЬ

  несов. atamanlıq etmək, başçılıq etmək

  Tam oxu »
 • АТАМАНЩИНА

  ж мн. нет atamanşina, atamançılıq

  Tam oxu »
 • АТЕИЗМ

  м мн. нет ateizm, allahsızlıq

  Tam oxu »
 • АТЕИСТ

  м ateist, allahsız

  Tam oxu »
 • АТЕИСТИЧЕСКИ

  нареч. ateistcesinə

  Tam oxu »
 • АТЕИСТИЧЕСКИЙ

  атеист və атеизм söz. sif.; атеистический взгляд ateist baxış

  Tam oxu »
 • АТЕИСТКА

  ж ateist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АТЕЛЬЕ

  ср нескл. atelye (1. iş otağı; 2. emalatxana)

  Tam oxu »
 • АТЕРОСКЛЕРОЗ

  м tib. ateroskleroz (ürəkdamar sistemi xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • АТЛАНТ

  м atlant (1. anat. birinci boyun fəqərəsi; 2. мн. атланты arxit. kişi bədəni şəklində dayaqlar)

  Tam oxu »
 • АТЛАС

  А́ТЛАС м atlas (1. tarix, coğrafiya xəritələri məcmuəsi; 2. heyvanlara, bitkilərə və şairəyə aid şəkillər məcmuəsi)

  Tam oxu »
 • АТЛАСИСТЫЙ

  bax атласный 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • АТЛАСНЫЙ

  атлас söz. sif.; 1. atlazdan tikilmiş; атласное платье atlaz paltar; 2. atlaz kimi; атласная кожа atlaz kimi dəri

  Tam oxu »
 • АТЛЕТ

  м atlet; pəhləvan

  Tam oxu »
 • АТЛЕТИКА

  ж мн. нет idm. atletika (güc və çeviklik tələb edən idman); ◊ лёгкая атлетика yüngül atletika (qaçma, tullanma və s

  Tam oxu »
 • АТЛЕТИЧЕСКИЙ

  атлетика söz. sif.; atletik; атлетическое упражнение atletik məşq (təmrin); атлетическое телосложение pəhləvan bədəni

  Tam oxu »
 • АТМОСФЕРА

  ж atmosfer 1. Yeri bürüyən hava təbəqəsi; 2. fiz. təzyiq vahidi (1,033 kq/sm2); 3. məc. mühit, şərait, hava)

  Tam oxu »
 • АТМОСФЕРИЧЕСКИЙ

  атмосфера söz. sif.; атмосферические явления atmosfer hadisələri

  Tam oxu »
 • АТМОСФЕРНЫЙ

  атмосфера söz. sif.; атмосферное давление atmosfer təzyiqi; ◊ атмосферные осадки yağmur, yağıntı (yağış, qar

  Tam oxu »
 • АТОЛЛ

  м coğr. mərcan adası, atol

  Tam oxu »
 • АТОМ

  м fiz. atom (1. kimyəvi elementin ən kiçik hissəciyi; 2. məc. zərrə, hissəcik)

  Tam oxu »
 • АТОМИЗМ

  м bax атомистика

  Tam oxu »
 • АТОМИСТИКА

  ж мн. нет fəsl, atomistika (bütün materiyanın atomlardan ibarət olduğunu iddia edən materialist nəzəriyyə)

  Tam oxu »
 • АТОМИСТИЧЕСКИЙ

  атомистика və атомизм söz. sif.; атомистическая теория atomistik nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • АТОМИЧЕСКИЙ

  bax атомистический

  Tam oxu »
 • АТОМНИК

  м dan. atom mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • АТОМНОСТЬ

  bax валентность

  Tam oxu »
 • АТОМНЫЙ

  атом söz. sif.; атомный вес atom çəkisi

  Tam oxu »
 • АТОМЩИКИ

  мн. (ед. атомщик м) dan. atomçular (1. müharibədə atom silahından istifadə tərəfdarları; 2. bax atomnik)

  Tam oxu »
 • АТОНИЧЕСКИЙ

  атония söz. sif.; atonik, süst, zəif

  Tam oxu »
 • АТОНИЯ

  ж мн. нет tib. atoniya (tonusun itməsi; toxuma və əzələlərin süstlüyü, zəifliyi)

  Tam oxu »
 • АТРАКЦИОН

  bax аттракцион

  Tam oxu »
 • АТРИБУТ

  м atribut (1. fəlsəfədə: substansiyanın ayrılmaz xüsusiyyəti, ayrılmaz cəhəti, məs.: hərəkət materiyanın atributudur; 2

  Tam oxu »
 • АТРИБУТИВНОСТЬ

  ж мн. нет qram. atributivlik, təyinlik

  Tam oxu »
 • АТРИБУТИВНЫЙ

  атрибут (3-cü mənada) söz. sif.; atributiv, təyini

  Tam oxu »
 • АТРОПИН

  м мн. нет tib. atropin (ağrıkəsən dərman)

  Tam oxu »