Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АШУГ

  м aşıq

  Tam oxu »
 • АЭРАРИЙ

  м tib. aerari (hava vannası qəbul etmək üçün yer, meydança)

  Tam oxu »
 • АЭРАЦИЯ

  ж xüs. aerasiya, havalandırma (havasını dəyişdirmə, havaya vermə, hava buraxma)

  Tam oxu »
 • АЭРО-

  aero- (uçuculuq və aviasiya mənaları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi, məs.: aeroklub, aerodrom)

  Tam oxu »
 • АЭРОБНЫЙ

  аэробы söz. sif.; аэробные бактерии aerob bakteriyalar

  Tam oxu »
 • АЭРОБОМБА

  bax авиабомба

  Tam oxu »
 • АЭРОБЫ

  мн. biol. aeroblar, aerob bakteriyalar (yalnız sərbəst oksigen olan mühitdə yaşaya bilən bakteriyalar)

  Tam oxu »
 • АЭРОВОКЗАЛ

  м təyyarə vağzalı

  Tam oxu »
 • АЭРОГРАФИЯ

  bax аэрология

  Tam oxu »
 • АЭРОДИНАМИКА

  ж мн. нет aerodinamika (cisimlərin hərəkəti zamanı havanın onlara müqavimətindən bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ

  аэродинамика söz. sif.; aerodinamik; аэродинамическое качество самолёта təyyarənin aerodinamik keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМ

  м aerodrom (təyyarə meydanı)

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМНЫЙ

  аэродром söz. sif

  Tam oxu »
 • АЭРОКЛУБ

  м aeroklub (aviasiya həvəskarlarının klubu)

  Tam oxu »
 • АЭРОЛИТ

  м aerolit (göydən düşən daş)

  Tam oxu »
 • АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ

  аэрология söz. sif.; aeroloji; аэрологические наблюдения aeroloji müşahidələr

  Tam oxu »
 • АЭРОЛОГИЯ

  ж мн. нет aerologiya (atmosferin yuxarı qatlarında olan prosesləri öyrənən elm)

  Tam oxu »
 • АЭРОМАЯК

  м aeromayak (təyyarələrə yol göstərən güclü mayak)

  Tam oxu »
 • АЭРОМЕТР

  м xüs. aerometr (qazların və havanın çəki və sıxlığını ölçən cihaz)

  Tam oxu »
 • АЭРОМЕТРИЧЕСКИЙ

  аэрометрия söz. sif.; aerometrik

  Tam oxu »
 • АЭРОМЕХАНИКА

  ж aeromexanika (qazların tarazlıq və hərəkətindən bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ

  аэронавигация söz. sif

  Tam oxu »
 • АЭРОНАВИГАЦИЯ

  ж мн. нет aeronaviqasiya (təyyarə və dirijablları müəyyən istiqamətdə sürmək üsullarından bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • АЭРОНАВТ

  м aeronavt (uçucu aparatlarda uçan adam)

  Tam oxu »
 • АЭРОНАВТИКА

  ж мн. нет aeronavtika (havada uçma nəzəriyyəsi və sənəti)

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАН

  м köhn. aeroplan, təyyarə

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАННЫЙ

  аэроплан söz. sif

  Tam oxu »
 • АЭРОПОРТ

  м av. aeroport (xüsusi tikililəri olan böyük aerodrom), hava limanı

  Tam oxu »
 • АЭРОПОЧТА

  ж hava poçtu

  Tam oxu »
 • АЭРОСАНИ

  ед. нет aeroxizək (propeller vasitəsilə hərəkət edən motorlu xizək)

  Tam oxu »
 • АЭРОСЕВ

  м k. t. havadan səpin (toxumu təyyarə vasitəsilə səpmə)

  Tam oxu »
 • АЭРОСТАТ

  м av. aerostat (hava balonu)

  Tam oxu »
 • АЭРОСТАТИКА

  ж мн. нет aerostatika (hava və qazların tarazlığından bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • АЭРОСЪЁМКА

  bax аэрофотосъёмка

  Tam oxu »
 • АЭРОТАНК

  АЭРОТАНК, АЭРОТЕНК м xüs. aerotank (çirkli suları aerasiya etmək üçün hovuz)

  Tam oxu »
 • АЭРОТЕНК

  АЭРОТАНК, АЭРОТЕНК м xüs. aerotank (çirkli suları aerasiya etmək üçün hovuz)

  Tam oxu »
 • АЭРОТЕРАПИЯ

  ж tib. aeroterapiya (hava vasitəsilə müalicə)

  Tam oxu »
 • АЭРОТРАНСПОРТ

  м hava nəqliyyatı

  Tam oxu »
 • АЭРОФОТОСЪЁМКА

  ж aerofotoqrafiya (təyyarədən foto ilə şəkilçəkmə)

  Tam oxu »
 • Б

  част. bax бы

  Tam oxu »
 • БА

  межд. pa! pah! paho!

  Tam oxu »
 • БАБА

  БАБА I ж 1. dan. qadın, arvad; 2. məc. qorxaq, cəsarətsiz, iradəsiz, arvadxasiyyət kişi, ◊ бой-баба zirək qadın, ötkəm qadın; каменная баба xüs

  Tam oxu »
 • БАБА-ЯГА

  ж küpəgirən qarı, ifritə

  Tam oxu »
 • БАБАХ

  межд. gup, gumb, gurup (şaş təqlidi)

  Tam oxu »
 • БАБАХАНЬЕ

  ср dan. guppultu, gumbultu

  Tam oxu »
 • БАБАХАТЬ

  несов. bax бабахнуть

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬ

  сов. 1. şappıldatmaq, ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. guruldamaq

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬСЯ

  сов. guruldamaq, dəyib guppuldamaq

  Tam oxu »
 • БАБАШКА

  ж mətb. babaşka (naborun boş yerlərini doldurmaq üçün qurğuşun parçası)

  Tam oxu »
 • БАББИТ

  м tex. babbit (qalay, stibium və misdən əmələ gələn ağ ərinti)

  Tam oxu »