Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДУАЛИЗМ

  м мн. нет fəls. dualizm (monizmin əksinə olaraq, materiya ilə şüuru, varlıqla təfəkkürü, təbiətlə ruhu bir-birindən asılı olmayan iki əsas hesab edən

  Tam oxu »
 • ДУАЛИСТ

  м dualist (dualizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ

  дуализм və дуалист söz. sif.;. дуалистическое мировоззрение dualist dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • ДУБ

  м (мн. дубы) palıd, palıd ağacı

  Tam oxu »
 • ДУБАСИТЬ

  несов. dan. 1. kötəkləmək, əzişdirmək; 2. bərk vurmaq, taqqıldatmaq, döyəcləmək

  Tam oxu »
 • ДУБИЛЬНЫЙ

  прил. aşılayıcı; дубильное вещество aşı maddəsi, aşılayıcı maddə

  Tam oxu »
 • ДУБИЛЬНЯ

  ж (мн. дубильни) dabbaqxana

  Tam oxu »
 • ДУБИЛЬЩИК

  м dabbaq

  Tam oxu »
 • ДУБИНА

  ж и м 1. dəyənək, kötək; 2. məc. küt adam, qanmaz; ◊ дубина стоеросовая bax стоеросовый

  Tam oxu »
 • ДУБИНКА

  ж dəyənək, kötək

  Tam oxu »
 • ДУБИТЕЛЬ

  м aşılayıcı maddə

  Tam oxu »
 • ДУБИТЬ

  несов. aşılamaq (dərini)

  Tam oxu »
 • ДУБИТЬСЯ

  несов. aşılanmaq

  Tam oxu »
 • ДУБЛЕНИЕ

  ср мн. нет aşa qoyma (qoyulma), aşılama (dərini)

  Tam oxu »
 • ДУБЛЕННЫЙ

  прич. aşılanmış (dəri haqqında)

  Tam oxu »
 • ДУБЛЕР

  м dublyor, təkrarçı (teatrda: eyni rolu oynayan ikinci aktyor)

  Tam oxu »
 • ДУБЛЕТ

  ж dublet (1. bir şeyin ikinci nüsxəsi (ikincisi); 2. ovç. qoşa atəş; qoşalülə tüfəngdən bir-birinin ardınca atma)

  Tam oxu »
 • ДУБЛЕТНЫЙ

  дублет söz. sif

  Tam oxu »
 • ДУБЛЁНЫЙ

  прил. 1. aşılanmış; дублёная кожа aşılanmış dəri; 2. aşılanmış dəridən tikilən

  Tam oxu »
 • ДУБЛИКАТ

  м dublikat; surət, kopiya (sənədin ikinci nüsxəsi)

  Tam oxu »
 • ДУБЛИКАТНЫЙ

  дубликат söz. sif

  Tam oxu »
 • ДУБЛИРОВАНИЕ

  ср мн. нет 1. təkrar etmə, təkrarlama, eyni işi görmə; 2. eyni rolu ifa etmə

  Tam oxu »
 • ДУБЛИРОВАТЬ

  несов. 1. eyni şeyi ikinci dəfə görmək, eyni ya oxşar bir işi təkrar etmək; 2. hər hansı bir rolda əsas ifaçını əvəz etmək; 3

  Tam oxu »
 • ДУБЛИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. təkrarlanmaq; 2. surəti çıxardılmaq

  Tam oxu »
 • ДУБЛОН

  м dublon (İspaniyada və Fransada: qədim qızıl pul)

  Tam oxu »
 • ДУБЛЯЖ

  м dublyaj (səsli filmin başqa dilə çevrilməsi)

  Tam oxu »
 • ДУБНЯК

  м мн. нет palıdlıq, palıd meşəsi

  Tam oxu »
 • ДУБОВАТЫЙ

  прил. dan. kobud, korazehin, küt

  Tam oxu »
 • ДУБОВИК

  м bot. palıd göbələyi

  Tam oxu »
 • ДУБОВЫЙ

  1. дуб söz. sif.; дубовый лист palıd yarpağı; 2. palıd ağacından qayrılmış; дубовый шкаф palıd ağacından qayrılmış şkaf; 3

  Tam oxu »
 • ДУБОК

  м дуб söz. kiç.; cavan palıd ağacı

  Tam oxu »
 • ДУБОНОС

  м zool. baltadimdik (balaca oxuyan quş)

  Tam oxu »
 • ДУБРАВА

  ж köhn. 1. palıdlıq, palıd meşəsi; 2. ağaclıq

  Tam oxu »
 • ДУБРАВНЫЙ

  дубрава söz. sif

  Tam oxu »
 • ДУБРАВУШКА

  ж дубрава söz. kiç

  Tam oxu »
 • ДУБЫ

  ср собир. dan. 1. ağac, kötək, dəyənək, 2. qanmaz adamlar

  Tam oxu »
 • ДУБЯЩИЙ

  прич. aşılayan, aşılayıcı; дубящие вещества aşılayan, aşılayıcı maddələr

  Tam oxu »
 • ДУГА

  ж (мн. дуги); 1. əymə (qoşqu ləvazimatı); 2. qövs; радуга имеет форму дуги göy qurşağı qövs şeklindədir; ◊ согнуть в дугу (согнуть в три дуга) tabe et

  Tam oxu »
 • ДУГОВОЙ

  дуга söz. sif

  Tam oxu »
 • ДУГООБРАЗНЫЙ

  прил. qövsşəkilli, qövsəoxşar; дугообразный свод qövsşəkilli tağ

  Tam oxu »
 • ДУДА

  ж məh. bax дудка; ◊ в одну дуду (дудку) дудеть bir-birinin ağzına tüpürmək

  Tam oxu »
 • ДУДЕТЬ

  несов. 1. tütək çalmaq; 2. uğuldamaq

  Tam oxu »
 • ДУДКА

  ж tütək; ◊ плясать под чью-нибудь дудку birinin çaldığı hava ilə oynamaq

  Tam oxu »
 • ДУДКИ

  межд. 1. dan. olmaz! yox! yox, olmaz!; 2. boş şey, cəfəngiyat

  Tam oxu »
 • ДУДОЧКА

  ж дудка söz. kiç

  Tam oxu »
 • ДУДОЧКИ

  bax дудки

  Tam oxu »
 • ДУДОЧНЫЙ

  дудка söz. sif

  Tam oxu »
 • ДУДУК

  м tütək, düdük

  Tam oxu »
 • ДУДЧАТЫЙ

  прил. uzun, dar və içiboş

  Tam oxu »
 • ДУЖКА

  ж 1. дуга söz. kiç.; 2. idm. qapı (kroket oyununda), 3. əyri dəstək; 4. cınaq, cınaq sümüyü

  Tam oxu »