Rusca-azərbaycanca lüğət

 • МЛАДЕНЕЦ

  м bala, körpə, uşaq, tifil, çağa

  Tam oxu »
 • МЛАДЕНЧЕСКИЙ

  1. младенец söz. sif.; 2. məc. zəif, aciz, əlsiz-ayaqsız, bacarıqsız

  Tam oxu »
 • МЛАДЕНЧЕСТВО

  ср мн. нет körpəlik dövrü, uşaqlıq dövrü; в младенчестве uşaqlıqda, uşaqlıq dövründə

  Tam oxu »
 • МЛАДОЙ

  köhn. bax молодой; ◊ и стар и млад bax старый

  Tam oxu »
 • МЛАДОПИСЬМЕННЫЙ

  прил. dilç. keçmişdə əlifbası olmayan; младописьменные языки keçmişdə əlifbası olmayan dillər

  Tam oxu »
 • МЛАДОСТЬ

  ж мн. нет köhn. bax молодость

  Tam oxu »
 • МЛАДШИЙ

  прил. kiçik, balaca; младший брат kiçik (balaca) qardaş; младший комсостав kiçik komanda heyəti; младший лейтенант kiçik leytenant

  Tam oxu »
 • МЛАТ

  м köhn. şair. bax молот

  Tam oxu »
 • МЛЕКО

  ср мн. нет köhn. şair. bax молоко

  Tam oxu »
 • МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

  мн. (ед. млекопитающее ср) zool. məməlilər, məməli heyvanlar

  Tam oxu »
 • МЛЕНИЕ

  ср мн. нет 1. keyimə, keyləşmə; 2. donub qalma, quruyub qalma; 3. valeh olma

  Tam oxu »
 • МЛЕТЬ

  несов. 1. keyimək, keyləşmək; 2. donub qalmaq, quruyub qalmaq; 3. valeh olmaq

  Tam oxu »
 • МЛЕЧНИК

  м bot. qaranquşotu

  Tam oxu »
 • МЛЕЧНИКИ

  мн. bot. süd şirəsi borucuqları (bitkilərdə)

  Tam oxu »
 • МЛЕЧНЫЙ

  прил. 1. bax молочный; 2. südəoxşar; ◊ Млечный Путь astr. Ağ yol, Süd yolu, Kəhkəşan; млечный сок bot

  Tam oxu »
 • МНЕМОНИК

  м xüs. mnemonik (mnemonika mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • МНЕМОНИКА

  ж мн. нет xüs. mnemonika (hafizəni möhkəmlətmə və mükəmməlləşdirmə üsulları)

  Tam oxu »
 • МНЕМОНИЧЕСКИЙ

  xüs. мнемоника söz. sif.; mnemonik; мнемонические приёмы mnemonik üsullar

  Tam oxu »
 • МНЕМОТЕХНИКА

  ж мн. нет xüs. bax mnemonika

  Tam oxu »
 • МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ

  ж bax мнемонический

  Tam oxu »
 • МНЕНИЕ

  ср fikir, rəy, mülahizə; высказать свое мнение öz fikrini (rəyini) söyləmək; обмен мнениями fikir mübadiləsi; общественное мнение əfkari-ümumiyyə, ict

  Tam oxu »
 • МНИМОБОЛЬНОЙ

  м yalançı xəstə, özünü xəstəliyə vuran adam

  Tam oxu »
 • МНИМОСТЬ

  ж мн. нет xəyalilik, əsilsizlik; zahirilik, yalan olma

  Tam oxu »
 • МНИМОУМЕРШИЙ

  прил. zahirən ölmüş, özündən getmiş, qəşş etmiş

  Tam oxu »
 • МНИМЫЙ

  прил. 1. xəyali, əsilsiz, əsli olmayan, zahiri; мнимая опасность əsilsiz təhlükə; 2. saxta, uydurma, yalançı, yalan; мнимый больной yalançı xəstə; ◊ м

  Tam oxu »
 • МНИТЕЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет vasvasılıq, bədgümanlıq; hər şeydən şübhələnmə

  Tam oxu »
 • МНИТЕЛЬНЫЙ

  прил. vasvası, bədgüman, hər şeydən şübhələnən, vəsvəsəli; мнительный человек vəsvəsəli adam, vasvası adam

  Tam oxu »
 • МНИТЬ

  несов. köhn. güman etmək, zənn etmək, ümid etmək; ◊ много (высоко) мнить о себе öyünmək, lovğalanmaq, öz barəsində böyük fikirdə olmaq

  Tam oxu »
 • МНИТЬСЯ

  несов. köhn. güman edilmək, zənn edilmək, gəlmək; ему мнится, что... ona elə gəlir ki..

  Tam oxu »
 • МНИХ

  м qəd. bax монах

  Tam oxu »
 • МНОГИЕ

  1. в знач. прил. bir çox; прошли многие годы bir çox illər keçdi; 2. в знач. сущ. ед. нет çoxları; здесь многих я не знаю burada çoxlarını mən tanımır

  Tam oxu »
 • МНОГО

  нареч. 1. çox, çoxlu; он много знает o çox bilir; во дворе много детей həyətdə çoxlu uşaq vardır; 2. xeyli; много времени прошло с тех пор o zamandan

  Tam oxu »
 • МНОГОАКТНЫЙ

  прил. çoxpərdəli; многоактная пьеса çoxpərdəli pyes

  Tam oxu »
 • МНОГОАТОМНЫЙ

  прил. fiz. çoxatomlu

  Tam oxu »
 • МНОГОБОЖИЕ

  ср мн. нет çoxallahlılıq (dini sistem)

  Tam oxu »
 • МНОГОБОРЕЦ

  ж idmanın müxtəlif növləri üzrə yarışın iştirakçısı; çoxnövçü

  Tam oxu »
 • МНОГОБОРЬЕ

  ср мн. нет idmanın müxtəlif növləri üzrə yarış; çoxnövçülük

  Tam oxu »
 • МНОГОБРАЧИЕ

  ср мн. нет 1. çoxarvadlılıq (bax полигамия); 2. bot. bax однодомность

  Tam oxu »
 • МНОГОБРАЧНЫЙ

  прил. 1. çoxarvadlı; 2. bot. bax однодомный

  Tam oxu »
 • МНОГОВАТО

  нареч. 1. çoxca, bir qədər artıq, xeyli; 2. в знач. сказ. bir qədər çoxdur

  Tam oxu »
 • МНОГОВЕКОВОЙ

  МНОГОВЕКОВОЙ, МНОГОВЕКОВЫЙ прил. çoxəsrlik: 1. uzun əsrlərdən bəri davam edən, qədimdən davam edən, əsrlər boyunca davam edən; многовековая дружба рус

  Tam oxu »
 • МНОГОВЕКОВЫЙ

  МНОГОВЕКОВОЙ, МНОГОВЕКОВЫЙ прил. çoxəsrlik: 1. uzun əsrlərdən bəri davam edən, qədimdən davam edən, əsrlər boyunca davam edən; многовековая дружба рус

  Tam oxu »
 • МНОГОВЕРЕТЁННЫЙ

  прил. xüs. çoxiyli, ; çoxmilli

  Tam oxu »
 • МНОГОВЛАСТИЕ

  ср мн. нет 1. eyni vəzifəli hökumət orqanlarının çox olması; 2. bax многоначалие

  Tam oxu »
 • МНОГОВОДНОСТЬ

  ж мн. нет su çoxluğu, su bolluğu (çayda, göldə və s.)

  Tam oxu »
 • МНОГОВОДНЫЙ

  прил. çox sulu, bol sulu, suyu çox (olan); многоводные реки suyu çox olan çaylar

  Tam oxu »
 • МНОГОВОДЬЕ

  ср мн. нет 1. su çoxluğu (çayda, göldə), su artıqlığı; 2. suyum çox olduğu dövr (çayda, göldə və s.)

  Tam oxu »
 • МНОГОГЛАВЫЙ

  прил. çoxgünbəzli, çoxqübbəli

  Tam oxu »
 • МНОГОГЛАГОЛАНИЕ

  ср мн. нет köhn. uzunçuluq, çərənçilik, naqqallıq

  Tam oxu »
 • МНОГОГОВОРЯЩИЙ

  прил. çoxmənalı, çox məlumat verən, çox şeyi bildirən, çox şeyi göstərən

  Tam oxu »