Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПСАЛОМ

  м (dini) zəbur surəsi

  Tam oxu »
 • ПСАЛОМЩИК

  ж (dini) zəburçu; zəbur oxuyan (bax псалом)

  Tam oxu »
 • ПСАЛТЫРЬ

  м məzamir; zəbur kitabı (dini kitab)

  Tam oxu »
 • ПСАРНЫЙ

  прил. it damı -i[-ı]; псарный двор bax псарня

  Tam oxu »
 • ПСАРНЯ

  ж it damı

  Tam oxu »
 • ПСАРЬ

  м tar. itəbaxan

  Tam oxu »
 • ПСЕВДО...

  mürəkkəb sözlərin əvvəlində “yalançı, saxta” mənasını ifadə edən birinci tərkib hissəsi, məs.: псевдоучёный yalançı alim; псевдонаука saxta elm, yalan

  Tam oxu »
 • ПСЕВДОКЛАССИЦИЗМ

  м bax ложноклассицизм

  Tam oxu »
 • ПСЕВДОКЛАССИЧЕСКИЙ

  bax ложноклассический

  Tam oxu »
 • ПСЕВДОНИМ

  м təxəllüs

  Tam oxu »
 • ПСИНА

  ж мн. нет dan. 1. it əti; 2. it iyi; 3. м и ж köpək, zorba it

  Tam oxu »
 • ПСИНЫЙ

  прил. it -i[-ı]; псиный запах it iyi

  Tam oxu »
 • ПСИХ

  м dan. dəli

  Tam oxu »
 • ПСИХАСТЕНИК

  м tib. psixastenik (psixasteniya xəstəliyi olan adam)

  Tam oxu »
 • ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ

  прил. tib. psixasteniya -i[-ı]; psixastenik; психастенические симптомы psixasteniya əlamətləri

  Tam oxu »
 • ПСИХАСТЕНИЧКА

  ж tib. psixasteniyalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПСИХАСТЕНИЯ

  ж мн. нет tib. psixasteniya (özünə inanmazlıq, hər şeydən şübhələnmək, daim qorxmaq və s. şəklində təzahür edən ruhi xəstəlik)

  Tam oxu »
 • ПСИХИАТР

  м psixiatr (psixiatriya mütəxəssisi, ruhi xəstəliklər həkimi)

  Tam oxu »
 • ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ

  прил. tib. psixiatriya (psixiatr) -i[-ı]; психиатрическая лечебница psixiatriya müalicəxanası

  Tam oxu »
 • ПСИХИАТРИЯ

  ж мн. нет tib. psixiatriya (ruhi xəstəliklərdən və bunların müalicə üsullarından bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • ПСИХИКА

  ж мн. нет psixika; ruhi aləm, ruhi əhval

  Tam oxu »
 • ПСИХИЧЕСКИЙ

  прил. ruhi; психические болезни (tib.) ruhi xəstəliklər

  Tam oxu »
 • ПСИХО...

  mürəkkəb sözlərin əvvəlində “ruh, ruhi” mənasını ifadə edən birinci tərtib hissəsi, məs.: psixopatologiya, psixoterapiya

  Tam oxu »
 • ПСИХОАНАЛИЗ

  м psixoanaliz (şüursuz ruhi prosesləri diqqət mərkəzinə qoyan psixoloji üsul və psixoloji təlim)

  Tam oxu »
 • ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ

  прил. psixoanalitik

  Tam oxu »
 • ПСИХОВАТЬ

  несов. dan. özünü dəli kimi aparmaq, özünü dəliliyə qoymaq, cini tutmaq, dəliliyi tutmaq

  Tam oxu »
 • ПСИХОЗ

  м tib. psixoz (ruhi xəstəlik, anormallıq, dəlilik)

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГ

  м psixoloq (1. psixologiya mütəxəssisi; 2. insan psixologiyasının incəliklərini yaxşı bilən adam; həssas adam)

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИЗМ

  м мн. нет psixologizm (1. fəls. subyektiv psixologiyanı bütün fəlsəfənin əsası hesab edən fəlsəfi cərəyan; 2

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИСТ

  м psixologist, psixologizm tərəfdarı (bax психологизм 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИСТИЧЕСКИЙ

  прил. psixologizm (psixologist) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

  нареч. ruhi (psixoloji) cəhətdən

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

  прил. psixoloji, ruhi

  Tam oxu »
 • ПСИХОЛОГИЯ

  ж мн. нет psixologiya (1. psixi fəaliyyətin proseslərini və qanunlarını tədqiq edən elm; 2. bu və ya digər bir işə səbəb olan ruhi proseslər məcmusu;

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТ

  м dan. psixopat, dəli

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТИЧЕСКИЙ

  прил. psixopat -i[-ı], psixopatik

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТИЯ

  ж мн. нет tib. psixopatiya (ruhi fəaliyyətin pozulması, ruhi xəstəlik, dəlilik)

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТКА

  ж dan. psixopat (dəli) qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТОЛОГ

  м tib. psixopatoloq (psixopatologiya mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ

  прил. tib. psixopatoloji

  Tam oxu »
 • ПСИХОПАТОЛОГИЯ

  ж мн. нет tib. psixopatologiya (ruhi xəstəliklərdən bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • ПСИХОТЕРАПЕВТ

  м tib. psixoterapevt (psixoterapiya mütəxəssisi olan həkim)

  Tam oxu »
 • ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

  прил. tib. psixoterapevtik; psixoterapiya (psixoterapevt) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПСИХОТЕРАПИЯ

  ж мн. нет tib. psixoterapiya (psixi təsirlə, məs. hipnozla müalicə)

  Tam oxu »
 • ПСИХОТЕХНИКА

  ж psixotexnika (ruhi həyəcanları nümayiş etdirmə məharəti)

  Tam oxu »
 • ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ

  прил. psixotexniki

  Tam oxu »
 • ПСИХОФИЗИКА

  ж psixofızika

  Tam oxu »
 • ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ

  прил. xüs. psixofizioloji; психофизиологические законы psixofizioloji qanunlar

  Tam oxu »
 • ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

  ж мн. нет psixofiziologiya (fizioloji psixologiya)

  Tam oxu »
 • ПСИХРОМЕТР

  м fiz. psixrometr (havadakı rütubəti ölçən cihaz)

  Tam oxu »