Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПУАНСОВКА

  ж мн. нет tex. damğalama, damğa vurma, damğa basma

  Tam oxu »
 • ПУАНСОН

  м 1. tex. puanson (metalyayan ştampın üst hissəsi); 2. bax пунсон

  Tam oxu »
 • ПУАНТ

  м xüs. puant (balerinanın oynarkən baş barmağı üstə durması)

  Tam oxu »
 • ПУАНТИЛИЗМ

  м incəs. puantilizm (rəngkarlıq üsullarından biri)

  Tam oxu »
 • ПУБЛИКА

  ж мн. нет собир. camaat, xalq; tamaşaçılar; kütlə; театр полон публики teatr camaatla (tamaşaçılarla) doludur; читающая публика oxucu kütləsi

  Tam oxu »
 • ПУБЛИКАЦИОННЫЙ

  прил. elan -i[-ı]; публикационный лист elan vərəqəsi

  Tam oxu »
 • ПУБЛИКАЦИЯ

  ж 1. elan etmə, elan etdirmə, elan edilmə, dərc etdir(il)mə; публикация в газете qəzetdə elan etmə, dərc etmə (etdirmə); 2

  Tam oxu »
 • ПУБЛИКОВАТЬ

  несов. 1. elan etmək (mətbuatda); dərc etmək (etdirmək), 2. nəşr etmək

  Tam oxu »
 • ПУБЛИКОВАТЬСЯ

  несов. 1. elan edilmək (mətbuatda), dərc edilmək; 2. nəşr edilmək

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЦИСТ

  м publisist (ictimai-siyasi məsələlərə dair yazan yazıçı, mühərrir)

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЦИСТИКА

  ж мн. нет publisistika (1. ictimai-siyasi ədəbiyyat; 2. ictimai-siyasi ədəbiyyat janrı, üslubu; 3. publisistlik fəaliyyəti)

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

  прил. публицист (publisistika) -i[-ı]; publisistik; публицистический роман publisistik roman

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЦИСТКА

  ж publisist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЦИСТСКИЙ

  прил. publisist -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЧНО

  нареч. açıq, camaat qarşısında

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЧНОСТЬ

  ж мн. нет açıqlıq (camaat qarşısında icra etmə)

  Tam oxu »
 • ПУБЛИЧНЫЙ

  прил. 1. açıq; публичная лекция açıq mühazirə; 2. köhn. ümumi, ictimai, ellik; публичная библиотека ümumi kitabxana; ◊ публичный дом fahişəxana; публи

  Tam oxu »
 • ПУГАЛО

  ср oyuq, müqəvva, qorxuluq

  Tam oxu »
 • ПУГАНЫЙ

  прил. dan. qorxmuş, qorxudulmuş; ürkmüş, ürküdülmüş; ◊ путаная ворона и куста боится ilan vuran ala çatıdan qorxar (məsəl)

  Tam oxu »
 • ПУГАТЬ

  несов. 1. qorxutmaq, hədələmək; 2. ürkütmək

  Tam oxu »
 • ПУГАТЬСЯ

  несов. 1. qorxmaq; 2. ürkmək; 3. qorxudulmaq

  Tam oxu »
 • ПУГАЧ

  м 1. köhn. puqaç (probka atan uşaq tapançası); 2. məh. bayquş

  Tam oxu »
 • ПУГАЧЁВЩИНА

  ж мн. нет tar. Puqaçov hərəkatı (1773-1775-ci illərdə kazak Puqaçovun başçılıq etdiyi kəndli hərəkatının adı)

  Tam oxu »
 • ПУГЛИВО

  нареч. ürkə-ürkə, qorxa-qorxa; ürkək

  Tam oxu »
 • ПУГЛИВОСТЬ

  ж мн. нет 1. qorxaqlıq; 2. ürkəklik

  Tam oxu »
 • ПУГЛИВЫЙ

  прил. 1. qorxaq; 2. ürkək, ürkəyən

  Tam oxu »
 • ПУГНУТЬ

  сов. и однокр. 1. qorxutmaq; 2. ürkütmək, diksindirmək

  Tam oxu »
 • ПУГОВИЦА

  ж düymə

  Tam oxu »
 • ПУГОВИЧНЫЙ

  прил. düymə -i[-ı]; пуговичное производство düymə istehsalı

  Tam oxu »
 • ПУГОВКА

  ж пуговица söz. kiç. düyməcik; нос пуговкой fındıqburun

  Tam oxu »
 • ПУД

  м pud, bir pud

  Tam oxu »
 • ПУДЕЛЬ

  м (мн. пудели и пуделя) pudel (qıvrımtüklü it cinsi)

  Tam oxu »
 • ПУДЕЛЯТЬ

  несов. dan. vura bilməmək, yan vurmaq, yanılmaq (güllə atanda)

  Tam oxu »
 • ПУДИК

  м пуд söz. kiç

  Tam oxu »
 • ПУДИНГ

  м pudinq (un və ya düyü ilə kişmiş, yumurta və süddən hazırlanan kükü)

  Tam oxu »
 • ПУДЛИНГОВАНИЕ

  ср мн. нет tex. pudlinqləmə (çuqundan dəmir hazırlamanın köhnə üsulu)

  Tam oxu »
 • ПУДЛИНГОВАННЫЙ

  прич. tex. pudlinqlənmiş (bax пудлингование)

  Tam oxu »
 • ПУДЛИНГОВАТЬ

  сов. и несов. tex. pudlinqləmək (bax пудлингование)

  Tam oxu »
 • ПУДЛИНГОВАТЬСЯ

  несов. tex. pudlinqlənmək (bax пудлингование)

  Tam oxu »
 • ПУДЛИНГОВЫЙ

  прил. tex. pudlinqləmə -i[-ı]; пудлинговый способ pudlinqləmə üsulu; пудлинговая печь pudlinq peçi (bax пудлингование)

  Tam oxu »
 • ПУДОВИК

  м dan. 1. pudluq daş; 2. pudluq kisə

  Tam oxu »
 • ПУДОВЫЙ

  прил. pudluq; bir pudluq

  Tam oxu »
 • ПУДРА

  ж pudra, kirşan; ◊ сахарная пудра şəkər tozu, qənd ovuntusu

  Tam oxu »
 • ПУДРЕНИЕ

  ср мн. нет pudralama, pudralanma; kirşanlama, kirşanlanma

  Tam oxu »
 • ПУДРЕНИЦА

  ж pudra qutusu

  Tam oxu »
 • ПУДРЕННЫЙ

  прич. pudralanmış. kirşanlanmış

  Tam oxu »
 • ПУДРЕНЫЙ

  прил. pudralı, kirşanlı; pudralanmış, kirşanlanmış (sifət və s.)

  Tam oxu »
 • ПУДРИТЬ

  несов. pudralamaq, pudra sürtmək; pudra vurmaq, kirşan vurmaq; kirşanlamaq, kirşan sürtmək; ◊ пудрить голову töhmətləmək, danlamaq, abırlamaq, məzəmmə

  Tam oxu »
 • ПУДРИТЬСЯ

  несов. pudralanmaq, kirşanlanmaq

  Tam oxu »
 • ПУЗАН

  м dan. yekəqarın (adam)

  Tam oxu »