Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПШЕНИЦА

  ж мн. нет buğda

  Tam oxu »
 • ПШЕНИЧКА

  ж мн. нет 1. пшеница söz. kiç.; 2. büğadanın bərk növünün yarması; yarmadan bişirilmiş sıyıq; 3. məh

  Tam oxu »
 • ПШЕНИЧКОВЫЙ

  прил. məh. qarğıdalı -i[-ı]; пшеничковая мука qarğıdalı unu

  Tam oxu »
 • ПШЕНИЧНЫЙ

  прил. buğda -u[-ü]; пшеничная мука buğda unu

  Tam oxu »
 • ПШЕНО

  ср мн. нет darı, darı yarması

  Tam oxu »
 • ПШЁНКА

  ж dan. darı sıyığı

  Tam oxu »
 • ПШЁННЫЙ

  прил. darı -i[-ı]; пшённая каша darı sıyığı

  Tam oxu »
 • ПШИК

  м dan. heç bir şey, heç zad, heç nə, heç; остался один пшик heç zad (heç nə) qalmadı

  Tam oxu »
 • ПШОНКА

  ж 1. məh. qarğıdalı; 2. darı sıyığı, darı aşı

  Tam oxu »
 • ПШОННИК

  м dan. 1. bax шпонка 2-ci mənada; 2. məh. qarğıdalı çörəyi

  Tam oxu »
 • ПЫЖ

  м 1. sıxı (ağızdandoldurulan tüfəngi dolduranda barıtın və ya saçmanın üstündən basılan əski); 2. tıxac; 3

  Tam oxu »
 • ПЫЖИК

  м 1. cavan şimal maralı; 2. cavan şimal maralı dərisi; 3. dan. pota

  Tam oxu »
 • ПЫЖИКОВЫЙ

  прил. maral balasının dərisindən tikilmiş

  Tam oxu »
 • ПЫЖИТЬСЯ

  несов. dan. 1. burnunu yuxarı tutmaq, qürurlanmaq, şişmək; özünü çəkmək; 2. gücənmək, dəridən çıxmaq, əlləşmək

  Tam oxu »
 • ПЫЛ

  м мн. нет 1. məh. od, alov; 2. məc. coşğunluq, qızğınlıq, hərarət, dəliqanlılıq; qeyrət; ◊ в пылу...

  Tam oxu »
 • ПЫЛАТЬ

  несов. 1. alovlanmaq, alışmaq, şölələnmək, od tutub yanmaq, zəbanə çəkmək; 2. işıqlanmaq, şəfəqlənmək; 3

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕВИДНЫЙ

  прил. tozşəkilli, toz halından-toz kimi; пылевидное топливо toz halında yanacaq

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕВОЙ

  прил. toz -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩИЙ

  прил. tex. tozsoran, tozyığan; пылевсасывающие установки tozsoran qurğular

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕМЕР

  м tozölçən (havadakı tozun miqdarını müəyyən edən cihaz)

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

  ж мн. нет xüs. tozkeçirməmə (qabiliyyəti)

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

  прил. xüs. tozkeçirməyən, tozkeçməyən

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩИЙ

  прил. xüs. toztəmizləyən, tozsoran; пылеотсасывающие механичны toztəmizləyən (tozsoran) mexanizmlər

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ

  м tex. 1. toztəmizləyən maşın; 2. bax пылеуловитель

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕСОС

  м xüs. tozsoran (cihaz)

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ

  ср xüs. havada və qazda olan tozu təmizləmə

  Tam oxu »
 • ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ

  м tex. tozyığan (havanı tozdan təmizləyən cihaz)

  Tam oxu »
 • ПЫЛИНКА

  ж 1. toz, toz dənəsi, toz zərrəsi; 2. bot. bax пыльца

  Tam oxu »
 • ПЫЛИТЬ

  несов. toz eləmək, toz qaldırmaq, tozlamaq

  Tam oxu »
 • ПЫЛИТЬСЯ

  несов. tozlanmaq, toz basmaq

  Tam oxu »
 • ПЫЛИЩА

  ж toz (böyük miqdarda)

  Tam oxu »
 • ПЫЛКИЙ

  прил. 1. atəşli, hərarətli, odlu, alovlu; 2. coşğun, qızğın, ehtiraslı, dəliqanlı

  Tam oxu »
 • ПЫЛКОСТЬ

  ж мн. нет atəş, hərarət; qızğınlıq, coşğunluq, dəliqanlılıq, ehtiras

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬ

  ж мн. нет toz; ◊ пустить пыль в глаза goplamaq, gop gəlmək, gopa basmaq, aldatmaq, gözünə kül üfürmək

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬНИК

  м tozluq (1. bot. çiçəyin erkəkciyində olan toz kisəsi; 2. tozdan qoruyan plaş)

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬНОЙ

  прил. toz -i[-ı], пыльная тряпка toz əskisi

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬНЫЙ

  прил. 1. tozlu, toz basmış; пыльная дорога tozlu yol; 2. bax пыльной

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬЦА

  ж мн. нет bot. tozcuq (bitkilərdə erkək cinsiyyət hüceyrəsi.)

  Tam oxu »
 • ПЫЛЬЦЕВОЙ

  прил. bot.. tozcuq -i[-ı]; ◊ пыльцевое зерно bot. tozcuq danəsi

  Tam oxu »
 • ПЫРЕЙ

  м bot. ayrıq (yemlik dənli bitki)

  Tam oxu »
 • ПЫРЕЙНИК

  at bot. ayrıqotu, ayrıqotu gövdəsi

  Tam oxu »
 • ПЫРНУТЬ

  однокр. dan. deşmək, soxmaq, batırmaq, vurmaq (bıçaq, süngü və s. ilə)

  Tam oxu »
 • ПЫРЯТЬ

  несов. bax пырнуть

  Tam oxu »
 • ПЫТАННЫЙ

  прич. 1. əzab verilmiş, əziyyət verilmiş; incidilmiş; 2. məh. yoxlanmış, sınanmış, sınaqdan keçirilmiş, təcrübədən keçirilmiş

  Tam oxu »
 • ПЫТАТЬ

  несов. 1. əzab vermək, əziyyət vermək, işgəncə vermək, incitmək; 2. məh. yoxlamaq, sınamaq, təcrübədən keçirtmək; 3

  Tam oxu »
 • ПЫТАТЬСЯ

  несов. səy etmək, cəhd etmək, çalışmaq, əlləşmək; təşəbbüs etmək, təcrübə etmək; işgəncə verilmək, işgəncəyə məruz qalmaq

  Tam oxu »
 • ПЫТКА

  ж 1. əzab, əziyyət, işgəncə; 2. məc. vicdan əzabı, mənəvi əzab

  Tam oxu »
 • ПЫТЛИВОСТЬ

  ж мн. нет hər şeylə maraqlanma, hər şeyi bilmək istəmə

  Tam oxu »
 • ПЫТЛИВЫЙ

  прил. hər şeylə maraqlanan, hər şeyi bilmək istəyən

  Tam oxu »
 • ПЫТОЧНЫЙ

  прил. işgəncə -i[-ı]

  Tam oxu »