Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ФА

  ср нескл. mus. fa (musiqi qammasının dördüncü notu)

  Tam oxu »
 • ФАБЗАВКОМ

  м (фабрично-заводской комитет) fabrik-zavod komitəsi

  Tam oxu »
 • ФАБЗАВУЧ

  м (школа фабрично-заводского ученичества) fabrik-zavod şagirdliyi məktəbi

  Tam oxu »
 • ФАБЗАВУЧНИК

  м dan. fabrik-zavod məktəbi şagirdi

  Tam oxu »
 • ФАБИАНЕЦ

  м tar. (siyasi) fabiçi (İngiltərədə Fabi cəmiyyətinin üzvü və ya tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • ФАБИАНСКИЙ

  прил. tar. (siyasi) Fabi -i[-ı]; фабианское общество Fabi cəmiyyəti (İngiltərədə: ziyalılar tərəfindən 1884-cü ildə yaranmış islahatçı təşkilat)

  Tam oxu »
 • ФАБИАНСТВО

  ср мн. нет (siyasi) fabiçilik; Fabi hərəkatı, Fabi məfkurəsi (bax фабианский)

  Tam oxu »
 • ФАБКОМ

  м (фабричный комитет) fabrik komitəsi

  Tam oxu »
 • ФАБЛИО

  ФАБЛИО, ФАБЛЬО ср нескл. ədəb. fablio (orta əsrlər ədəbiyyatının əsas janrlarından biri olan kiçik, çox vaxt məzhəkə xarakteri daşıyan hekayələrin adı

  Tam oxu »
 • ФАБЛЬО

  ФАБЛИО, ФАБЛЬО ср нескл. ədəb. fablio (orta əsrlər ədəbiyyatının əsas janrlarından biri olan kiçik, çox vaxt məzhəkə xarakteri daşıyan hekayələrin adı

  Tam oxu »
 • ФАБРА

  ж мн. нет köhn. fabra (bığ-saqqalı boyamaq üçün qara rəng)

  Tam oxu »
 • ФАБРИКА

  ж fabrik

  Tam oxu »
 • ФАБРИКА-КУХНЯ

  ж fabrik-mətbəx

  Tam oxu »
 • ФАБРИКАНТ

  м fabrikçi, fabrik sahibi

  Tam oxu »
 • ФАБРИКАНТСКИЙ

  прил. fabrikçi -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАБРИКАТ

  м xüs. fabrikat (hazır fabrik malı)

  Tam oxu »
 • ФАБРИКАЦИЯ

  ж 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlama, hazırlanma; istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. məc. qayırma, düzəltmə; uydurma

  Tam oxu »
 • ФАБРИКОВАННЫЙ

  прич. 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlanmış, istehsal edilmiş; 2. məc. qayrılmış, düzəldilmiş; uydurulmuş

  Tam oxu »
 • ФАБРИКОВАТЬ

  несов. 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlamaq, istehsal etmək; 2. məc. qayırmaq, düzəltmək; uydurmaq

  Tam oxu »
 • ФАБРИКОВАТЬСЯ

  несов. 1. (fabrik üsulu ilə) qayrılmaq, hazırlanmaq, istehsal edilmək (mal); 2. məc. düzəldilmək, qayrılmaq; uydurulmaq

  Tam oxu »
 • ФАБРИТЬ

  несов. köhn. fabra ilə boyamaq, fabra sürtmək (bığına, saqqalına)

  Tam oxu »
 • ФАБРИТЬСЯ

  несов. köhn. 1. bığ-saqqalını boyamaq; 2. fabra sürtülmək

  Tam oxu »
 • ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЙ

  ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЙ, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ прил. fabrik-zavod -i[-ı]; фабрично-заводской комитет fabrik-zavod komitəsi

  Tam oxu »
 • ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ

  ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЙ, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ прил. fabrik-zavod -i[-ı]; фабрично-заводской комитет fabrik-zavod komitəsi

  Tam oxu »
 • ФАБРИЧНЫЙ

  прил. 1. fabrik -i[-ı]; фабричная марка fabrik markası; 2. fabrikdə hazırlanmış; 3. sənaye -i-ı; фабричный город sənaye şəhəri; 4

  Tam oxu »
 • ФАБУЛА

  ж ədəb. fabula (ədəbi əsərin və onda təsvir edilən hadisələrin süjet sxemi-məzmunu)

  Tam oxu »
 • ФАБУЛЬНЫЙ

  ФАБУЛЬНЫЙ, ФАБУЛЯРНЫЙ прил. ədəb. fabula -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАБУЛЯРНЫЙ

  ФАБУЛЬНЫЙ, ФАБУЛЯРНЫЙ прил. ədəb. fabula -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАВН

  м favn (1. qədim Roma əsatirində: çöl, dağ və meşə allahı; 2. zool. Amerika meymunu cinsi)

  Tam oxu »
 • ФАВОР

  м мн. нет himayə, havadarlıq, himayəçilik

  Tam oxu »
 • ФАВОРИТ

  м 1. köhn. istəkli, əziz; 2. köhn. oynaş; 3. idm. favorit (yarışda birinciliyə ən çox şansı olan idmançı)

  Tam oxu »
 • ФАВОРИТКА

  ж 1. bax фаворит 1-ci və 3-cü mənalarda; 2. məşuqə, aşna, sevgili

  Tam oxu »
 • ФАГОТ

  м mus. faqot (nəfəslə çalınan musiqi aləti)

  Tam oxu »
 • ФАГОТЕРАПИЯ

  ж tib. faqoterapiya (bəzi yoluxucu xəstəliklərin bakteriofaqla müalicəsi)

  Tam oxu »
 • ФАГОТИСТ

  м mus. faqotçalan

  Tam oxu »
 • ФАГОТНЫЙ

  прил. faqot -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАГОЦИТ

  м biol. faqosit (yad cisimcikləri və bakteriyaları udub həzm etmək qabiliyyətinə malik olan hüceyrə)

  Tam oxu »
 • ФАГОЦИТАРНЫЙ

  прил. faqositoz -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАГОЦИТОЗ

  м мн. нет biol. faqositoz (yad cisimciklərin və bakteriyaların faqositlər tərəfindən udulub həzm olunması)

  Tam oxu »
 • ФАЗА

  ж 1. dövr, mərhələ, səfhə; 2. astr., fiz., geol., tex. faza

  Tam oxu »
 • ФАЗАН

  м zool. qırqovul

  Tam oxu »
 • ФАЗАНИЙ

  прил. qırqovul -i[-ı]; фазаньи перья qırqovul lələyi (lələkləri)

  Tam oxu »
 • ФАЗАНИНА

  ж мн. нет qırqovul əti

  Tam oxu »
 • ФАЗАНИХА

  ж dan. dişi qırqovul

  Tam oxu »
 • ФАЗАНОВЫЕ

  мн. zool. qırqovullar fəsiləsi

  Tam oxu »
 • ФАЗИС

  м bax фаза 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ФАЗНЫЙ

  прил. fiz., tex. faza -i[-ı]; fazalı; фазный компенсатор fazalı kompensator

  Tam oxu »
 • ФАЗОВЫЙ

  прил. faza -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ФАЗОМЕТР

  м fiz., tex. fazometr, fazaölçən (elektrik cərəyanı fazaları ilə gərginlik arasındakı fərqi göstərən cihaz)

  Tam oxu »
 • ФАЗОТРОН

  м fiz. fazotron (atom nüvəsi fizikası sahəsində tədqiqat qurğularından birinin adı)

  Tam oxu »