Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ШМАЛЬТА

  ж мн. нет bax смальта

  Tam oxu »
 • ШМАТ

  м dan. tikə, parça, çəngə

  Tam oxu »
 • ШМАТОК

  м dan. tikə, parça

  Tam oxu »
 • ШМЕЛИНЫЙ

  прил. eşşekarısı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ШМЕЛЬ

  м zool. eşşəkarısı

  Tam oxu »
 • ШМУЦТИТУЛ

  м mətb. şmustitul (1. kitabın baş səhifəsinin qabağında yerləşən və onun qısa sərlövhəsi yazılmış olan səhifə; 2

  Tam oxu »
 • ШМЫГ

  межд. в знач. сказ. dan. qaçdı, əkildi

  Tam oxu »
 • ШМЫГАТЬ

  несов. dan. 1. sürtmək, çəkmək; шмыгать щёткой şotka çəkmək; 2. oraya-buraya qaçmaq, ora-bura çapmaq, getmək; ◊ шмыгать носом burnunu çəkmək; шмыгать

  Tam oxu »
 • ШМЫГНУТЬ

  однокр. bax шмыгать

  Tam oxu »
 • ШМЯК

  межд. в функ. сказ. düşdü (yıxıldı); vurmaq, çırpmaq

  Tam oxu »
 • ШМЯКАТЬ

  несов. dan. şappıltı ilə yıxmaq (salmaq, düşürmək, tökmək), çırpmaq

  Tam oxu »
 • ШМЯКАТЬСЯ

  несов. dan. şappıltı ilə düşmək (yıxılmaq, tökülmək)

  Tam oxu »
 • ШМЯКНУТЬ

  однокр. dan. bax шмякать

  Tam oxu »
 • ШМЯКНУТЬСЯ

  однокр. dan. bax шмякаться

  Tam oxu »
 • ШНАПС

  м мн. нет dan. köhn. araq (tünd alınan içkisi)

  Tam oxu »
 • ШНЕК

  м tex. şnek (səpələnən şeyləri və ya tayları kiçik məsafəyə nəql etmək üçün navalçaşəkilli konveyer)

  Tam oxu »
 • ШНИЦЕЛЬ

  м aşp. şnisel (kotletə oxşar xörək)

  Tam oxu »
 • ШНУР

  м 1. qaytan, bağ; 2. xüs. ip; 3. tex. şnur (izoiyasiya edilmiş elektrik məftili)

  Tam oxu »
 • ШНУРОВАЛЬНЫЙ

  прил. xüs. qaytarılama -i[-ı]; шнуровальный станок qaytanlama dəzgahı

  Tam oxu »
 • ШНУРОВАНИЕ

  ср qaytanlama, qaytanla bağlama

  Tam oxu »
 • ШНУРОВАННЫЙ

  прич. 1. qaytanlanmış, qaytanla bağlanmış; 2. qaytanla tikilmiş

  Tam oxu »
 • ШНУРОВАТЬ

  несов. 1. qaytanlamaq, qaytanla bağlamaq; 2. qaytanla tikmək

  Tam oxu »
 • ШНУРОВАТЬСЯ

  несов. 1. qaytanlanmaq, qaytanla bağlanmaq; 2. qaytanla tikilmək

  Tam oxu »
 • ШНУРОВКА

  ж 1. qaytanla(n)ma, qaytanla bağla(n)ma; 2. qaytanla tik(il)mə; 3. qaytanlanmış yer, qaytanla bağlanmış yer, qaytan keçirilmiş yer; 4

  Tam oxu »
 • ШНУРОВОЙ

  прил. qaytanla tikilmiş, qaytan lanmış

  Tam oxu »
 • ШНУРОК

  м шнур (1-ci mənada) söz. kiç

  Tam oxu »
 • ШНЫРИТЬ

  dan. bax шнырять

  Tam oxu »
 • ШНЫРНУТЬ

  однокр. dan. bax шнырять

  Tam oxu »
 • ШНЫРЯТЬ

  несов. dan. oraya-buraya qaçmaq, oraya-buraya çapmaq; ◊ шнырять глазами dan. göz gəzdirmək

  Tam oxu »
 • ШОВ

  м (мн. швы) 1. tikiş yeri, tikiş, bəxyə; наложить швы (tib.) yaranı tikmək; 2. xüs. bənd yeri, bitişik yeri; qaynaq yeri; 3

  Tam oxu »
 • ШОВИНИЗМ

  м мн. нет şovinizm (ifrat millətçilik; başqa millətlərə qarşı ədavət və nifrət təbliğ edən ən mürtəce (qatı) millətçilik)

  Tam oxu »
 • ШОВИНИСТ

  м şovinist (qatı millətçi)

  Tam oxu »
 • ШОВИНИСТИЧЕСКИЙ

  прил. şovinizm (şovinist) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ШОВИНИСТКА

  ж şovinist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ШОВНЫЙ

  прил. bəxyeük, bəxyə -i[-ı]; шовный материал bəxyəlik material

  Tam oxu »
 • ШОК

  м tib. şok (1. ağır ruhi sarsıntı və ya bədənin ağır zədələnməsi nəticəsində orqanizm funksiyalarının ümumi pozuluşu; 2

  Tam oxu »
 • ШОКИРОВАННЫЙ

  прич. 1. utandırılmış, pərt edilmiş; 2. heyrətləndirmək

  Tam oxu »
 • ШОКИРОВАТЬ

  несов. 1. toxunmaq, utandırmaq, xəcalət vermək, pərt etmək; 2. heyrətləndirmək

  Tam oxu »
 • ШОКИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. utandırılmaq, pərt edilmək; 2. heyrətlən(diril)mək

  Tam oxu »
 • ШОКОВЫЙ

  прил. şok -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ШОКОЛАД

  м мн. нет şokolad

  Tam oxu »
 • ШОКОЛАДКА

  ж dan. şokolad konfet

  Tam oxu »
 • ШОКОЛАДНИК

  м köhn. kakao ağacı

  Tam oxu »
 • ШОКОЛАДНЫЙ

  прил. 1. şokolad -i[-ı]; шоколадная фабрика şokolad fabriki: 2. şokoladlı; шоколадное мороженое şokoladlı dondurma; ◊ шоколадное дерево (köhn

  Tam oxu »
 • ШОМПОЛ

  м (мн. шомполы и шомпола) 1. sünbə; 2. şiş (kabab üçün)

  Tam oxu »
 • ШОМПОЛКА

  ж dan. şompolka (tüfəng)

  Tam oxu »
 • ШОМПОЛЬНЫЙ

  прил. 1. sünbə -i[-ı]; 2. ağızdan dolan, ağızdan doldurulan (tüfəng)

  Tam oxu »
 • ШОРЕЦ

  м (мн. шорцы) şor (Şimali Altayda yaşayan türkdilli xalq)

  Tam oxu »
 • ШОРКА

  ж xüs. sinəbənd (atda)

  Tam oxu »
 • ШОРКАНЬЕ

  ср мн. нет məh. xışıidama; xışıltı, xırtıltı

  Tam oxu »