SİFƏT

SİFƏT1

ə. 1) üz, çöhrə, bəniz; 2) keyfiyyət.

SİFƏT2

ə. əşyanın necəliyini bildirən nitq hissəsi.

SİFAT
SİFLƏ

Значение слова в других словарях