SOLFECİO

[ital.] сущ. муз. сольфеджио (музыка кьатӀунин алакьун, гьакӀни нотаяр кӀелунин тежриба артухрун патал ччирдай тарс).
SOLDURMAQ
SOLĞUN
OBASTAN VİKİ
Solfecio
Solfecio (it. solfeggio - "sol" və "fa" notlarının adından olan) — polisemantik musiqi termini, mənası: musiqi duyumunun və musiqi yaddaşının inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş akademik fənn, o cümlədən solfecio (solmizasiya), musiqi diktantı, slux təhlili; tək və ya çoxsəsli solfecio və ya dinləmə təhlili üçün məşqlər topluları; səs inkişafı üçün xüsusi vokal məşqləri, həmçinin vokalizasiya. Brokhauz və Efron ensiklopedik lüğətinə görə, solfecio mətnsiz notların oxunması üçün ilkin vokal məşqlərdir. Solfecio melodiyasını oxuyarkən hər not deyilir. Solfecio məşqləri daha asandan daha çətinə tədricən keçidlə bir topluda təşkil edilir. Solfeciolar bütün böyük və kiçik düymələrdə və həm qadın, həm də kişi səsləri üçün bütün düymələrdə yazılır. Əsasən təksəsli solfeciolar yazılır, lakin iki və üç səslilər də var ki, onların məqsədi müğənniyə başqa səslərin ifasına görə çaşqınlığa düşmədən öz partiyasını müstəqil ifa etməyi öyrətməkdir. Konservatoriyalarda slux qabiliyyətini və notaları tez və səhvsiz oxumaq bacarığını inkişaf etdirməyin ən etibarlı yolu kimi solfecioya xüsusi diqqət yetirilir.

Digər lüğətlərdə