SUBSTANTİVLƏŞMƏ

сущ. лингв. субстантивация, существителнидин (исимдин) категориядиз фин, исим хьунухь (мес. прилагательнидикай-сифетдикай).
SUBSTANSİYA
SUBSTANTİVLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə