Словарь терминов

  • dəbbə pulu

    Müqavilə ilə müəyyənləşdirilən, öhdəliyin icra edilmədiyi və ya lazımınca icra edilmədiyi, o cümlədən icranın gecikdirildiyi halda borclunun kreditora

    Полностью »
  • dəfinə

    Torpağa basdırılmış və ya başqa üsulla gizlədilmiş pul və ya digər əşya

    Полностью »
  • dələduzluq

    Sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə

    Полностью »
  • dəniz quldurluğu

    Özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə dəniz və çay gəmisinə edilən basqın

    Полностью »
  • dəniz limanı

    Xüsusi ərazidə və akvatoriyada yerləşən və ticarət gəmiçiliyi məqsədi ilə istifadə olunan gəmilərə və sərnişinlərə xidmət göstərilməsi, yüklər ilə əmə

    Полностью »
  • dərc

    Seçki komissiyalarının və seçkilərin (referendumun) keçirilməsində iştirak edən digər dövlet orqanlarının seçkilərlə (referendumla) bağlı qərarlarının

    Полностью »
  • dərc edilmə

    Əsərin müəllifinin və ya fonoqram istehsalçısının razılığı ilə əsərin, fonoqramın kütlənin tələbatını ödəmək üçün dövriyyəyə buraxılması, elektron-inf

    Полностью »
  • dərman vasitələri

    Xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası, müalicəsi üçün istifadə edilən bioloji və farmakoloji fəallığa malik müxtəlif mənşəli (bitki, heyvan, sin

    Полностью »
  • dərman vasitələri ilə davranış

    Yeni dərman vasitələrinin və onların substansiyalarının elmi axtarışı və hazırlanması, dərman vasitələrinin hazır şəkilə salınması, emalı, qablaşdırıl

    Полностью »
  • dərzixana

    Sifariş əsasında üst geyimlərin (kostyumlar, şalvarlar, palto və gödəkçələr, köynəklər, baş geyimləri və s

    Полностью »
  • diler

    Birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından, öz hesabına bağlanmasını həyata keçirən və sonradan onu birjada satmaqla məşğul olan birja vas

    Полностью »
  • diler fəaliyyəti

    Öz adından və öz hesabına əvvəlcədən kütləvi elan olunmuş alış və (və ya) satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı -satqı əqdlərinin bağlanmas

    Полностью »
  • dini etiqad azadlığı

    Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə e`tiqad etmək, dinə münasibəti ilə əlaqə

    Полностью »
  • dini icma

    Dinə birlikdə ibadət və digər dini tələbatı ödəmək məqsədilə könüllülük əsasında birləşmiş dindar şəxslərin yerli dini qurumu

    Полностью »
  • dini qurumlar

    Dini icmalar, idarələr və mərkəz, dini qardaşlıqlar, dini tədris müəssisələri, onların birlikləri

    Полностью »
  • diplomatik xidmət

    Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini həyata keçirən müvafiq dövlət orqanlarında vətəndaşların peşəkar fəaliyyəti

    Полностью »
  • diskont

    Veksellərin uçotu zamanı uçot təşkilatları tərəfindən alınan məbləğ

    Полностью »
  • diskresion səlahiyyətlər

    Qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi

    Полностью »
  • dividend

    Hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi v

    Полностью »
  • DNS

    Domen adları sistemi (Domain Name System). DNS-nin əsas təyinatı qurğuların domen adlarını İP-ünvanlara və İP-ünvanları domen adlarına dəyişməkdir

    Полностью »
  • DNS-server

    Bir və ya bir neçə zonanın saxlanmasını və DNS-nin verilənlər bazasında olan sorğuları emal edən proqram

    Полностью »
  • domen

    DNS-də domen adları fəzasının mərkəzləşdirilmiş inzibatlaşdırılan sahəsi

    Полностью »
  • domen adı

    DNS-nin verilənlər bazasındakı, adətən bir-birindən «.» işarəsi ilə ayrılmış şəkildə göstərilən yazının eyniləşdiricisi

    Полностью »
  • donor

    I Qrant alanla münasibətlərində qrant verən II Öz orqan və (və ya) toxumalarını xəstə şəxslərə köçürmək üçün könüllü olaraq verən şəxs

    Полностью »
  • DOPOQ

    «Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında» Avropa Sazişi

    Полностью »
  • dotasiya

    Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən mali

    Полностью »
  • dövlət arxivi

    Arxiv işini həyata keçirən dövlət müəssisəsi

    Полностью »
  • dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər

    Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri

    Полностью »
  • dövlət borcalması

    Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri və qeyri-rezidentləri tərəfindən qaytarılma şərtləri borcverənlə razılaşdırılm

    Полностью »
  • dövlət borcu

    Müvafiq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət zəmanəti əsasında alınan və müəyyən olunmuş müddətlərdə qaytarılmasına öhdəlik götürülən maliyyə vəs

    Полностью »
  • dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestri

    Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin uçotu və idarə olunması məqsədilə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada aparılan reyestr

    Полностью »
  • dövlət büdcəsindən kənarda əməliyyatlar

    Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada büdcədən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və h

    Полностью »
  • dövlət büdcəsinin kassa icrası

    Büdcə gəlirlərinin büdcəyə daxilolmasını və xərclərinin büdcə təsnifatına uyğun olaraq xəzinədarlıq vasitəsilə ünvanlı istifadəsini təmin edən icra me

    Полностью »
  • dövlət daktiloskopik qeydiyyatı

    Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daktiloskopik məlumatların alınması, uçotu, saxlanılması, təsnifatı və verilməsi, insan şəxsiyyətinin müəyy

    Полностью »
  • dövlət damazlıq kitabı

    Damazlıq heyvanların mənşəyinin, eksteryer, döllük və məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin, digər seleksiya əhəmiyyətli əlamətlərinin heyvan cinsləri üzrə qe

    Полностью »
  • dövlət damazlıq kitabları

    Sabit irsi əlamətlərə malik damazlıq heyvanların bioloji və morfoloji keyfiyyətinin qeydiyyat kitabları

    Полностью »
  • dövlət elektroenergetika müəssisəsi

    Vahid mərkəzdən idarə olunan yüksək gərginlikli (110 kilovoltdan yuxarı) ötürücü elektrik şəbəkələrinin, onların dispetçer idarəetmə vasitələrinin və

    Полностью »
  • dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi

    Dövlət əmlakının Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun alıcıların mülkiyyətinə verilməsi

    Полностью »
  • dövlət kəmiyyət vahidinin etalonu

    Azərbaycan Respublikasında kəmiyyət vahidi kimi qəbul edilmiş ilkin etalon

    Полностью »
  • dövlət qiymətli kağızları

    Dövlət qiymətli kağızları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müvafiq qaydada buna səlahiyyətləndirilmiş dövlət orqanı tərəfindən buraxılan qiymətli ka

    Полностью »
  • dövlət qoruyucu meşə zolaqları

    Xətti qaydada süni salınan, iqlimtənzimləyici, torpaqqoruyucu və suyu mühafizə funksiyalarını yerinə yetirən meşələr

    Полностью »
  • dövlət meşə kadastrı

    Meşə fondunun qeydiyyatı, onun ekoloji, iqtisadi, kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən qiymətləndirilməsi

    Полностью »
  • dövlət muzey fondu

    Dövlət muzeylərinin fondlarında saxlanılan mədəniyyət sərvətlərinin məcmusu

    Полностью »
  • dövlət mülkiyyəti hüququ

    -Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan əmlak dövlət mülkiyyətidir

    Полностью »
  • dövlət nəşriyyatı

    Dövlət təşkilatlarının təsis etdiyi və yaxud onların təşkilat strukturlarına daxil olan nəşriyyatlar və nəşriyyat bölmələri

    Полностью »
  • dövlət özəlləşdirmə opsionu

    Xarici investora dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində dövlət özəlləşdirmə çeklərindən istifadə etmək hüququ verən, nağdsız formada buraxılan adlı qiym

    Полностью »
  • dövlət özəlləşdirmə payı

    Qörd özəlləşdirmə çekindən ibarət, Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 1 yanvar tarixinə qeydiyyatda olan hər bir vətəndaşına dəyəri ödənilmədən pay

    Полностью »
  • dövlət Reyestri

    Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə sənədləşdiri

    Полностью »
  • dövlət Reyestrinin informasiya sistemi

    Dövlət Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən xüsusi proqram, texniki, telekommunikasiya, linqvistik, hüquqi və təşkilati vasitələrin nizama salınmış məc

    Полностью »
  • dövlət Reyestrinin istifadəçiləri

    Öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, Dövlət Reyestrinin məlumatlarından istifadə edən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, Azərbaycan Respublikasını

    Полностью »